• The Dutch Soil Type Correction : An alternative approach

   Spijker J; LER (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2012-06-12)
   Het RIVM heeft een alternatieve methode ontwikkeld voor de zogenoemde bodemtypecorrectie voor metalen. De verschillende bodemtypen in Nederland bevatten van nature namelijk uiteenlopende concentraties van metalen (achtergrondwaarden). Met de bodemtypecorrectie wordt de algemene bodemnorm voor Nederland omgerekend naar de lokale situatie. De laatste jaren zijn veel nieuwe bodemdata en inzichten gepubliceerd die het mogelijk maken om deze methode, die is gebaseerd op onderzoek van twintig jaar geleden, te verbeteren. Met de nieuwe data presteert de alternatieve methode op hetzelfde niveau of beter dan de huidige bodemtypecorrectie voor achtergrondwaarden. Fundamentele discussie nodig over bodemtypecorrectie: Voortvloeiend uit de herziene methode beveelt het RIVM aan om een fundamentele discussie te voeren waarvoor een bodemtypecorrectie voor bodemnormen wordt gebruikt. Deze werkt namelijk goed om de diversiteit in achtergrondwaarden te bepalen, maar niet voor verontreinigingen op het niveau van de interventiewaarde, de grens voor ernstige bodemverontreiniging. Hiervoor is een andere manier van corrigeren nodig om de verschillen tussen bodemtypes te kunnen beschrijven. De huidige formule in het Besluit Bodemkwaliteit beschrijft statistisch gezien deze verschillen niet correct. Als er gekozen wordt om de alternatieve bodemtypecorrectie over te nemen in het bodembeleid, zullen de bodemnormen veranderen. Om de norm te kunnen bepalen zijn de achtergrondwaarden en de risiconiveaus voor mens en milieu nodig. Het RIVM heeft met de alternatieve bodemtypecorrectie de Nederlandse achtergrondwaarden opnieuw berekend. De data waarmee de risico's voor het ecosysteem zijn berekend, moeten nog worden herzien. Onzekerheden inzichtelijk gemaakt: Voor de alternatieve bodemtypecorrectie zijn bestaande datasets gecombineerd. Hierdoor zijn extra onzekerheden geïntroduceerd. Deze onzekerheden zijn in het onderzoek inzichtelijk gemaakt door de uiteindelijke resultaten te vergelijken met onafhankelijke data.
  • Duurzaam consumentengedrag : Verkenning van de rol van de overheid, interventies en de Interventiedatabase

   Zwart MH; Schriel AM; Smit K; van Zijverden M; DDB; M&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2014-10-17)
   Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil graag dat consumenten zich milieuvriendelijker (duurzamer) gaan gedragen. Het RIVM is gevraagd te inventariseren wat een doelgroep succesvol tot ander gedrag aanzet, te beginnen bij een duurzamer eetpatroon. Daaraan zijn enkele criteria ontleend voor werkzame interventies (gerichte activiteiten of maatregelen). Zo moet goed beschreven worden wat het doel, de doelgroep en de methodiek van de interventie zijn. Ook moet de doelgroep betrokken worden bij de ontwikkeling ervan. Ten slotte moet de interventie goed onderbouwd zijn en moet zo snel mogelijk nadat hij is ingezet, worden getoetst of hij effectief is. Verder blijkt het zinvol dat de overheid verschillende partijen, initiatieven en projecten bijeen brengt. De rol van verbinder stimuleert kennisuitwisseling, ook over de kwaliteit van de interventies. Het RIVM is voor deze verkenning gevraagd, omdat het ervaring heeft met (gezondheidsbevorderende) interventies, verzameld in de Interventiedatabase (www.loketgezondleven.nl). Deze database biedt een goede eerste mogelijkheid om interventies gericht op een duurzamer eetpatroon te ontsluiten. Deze aansluiting is in praktische zin logisch, omdat dan geen nieuwe digitale infrastructuur hoeft te worden opgezet en gebruik gemaakt wordt van de reeds opgedane ervaring. Inhoudelijk zijn er ook raakvlakken, omdat maatregelen om milieuvriendelijker te eten en drinken vaak ook gezonder zijn en andersom. Eten volgens de richtlijnen voor een gezonde voeding geeft een lagere milieubelasting ten opzichte van het huidige voedselpatroon van de gemiddelde Nederlander. Zo is meer kraanwater drinken en minder frisdrank met suiker zowel gezonder als minder belastend voor het milieu. Aspecten als het productieproces en het transport van frisdrank kosten immers meer energie dan water uit de kraan drinken.
  • Duurzaam ruimtegebruik in het landelijk gebied ; een methodische verkenning naar de bijdrage van veranderd ruimtegebruik aan de milieukwaliteit

   Hoogland T; Velde RJ van de; Kamphuis HW; Waveren RH van; Kuiper R; Laan Y van der; Spit R; LBG (1997-04-30)
   De aanleiding voor deze studie vormde de behoefte bij de Rijksplanologische Dienst van het Ministerie van VROM (Programma Ruimte Water, Milieu) om de beschikbare kennis over de relaties tussen functies in het landelijk gebied en de milieukwaliteit te ontsluiten en te integreren. In dit rapport wordt een methode beschreven die is ontwikkeld om de relatie tussen de ruimtelijke functies natuur en drinkwaterwinning en de milieukwaliteit te kunnen analyseren. Daarnaast biedt deze methode, door het opsporen van ruimtelijke relaties via lucht en water tussen gebieden en functies, aanknopingspunten voor het formuleren van ruimtelijke strategieen voor het oplossen van milieuproblemen. Het onderzoek naar de milieukwaliteit in relatie tot de functies is geconcentreerd op de volgende gebiedscategorieen: 1) de grote natuurgebieden uit de ecologische hoofdstructuur, voornamelijk in hoog-Nederland ; 2) de grotere, aaneengesloten kwel- en infiltratiegebieden ; 3) de veenweidegebieden ; 4) en de grote oppervlaktewateren in verband met de bereiding van drinkwater. Op basis van recente milieukwaliteitsgegevens, voor het grootste deel ontleend aan de Milieubalans 1995 en 1996, wordt per gebiedscategorie een rangschikking gemaakt van de voornaamste bedreigingen en worden voor zover de 'stand der kennis' dat toelaat uitspraken gedaan over de belangrijkste milieuproblemen, alsmede de regionale verschillen daarin. Deze verschillen worden mede veroorzaakt door de variatie in de abiotische draagkracht van het systeem. In het tweede deel van de analyses wordt uitgebreid ingegaan op de ruimtelijke relaties tussen gebieden via stofstromen in lucht en oppervlaktewater. Op basis van de analyse van de bedreigingen en potenties voor de functies natuur en drinkwaterwinning, gelet op de milieubelasting en de draagkracht van het abiotische systeem, en de ruimtelijke samenhang via de stof- en waterstromen, worden ruimtelijke strategieen opgesteld. Deze strategieen moeten worden beschouwd als indicaties voor oplossingsrichtingen voor de geconstateerde bedreigingen.
  • Duurzame en effectieve knaagdierbeheersing : Verkennend onderzoek effectiviteit en optimalisatie geïntegreerde knaagdierbeheersing

   Komen, CMD; Scheepmaker, JWA; Wezenbeek, JM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2020-03-03)
   Ratten en muizen veroorzaken gezondheidsproblemen, economische schade en overlast. In het verleden zijn ze vooral met chemische middelen bestreden, maar die zijn voor de mens, andere zoogdieren en vogels zeer giftig. Sinds 1 januari 2017 is IPM, oftewel Integrated Pest Management, verplicht bij de bestrijding van ratten buiten gebouwen. Het doel van dit beleid is bepaalde chemische middelen (anticoagulantia) zo min mogelijk in te zetten door ratten- en muizenplagen zo veel mogelijk te voorkomen. Als preventieve maatregelen niet genoeg werken, horen eerst mechanische producten zoals klapvallen worden ingezet. Pas daarna mogen, indien nodig, de dieren worden bestreden met anticoagulantia. Om die middelen buiten te mogen gebruiken is een opleiding én een certificaat nodig. Rond 2023 wordt deze aanpak ook verplicht voor de bestrijding van ratten én muizen binnen gebouwen. Voor particulieren blijven na 2023 naar verwachting wel andere chemische bestrijdingsmiddelen tegen muizen beschikbaar, zonder de genoemde IPM-verplichtingen. Vanwege de uitbreiding van de IPM-aanpak beschrijft het RIVM knelpunten en mogelijke oplossingen om dit beleid voor knaagdieren zo goed mogelijk te laten werken. Een van de genoemde knelpunten is onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden van de overheidspartijen. Bij het knaagdierbeleid zijn vier ministeries betrokken (Infrastructuur, Landbouw, Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken). Ook hebben provincies en gemeenten een rol. Meer duidelijkheid is nodig wie de regie heeft over welke maatregel. Om overlast te voorkomen is het belangrijk dat huizen, gebouwen, bedrijven en de ruimte eromheen schoon blijven. Dan is er geen voedsel voor ratten en muizen. Dit is vooral 's nachts belangrijk, omdat knaagdieren juist dan actief zijn. Voorlichting kan helpen, net als een goed afvalbeleid (geen plastic zakken gebruiken maar afgesloten containers) en een doordachte ruimtelijke inrichting (geen plaatsen waar ratten zich kunnen nestelen).
  • Duurzame ontwikkeling als richtinggevend kader voor milieubeleid

   Greef J de; Vries HJM de (1991-05-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Duurzame oplossingen voor het broeikaseffect, mogelijkheden voor onderzoek

   Poel IR van de (1991-02-28)
   Abstract niet beschikbaar
  • Dynamics of sociotechnical change in transport and mobility - opportunities for governance

   Moors EHM; Geels FW; NOP (Universiteit Twente (UTw), 2001-12-02)
   Abstract niet beschikbaar
  • Dynamiek van de mondiale biosfeer (DYNAMOB). Initiatief tot een nationale onderzoeksimpuls

   Zoeteman BCJ (1987-11-30)
   De komende decennia zijn ernstige milieuproblemen op mondiale schaal te voorzien. Zo zal rond 2050 in Nederland de gemiddelde temperatuur 3-6 graden C hoger zijn en de spiegel van de Noordzee ca. 0.5 meter zijn gestegen. Voor maatregelen is kwantificeerbare kennis noodzakelijk van de werkingsmechanismen die het zelfregulerende systeem van de aarde bepalen. Het geintegreerde macro-ecologisch onderzoek naar stofstromen in oceanen en luchtlagen en hun uitwerking op de biosfeer staat evenwel nog in de kinderschoenen. Het schrikbeeld van een onleefbare planeet maakt nieuwe onderzoeksinitiatieven noodzakelijk. In deze nota wordt door het RIVM een initiatief-programma voor onderzoek naar de "Dynamiek van de mondiale biosfeer (DYNAMOB)" voorgesteld. Het programma omvat vier categorieen van onderzoek. Voorgesteld wordt de realisatie in vier fasen gedurende 5 jaar uit te werken, waarbij na een orientatie- en definitiefase de realisatie eerst op nationaal en parallel daaraan op internationaal niveau plaatsvindt. Het initiatiefprogramma DYNAMOB omvat in de eindfase een extra inzet van 75 plaatsen en een totaal aan jaarlijkse extra kosten van 20 miljoen.
  • e-Medication met behulp van apps : Gebruik en gebruikerservaringen

   van Kerkhof LWM; van de Laar K; Schooneveldt B; Hegger I; EVG; V&Z (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2015-12-15)
   De afgelopen jaren zijn er veel apps voor het gebruik van medicijnen beschikbaar gekomen, voor zowel professionals als burgers. In hoeverre deze apps worden gewaardeerd, hangt vooral af van het gebruiksgemak. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder gebruikers van apps die voor diabetici en anesthesiologen zijn ontwikkeld. Beide groepen gebruikers ervaren veel voordelen en weinig nadelen bij het gebruik. Het grootste voordeel is dat informatie snel en up-to-date beschikbaar is. Gezondheidswinst en verbeterde zelfredzaamheid (voor mensen met diabetes) zijn andere voordelen. De mate waarin de apps worden gebruikt door de onderzochte doelgroepen, loopt sterk uiteen. De ondervraagden geven aan gezondheidsapps niet te gebruiken als ze tijdrovend of niet handig in het gebruik zijn of onbetrouwbaar lijken. Gebruikers maken zich niet zozeer zorgen over zaken als privacy van hun gegevens en de kwaliteit van de app. Voor professionals als doelgroep onderzocht het RIVM het gebruik van apps onder anesthesiologen tijdens hun werk. Ze worden veel gebruikt, vooral om doseringen te berekenen, een keus te maken in de anesthetica en om te checken of het gekozen middel matcht met andere medicijnen die de patiënt gebruikt. Voor burgers als doelgroep is bekeken hoe diabetici apps gebruiken die hen ondersteunen bij het reguleren van hun bloedglucoseniveaus. De intensiteit van het gebruik was heel anders: dit type apps wordt slechts door ongeveer een derde van de ondervraagde mensen met diabetes gebruikt. Degenen die aangeven geen apps te gebruiken, weten vaak niet dat dergelijke apps bestaan, maar zijn er in principe wel in geïnteresseerd. Een goede instructie over het gebruik en een garantie op betrouwbaarheid zijn voorwaarden om ze te gaan gebruiken. Degenen die de apps wel gebruiken, zijn erg positief over het nut ervan.
  • Early warning systems to detect new and emerging risks in Europe

   Palmen NGM; NAT; M&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2016-05-24)
   Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat mensen op de werkvloer minder aan kankerverwekkende stoffen blootstaan. Hiervoor is het belangrijk dat stoffen en processen die kanker kunnen veroorzaken snel worden opgespoord. Op Europees niveau is ook interesse voor deze zogeheten early warning systems, maar landen gebruiken hiervoor verschillende systemen. Het RIVM heeft in 51 Europese landen geïnventariseerd welke dat zijn om nieuwe en toenemende risico's op te sporen. Zeven landen hebben, soms met een ander land, een 'signaleringssysteem' ontworpen. Hiermee kunnen artsen gezondheidseffecten, waaronder kanker, melden als ze vermoeden dat die effecten worden veroorzaakt door stoffen of arbeidsprocessen waarvan het kankerverwekkende effect nog niet bekend is. Naar aanleiding van een melding onderzoekt vervolgens een expertgroep of er daadwerkelijk sprake is van een oorzakelijk verband tussen de blootstelling en de gemelde gezondheidseffecten. Tien andere landen gebruiken een systeem dat niet speciaal is ontworpen om onbekende risico's te signaleren, maar daar desgewenst wel voor kan worden ingezet. Naast de signaleringssystemen zijn er een aantal databases beschikbaar die informatie bevatten over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of processen en gezondheidseffecten. Deze databases kunnen worden gebruikt om mogelijk schadelijke stoffen op te sporen. Ook hier vervullen expertgroepen een elementaire rol om de signalen te evalueren. Experts vinden het essentieel dat elk land expertisecentra heeft waar werknemers terecht kunnen die mogelijk ziek zijn geworden door hun werk en die onderzoeken of er een verband is tussen de blootstelling en het gemelde gezondheidseffect. Deze casussen dienen te worden verzameld en geëvalueerd; volgens de meeste landen die aan dit onderzoek hebben meegedaan bij voorkeur in internationaal verband. Ook hebben zij hiervoor mogelijkheden aangereikt. Onder andere is voorgesteld om het bestaande netwerk van specialisten op het gebied van arbeidsgelateerde gezondheidseffecten (MODERNET) of andere internationale comités die hierover adviseren, te gebruiken. Als uit de evaluaties blijkt dat er werkelijke sprake is van een nieuw of toenemend risico, is actie nodig om het risico te beperken. Deze studie reikt hiervoor mogelijkheden aan.
  • EARSS Annual report 2005, On-going surveillance of S. pneumoniae, S. aureus, E. faecalis, E. faecium, E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa

   CIE (EARSS Management Teammembers of the Advisory Boardand national representatives of EARSS, 2006-10-01)
   Abstract niet beschikbaar
  • EARSS Annual report 2005, On-going surveillance of S. pneumoniae, S. aureus, E. faecalis, E. faecium, E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa

   EARSS Management Team, members of the Advisory Board, and national representatives of EARSS; CIE (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2006-10-01)
   The European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) is an international initiative funded by the Director General for Health and Consumer Protection (DG SANCO) of the European Commission and the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports. It maintains a comprehensive surveillance and information system that links national networks by providing comparable and validated data on the prevalence and spread of major invasive bacteria with clinically and epidemiologically relevant antimicrobial resistance in Europe. EARSS collects routinely generated antimicrobial susceptibility (AST) data, provides spatial trend analyses and makes timely feedback available via an interactive website at www.rivm.nl/earss. Routine data for major indicator pathogens (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia and Pseudomonas aeruginosa) are regularly submitted by over 900 laboratories serving around 1400 hospitals in 32 European countries. By the end of 2005 two new countries joined the EARSS initiative, Lithuania and Turkey. Based on a previous laboratory/hospital questionnaire, the overall hospital catchment population of the EARSS network is estimated to include over 100 million inhabitants in the European region, with national coverage rates that ranged between 20-100% for individual countries. In 2005, information on the laboratory demands for external quality assessment (EQA) was collected by questionnaire. Several countries do not have formal agreements on national or international quality assessment schemes in place. Among the international providers of EQA the British UK-NEQAS scheme was most frequently named by countries. Alternatively, different national schemes are in place, either alone or in combination with one of the international programs. Importantly, the majority of laboratories that participate in EARSS utilise some type of EQA, demonstrating their commitment to diagnostic accuracy. In Europe the proportion of antibiotic resistant S. pneumoniae keeps changing with decreasing penicillin-resistance in some highly endemic countries and with continuous loss of susceptibility against penicillin and erythromycin in others. The main resistance phenotypes in pneumococci are confined to few serogroups, all of which are included in the currently promoted conjugate vaccines. This suggests that vaccination, especially in young children, may represent an effective additional means of controlling antibiotic resistance in pneumococcal disease in Europe. The increase of MRSA is consistent throughout Europe and includes countries with high, medium and low baseline MRSA endemicity. At the same time it appears that the MRSA pandemic is not an irreversible secular trend as two European countries (Slovenia and France) succeeded in constantly reducing the proportion of MRSA among S. aureus blood stream infections over the past five or six years. The speed with which fluoroquinolones loose their activity against E. coli is next to no other compound pathogen combination in the EARSS database. Combined resistance is a frequent occurrence, with co-resistance to three antimicrobial classes including third generation cephalosporins already among the four most common resistance patterns encountered in invasive E. coli in Europe, and undeniably these resistance traits are on the increase as well. In K. pneumoniae a high prevalence of resistant strains to third generation cephalosporins, fluoroquinolones and aminoglycosides becomes evident in Eastern and Southeastern Europe. Combined resistance is the dominant threat imposed by invasive P. aeruginosa. Our data suggest that the same geographical gradient exists for all gramnegative pathogens and shows that lower resistance prevails in the Northwest with increasing resistance towards the Southeast of Europe. It appears that the overall threat imposed on European communities by the increasing loss of antimicrobial effectiveness continues unabated with the same speed as has been previously described by our network. This is shown most convincingly among the pathogens that are frequently transmitted in health care settings (MRSA and VRE) and for antimicrobial compounds that are available for oral administration and hence preferred in ambulatory care (aminopenicillins, macrolides, and fluoroquinolones). The growing availability of third-line antimicrobial drugs as oral formulations is in this context a matter of concern and underscores the need of locally or nationally advised prescribing practices for both ambulatory and hospital-based care.
  • EARSS: European Antimicrobial Resistance Surveillance System; data from the Netherlands (1999).Incidence and resistance rates for Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus

   Goettsch WG; Neeling AJ de; CIE; LIO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2001-07-30)
   In a porspective prevalence and incidence survey in The Netherlands in 1999 antimicrobial susceptibility data on invasive Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus infections were collected sithin the framework of European Antomicrobial Resistance Surveillance System (EARSS). The EARSS project covered approximately 40% of the Dutch population (extramural) and 40% of the total number of patient-days (intramural). Penicillin resistance in S. pneumoniae was minimal; only 9 of 767 (1,2%) isolates were non-susceptible. Resistance to oxacillin in S. aureus was low, only (0,3%) isolates were MRSA (mecA positive). The incidence of invasive S. pneumoniae was 117 cases/1.000.000 person-years; the incidence of invasive penicillin non-susceptible S. pneumoniae was 1 case/1.000.000 person-years. The incidence of invasive S. aureus infections was 0.25 cases/1000 patient-days; the incidence of invasive MRSA infections was 0.0006 cases/1000 patient-days. It may be concluded that resistance to antibiotics in these two pathogens, when compared to other European countries, is still very low.
  • EARSS: European Antimicrobial Resistance Surveillance System; data from the Netherlands (1999).Incidence and resistance rates for Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus

   Goettsch WG; de Neeling AJ; CIE; LIO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2001-07-30)
   Gevoeligheid voor antimicrobiele middelen in Streptococcus pneumoniae en Staphylococcus aureus werd bepaald in 1999 in Nederland binnen het raamwerk van het European antomicrobial Resistance Surveillance System (EARSS). Het EARSS project had in Nederland een dekkingsgraad van 40% van de Nederlandse populatie (extramuraal) en 40% van het totale aantal patientdagen (intramuraal). Resistentiie tegen penicilline in S. pneumoniae was minimaal; slechts 9 van 767 (1,2%) isolatn waren niet gevoelig. Resistentie tegen oxacilline in S. aureus was ook laag; slechts 4 ((0,3%) isolaten waren MRSA. de incidentie van invasieve S. pneumoniae was 117 gevallen/1.000.000 persoonsjaren, de incidentie van invasieve penicilline niet gevoelige S. pneumoniae was 1 geval/1.000.000 persoonsjaren. De incidentie van invasieve S. aureus infecties was 0,25 gevallen/1000 patientdagen; de incidentie van invasieve MRSA infecties was 0,0006 gevallen/1000 patientdagen. hetis duidelijkj dat resistentie tegen antibiotica bij deze twee pathogenen in vergelijkijng tot andere Europese landen nog steeds erg laag is.<br>
  • EC-collaborative study on the determination of aflatoxin B1 in animal feeding stuffs

   Egmond HP van; Heisterkamp SH; Paulsch WE (1989-08-31)
   Een gemeenschappelijk onderzoek werd georganiseerd om een methode te testen, die binnen de EEG kandidaat staat als officiele methode voor het bepalen van aflatoxine B1 in samengestelde diervoeders. Aan het onderzoek namen 25 laboratoria uit 11 EG-landen deel. Met de methode, gebaseerd op extractie met chloroform en zuivering over SEP-pak Florisil en C18 patronen, konden zowel hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) als dunnelaagchromatografie (DLC) worden toegepast bij de eindbepaling. Het onderzoek werd in twee gedeelten uitgevoerd: Een voorstudie, waarbij twee oefenmonsters werden onderzocht en de eigenlijke studie, waarbij 6 onbekende monsters werden onderzocht met gehalten aan aflatoxine B1: <2, 8 en 14 mug/kg. Statistische analyse werd uitgevoerd volgens ISO 5725. Het onderzoek wees uit dat de methode aan de verwachtingen voldeed. Binnen-laboratorium en tussen-laboratorium spreiding waren 11% resp. 18% bij contaminatie niveau's van 8 en 14 mug/kg. De methode is aanbevolen om in de officiele EG-regelgeving te worden opgenomen.
  • Eco-efficiency in industrial production

   Raesfeld A von; Bakker F de; Groen A; NOP (Universiteit Twente (UTw), 2001-12-02)
   Abstract niet beschikbaar
  • Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2; conceptuele modelbeschrijving

   Witte JPM; Groen CLG; Nienhuis JG; LWD; LUW; CML (Landbouwuniversiteit Wageningen LUWCentrum voor Milieukunde Leiden CMLRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM, 1992-11-30)
   Abstract niet beschikbaar
  • Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2; interpretatie van de rekenresultaten

   Groen CLG; Meijden R; Nienhuis JG; Pakes U; Witte JPM; CML; RHHB; LBG; RIZA; LUW (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM; Centrum voor Milieukunde Leiden CML; Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA, 1992-12-31)
   Eind 1990 besloten RIVM en RIZA gezamenlijk de ontwikkeling van een nieuwe versie van het Dosis-EffectModel NAtuur Terrestrisch (DEMNAT) ter hand te nemen. DEMNAT is een landelijk toepasbaar voorspellingsmodel voor de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de vegetatie. Voor een scenario-analyse met DEMNAT wordt alle informatie over vegetatie (ecotoopgroepen), bodem en grondwater (ecoseries) en hydrologische doses bijeengebracht. Er vindt een geografische schematisatie plaats naar ecoplots. Dat zijn ruimtelijke eenheden die homogeen zijn voor hydrologische eenheid, ecoserie en ecotoopgroep. De berekeningen vinden vervolgens plaats per ecoplot. De effecten kunnen per ecotoopgroep worden uitgedrukt als verandering van volledigheid. De effecten kunnen ook worden uitgedrukt als een verandering in natuurwaarde. Dit geeft de mogelijkheid om de veranderingen per afzonderlijke ecotoopgroep te combineren, rekening houdend met het relatieve belang uit oogpunt van natuurbehoud, dat aan de verschillende ecotoopgroepen wordt toegekend. Met DEMNAT kunnen berekeningen worden uitgevoerd voor vier typen ingrepen in de waterhuishouding, namelijk verandering van de Gemiddelde VoorjaarsGrondwaterstand (GVG), verandering in de hoeveelheid kwel, verandering in oppervlaktewaterpeil en verandering in het percentage systeemvreemd oppervlaktewater. Met DEMNAT kunnen zowel schade als herstel als gevolg van ingrepen in de waterhuishouding worden berekend. Voor schade en herstel worden afzonderlijke dosis-effectfuncties gebruikt. De reden daarvoor is dat voor veel combinaties van ecotoopgroepen, ecoseries en hydrologische veranderingen aanwijzingen bestaan dat herstel minder snel of minder volledig optreedt dan schade. Voor het Beleidsplan Drink-en Industriewatervoorziening en bijbehorend MER zijn 8 basisscenario's doorgerekend met DEMNAT. In een scenario wordt uitgegaan van een verandering in gewonnen hoeveelheid grondwater voor een bepaalde toepassing (o.a. drinkwatervoorziening) op een bepaalde wijze (o.a. freatische winning). Aangezien er vrij veel grondwater wordt gewonnen rond verschillende stuwwallen, zijn vooral langs de randen van stuwwallen aanzienlijke effecten gelocaliseerd.Ecotoopgroepen waarvoor in de meeste scenario's relatief grote veranderingen optreden, zijn degene op voedselarme, zwak zure bodem (ecotoopgroepen K22, H22, K42, H42, A12). Relatief kleine veranderingen treden op voor het grotendeels buiten het modelgebied gelegen K23 (kruidvegetaties op natte voedselarme basische bodem), en voor de meest algemene in beschouwing genomen ecotoopgroep A18 (aquatische vegetaties in zeer voedselrijk water). Uit de resultaten blijkt ook dat ten opzichte van de referentiesituatie verschillende scenario's een duidelijke bijdrage leveren aan het herstel van grondwatergebonden ecosystemen. Toch blijft herstel van de natuurwaarden zelfs bij een volledige beeindiging van de beschouwde grondwaterwinningen, nog beperkt tot minder dan een kwart van het verschil tussen de actuele situatie en de referentie. Andere ingrepen in de waterhuishouding zijn daarvoor van groot belang.
  • Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2; technische modelbeschrijving

   Nienhuis JG; Gan JBS; Lieste R; LBG (1992-12-31)
   Om inzicht te krijgen in de ecologische gevolgen van waterbeheer en -beleid worden vaak ecohydrologische voorspellings-modellen gebruikt. DEMNAT (Dosis Effect Model Natuur Terrestrisch) is hier een voorbeeld van. De tweede versie van dit model (DEMNAT-2) is ontwikkeld door het RIVM en het RIZA om inzicht te geven in de ecologische effecten van scenario's die betrekking hebben op de toekomstige drink- en industriewaterwinning in Nederland. Speciaal ontwikkelde rekenprogramma's en een Geografisch Informatie Systeem (GIS) zijn gebruikt om de veranderingen van vochtige en natte ecosystemen te berekenen. Twee hydrologische modellen, het Landelijk Grondwater Model (LGM) en de Demand Generator (DEMGEN), produceren bestanden met hydrologische veranderingen. Deze veranderingen worden, samen met vegetatie en bodemgegevens, door DEMNAT-2 gebruikt voor het uitvoeren van berekeningen. Het model DEMNAT-2 bestaat uit drie FORTRAN rekenprogramma's: PREDEM (geschikt voor de voorbereiding van invoergegevens), EFFDEM (de effect module) en POSDEM (geschikt voor de nabewerking van rekenresultaten). De ontwikkeling en het gebruik van deze programma's worden toegelicht. Doel van dit rapport is de opbouw van de rekenprogramma's en het gegevenstransport tussen de rekenprogramma's toe te lichten. Dit rapport kan worden gebruikt als handleiding bij de rekenprogramma's, als het in samenhang wordt gebruikt met andere rapporten die in het kader van het onderzoek "Effecten grondwaterwinning ten behoeve van het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening en bijbehorend Milieu Effect Rapport" zijn uitgebracht.
  • Ecological effects of pesticide use in the Netherlands: Modeled and observed effects in the field ditch

   Zwart D de; LER (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2004-04-14)
   This study dealing with risks to the aquatic ecosystem imposed by the application of pesticides in the Netherlands made use of a novel method to calculate aquatic exposure to a large variety of pesticides (261 in total), which is worked out in detail here. Since the entire calculation is founded on GIS-based maps of agricultural land use (51 crops in open culture), it is possible to generate country-wide maps of the results. Through the application of Sensitivity Distributions for aquatic species (SSD), in combination with rules for mixture toxicity calculation, the modeled exposure is transformed to a risk estimate for the species assemblage in the aquatic ecosystem. The risk is expressed as the proportion of species likely to be suffering any effect from the exposure. In the summary of the risk maps, the majority of predicted effects is observed to be caused by the pesticide application practice in growing potato crops: 95% of the predicted risk is caused by only 7 of the 261 pesticide ingredients. The maximum local risk of pesticide use is estimated to affect about 50% of species. For the purpose of validation, local toxic risk estimates were compared to observed species composition in field ditches using simple statistical methods (regression analysis). However, the number of field observations was not sufficient enough to generate quantitative results. The unexplained variability in the biotic field data collected by a range of non-aligned monitoring networks does not allow highly significant conclusions. Nevertheless, there is a weak indication that the predicted risks are associated to biodiversity changes in field-exposed communities.