• Factors in the physical environment and the health of the Dutch population

   Hollander AEM de; Pruppers MJM; Eggink GJ; Slaper H; Vaas LH; Leenhouts HP; Havelaar AH; CCM; LSO; LWL (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-01-31)
   The number of factors in the physical environment possibly having an adverse effect on human health is very substantial. There are, for example, all kinds of pathogenic micro-organisms, countless substances which have been shown to be carcinogenic in laboratory animals, as well as various forms of radiation. In addition, many hazardous activities, such as motoring, skiing or diving, may pose a threat to our health. In this document, which was previously published in Dutch as part of the Public Health Status and Forecasts document, a structured overview is given of factors in the physical environment which may adversely affect human health. In addition the chain of events from exposure to health effect is described in terms of different types of environmental health risk indicators. Methodologies for health risk identification and quantitative assessment will be discussed briefly, as well as the possible health gain of risk reducing policy measures. After this general introduction examples of chemical (indoor and outdoor air pollution), physical (noise, radiation) and biotic (microorganisms in drinking water) factors will be elaborated in successive contributions (chapter 2 to 4). In all contributions topics of the relationship with other determinants of health, intervention and policy (possible health gain), data and information requirements are addressed.
  • Factors in the physical environment and the health of the Dutch population

   de Hollander AEM; Pruppers MJM; Eggink GJ; Slaper H; Vaas LH; Leenhouts HP; Havelaar AH; CCM; LSO; LWL (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-01-31)
   Er is naar alle waarschijnlijkheid een groot aantal factoren in de fysieke omgeving met een schadelijk effect op de gezondheid. Zo zijn er talrijke pathogene micro-organismen, talloze stoffen die voor laboratorium dieren kankerverwekkend bleken, en verschillende vormen van straling. Daarenboven vormen vele activiteiten zoals autorijden, skien, of duiken een mogelijk gevaar voor onze gezondheid. In dit rapport dat is ontleend aan eerder gepubliceerd materiaal in de volksgezondheid toekomstverkenning, wordt een overzicht gegeven van factoren in de fysische omgeving die een schadelijk effect op de volksgezondheid hebben. De keten van gebeurtenissen van blootstelling aan de desbetreffende factor tot effect op de gezondheid wordt beschreven in termen van verschillende soort risico-indicatoren. Methoden voor het opsporen van gezondheidsrisico's en kwantitatieve schattingen worden kort besproken, alsmede mogelijke gezondheidswinst door risicoverlagende maatregelen. Na een algemene inleiding volgen voorbeelden van chemische (luchtvervuiling binnen en buiten het huis), fysische (geluid, straling), en biotische (micro-organismen in het drinkwater) factoren (hoofdstuk 2, 3 en 4). In alle bijdragen worden relaties aan de orde gesteld met andere determinanten van gezondheid, interventiemogelijkheden en beleid (mogelijke gezondheidswinst), gegevens- en informatiebehoefte.<br>
  • Factsheet algemeen

   Bremmer HJ; Veen MP van; LBM (2000-03-31)
   Om de blootstelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma CONSEXPO. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product blootstellingmodellen en parameterwaarden vastgesteld kunnen worden. Daarom zijn een beperkt aantal hoofdcategorieen met gelijksoortige producten gedefinieerd. Voor elke hoofdcategorie wordt informatie over de blootstellingschatting in een factsheet weergegeven. Naast achtergrondinformatie worden default-modellen en default-parameterwaarden gegeven van elke product-categorie waaruit de hoofdcategorie is opgebouwd. In deze factsheet wordt informatie weergegeven die voor meerdere hoofdcategorieen van belang is om een schatting van risico's van het gebruik van consumentenproducten te kunnen maken. Aan de orde komen de randvoorwaarden die aan default-parameters gesteld worden en de manier waarop de betrouwbaarheid van de schatting van de parameterwaarden wordt weergegeven. Verder zijn defaults van algemeen gebruikte blootstellingfactoren gedocumenteerd voor: -) de inhoud en de oppervlakte van kamers in Nederlandse woningen, -) het ventilatievoud in verschillende ruimten van woningen, -) het totale lichaamsoppervlak en het oppervlak van lichaamsdelen van volwassenen, mannen, vrouwen en kinderen. De gevoeligheid van humane blootstelling en opname voor ventilatie en kamergrootte worden besproken aan de hand van een verdampingsmodel.
  • Factsheet algemeen

   Bremmer HJ; Veen MP van; LBM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2000-03-31)
   Mathematical models are available for the exposure assessment of compounds in consumer products. The computer program CONSEXPO is used for the calculations. Since the huge number of consumer products does not allow exposure assessment of every product separately, a limited number of main categories containing similar products are defined. A main category comprises product categories. The information on each main category is described in a fact sheet. A fact sheet contains background information, default models and default values for every product category. This fact sheet supplies information for assessing risks to consumers when using products from several main categories. Limiting conditions for the default values are discussed and the way of representing reliability of the assessment of parameter values. Default values for commonly used exposure factors are supplied for: - volume and surface area of rooms in Dutch dwellings,-air-change rate of several rooms in dwellings, total body surface and surface of body parts in adults, men and women and in children. Finally, sensitivity of human exposure of room volume and ventilation rate is discussed by means of an evaporation model.
  • Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico&apos;s voor de consument

   Bremmer HJ; Prud&apos;homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR (2003-01-15)
   Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden vastgesteld kunnen worden. Daarom is een beperkt aantal hoofdcategorieen met gelijksoortige producten gedefinieerd. Voorbeelden van hoofdcategorieen zijn verf, bestrijdingsmiddelen, cosmetica en vloerbedekking. Voor elke hoofdcategorie wordt de informatie in een factsheet weergegeven. In de voorliggende factsheet wordt informatie gegeven over het gebruik van cosmetica door consumenten. Het gebruik van cosmetica wordt beschreven met behulp van 36 productcategorieen, zoals shampoo, make-up, lippenstift, tandpasta en deodorant. Het gehele gebied van het cosmeticagebruik wordt met deze productcategorieen bestreken. Voor elke productcategorie wordt ingegaan op samenstelling en gebruik van het type producten. Om de blootstelling en opname van stoffen uit cosmetica te kunnen schatten en beoordelen zijn voor elke productcategorie defaultmodellen met defaultwaarden voor de parameters vastgesteld. Deze modellen met bijbehorende parameterwaarden kunnen worden doorgerekend met het computerprogramma CONSEXPO.
  • Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

   Bremmer HJ; Prud'homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-01-15)
   Mathematical models are available for the exposure assessment of compounds in consumer products. The computer program CONSEXPO is used for the calculations. Since the huge number of consumer products does not allow exposure assessment of every product separately, a limited number of main categories containing similar products are defined. Paint, biocides, cosmetics and floor covering are examples of main categories. The information on each main category is described in a fact sheet. this fact sheet supplies information on the use of cosmetics by consumers. The use of cosmetics by consumers is described by means of 36 product categories like shampoo, make-up, lipstick, deodorant and toothpaste. The entire area of the use of cosmetics by consumers is covered with these product categories. Information is supplied about the composition and the use of products within a product category. For exposure assessment of compounds in cosmetics default models and default values wer determined for every product category.
  • Factsheet Ongediertebestrijdingsmiddelen Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

   Bremmer HJ; Blom WM; Hoeven-Arentzen PH van; Raaij MTM van; Straetmans EHFM; Veen MP van; Engelen JGM van; LBM; CSR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2002-07-05)
   Mathematical models are available to assess the exposure of compounds in consumer products. The computer program CONSEXPO (Consumer Exposure) is used for the calculations. Given the huge number of consumer products, it is not possible to define an exposure assessment of every product separately, and a limited number of main categories containing similar products are therefore defined. The information on each main category is described in a fact sheet. Paint, cosmetics, children's toys and floor covering are examples of main categories for which fact sheets have already been prepared. This fact sheet provides information on the use of pest control products by consumers. This use is described for eight product categories including sprays, dusting, repellents, electric evaporation and baits. Information is given about the composition and the use of products within a product category. For the exposure assessment of compounds in pest control products, default models and default values were determined for all eight product categories.
  • Factsheet Ongediertebestrijdingsmiddelen Ten behoeve van de schatting van de risico&apos;s voor de consument

   Bremmer HJ; Blom WM; van Hoeven-Arentzen PH; van Raaij MTM; Straetmans EHFM; van Veen MP; van Engelen JGM; LBM; CSR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2002-07-05)
   Om de blootstelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma CONSEXPO. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product blootstellingsmodellen en parameterwaarden vastgesteld kunnen worden. Daarom is een beperkt aantal hoofdcategorieen met gelijksoortige producten gedefinieerd. Voorbeelden van hoofdcategorieen zijn verf, cosmetica, kinderspeelgoed en vloerbedekking. Voor elke hoofdcategorie wordt de informatie in een factsheet weergegeven. In deze factsheet wordt informatie gegeven over het gebruik van ongediertebestrijdingsmiddelen.Het gebruik van ongediertebestrijdingsmiddelen die verkrijgbaar zijn voor de consument ten behoeve van particuliere toepassing wordt beschreven met behulp van 8 productcategorieen, zoals spuiten, verstrooien van poeder, elektrische verdampers, anti-muggen sticks en cremes en lokdoosjes. Het gehele gebied van het gebruik van ongediertebestrijdingsmiddelen door consumenten wordt met deze productcategorieen bestreken. Voor elke productcategorie wordt ingegaan op samenstelling en gebruik van het type producten binnen de categorie. Om de blootstelling en opname van stoffen uit ongediertebestrijdingsmiddelen te kunnen schatten en beoordelen zijn voor elke productcategorie default-modellen met defaultwaarden voor de parameters vastgesteld.<br>
  • Factsheet Verf

   Bremmer HJ; Veen MP van; LBM (2000-04-20)
   Om de blootstelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma CONSEXPO. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product blootstellingsmodellen en parameterwaarden vastgesteld kunnen worden. Daarom zijn een beperkt aantal hoofdcategorien met gelijksoortige producten gedefinieerd. Voor elke hoofdcategorie wordt de informatie in een factsheet weergegeven. Naast achtergrondinformatie worden in de factsheet default-modellen en default-parameterwaarden gegeven van de product-categorien waaruit de hoofdcategorie is opgebouwd. In deze factsheet wordt informatie gegeven over het gebruik van verfproducten door consumenten. Er zijn productcategorien, met default-modellen en default-parameterwaarden, ontwikkeld voorverschillende applicatiemethoden, verschillende typen verf en verschillende gebruikstoepassingen. Het gehele gebied van het gebruik van verfproducten door consumenten wordt bestreken inclusief het schoonmaken van gereedschap en handen. Met behulp van de gegevens uit deze factsheet is het mogelijk standaardbeoordelingen van het gebruik van verfproducten te maken.
  • Factsheet Verf

   Bremmer HJ; Veen MP van; LBM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2000-04-20)
   Mathematical models are available for the exposure assessment of compounds in consumer products. The computer program CONSEXPO is used for the calculations. Since the huge number of consumer products does not allow exposure assessment of every product separately, a limited number of main categories containing similar products are defined. A main category comprises product categories. The information on each main category is described in a fact sheet. A fact sheet contains background information, default models and default values for every product category. This fact sheet supplies information on the use of paint products by consumers. Product categories were developed with the use of default models and default values for several methods of paint application, several types of paints and several types of use.Default exposure assessments for the consumer's exposure to paints, including tool and hand cleaning, can be performed applying this fact sheet.
  • Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment, Part V

   Wolterink G; Turkstra GH; Muller AW; Smit CE; Knecht JA de; Rila JP; Scheepmaker JWA; Smit CE; Raaij MTM van; SEC; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2005-12-06)
   This report contains five factsheets describing risk assessment methods used at the Centre for Substances and Integral Risk Assessment (SIR) and the Expert Centre for Substances (SEC) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The main aim is to enhance transparency and consistency in the risk assessment methods used at RIVM-SIR and RIVM-SEC. The factsheet on hepatic tumours in mice describes whether or not mouse liver tumours are considered relevant for human risk assessment. The factsheet on historical control data for tumour incidence provides the RIVM strategy on how to use historical control data in the evaluation of carcinogenicity data. The factsheet on Mononuclear Cell Leukaemia in the F344 rat strain discusses the relevance of an increased incidence of mononuclear cell leukaemia (MNCL) in F344 rats for humans and provides an approach to human hazard and risk assessment. In the factsheet on energy and moisture content and assimilation efficiency of bird and mammal food, two large datasets on the energy and water content and assimilation efficiency of various types of bird and mammal food, are merged and analysed. The last factsheet on sorption of dissociating compounds describes the main principles and limitations of QSAR models and the HPLC method for determining the adsorption coefficients of organic ionisable substances. The five factsheets reflect a state-of-the-art approach and are meant to facilitate discussion with other national and international parties involved in risk assessment.
  • Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Part II

   Luttik R; Pelgrom SMGJ; CSR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2002-08-23)
   Five factsheets describing risk assessment methods used at the Centre of Substances and Risk assessment (CSR) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) are presented here with the main aim of promoting greater transparency in the risk assessment methods used at the Institute in general and within the Centre in particular. The factsheets, listed below, reflect a state-of-the-art approach; they are also meant to function as a platform for discussion. 1. Alpha2u-globulin associated nephropathy and renal-cell neoplasms. 2. Follicular thyroid tumours in rodents. 3. Pesticide residue analysis in plant and animal products. 4. Sediment risk assessment for pesticides. 5. How to evaluate and use ecotoxicological field tests for regulatory purposes. The first 3 factsheets are related to human risk assessment and the last 2 to environmental issues. Remarks, omissions or additional information sent to the editors (first name) will be appreciated.
  • Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Part III

   Luttik R; Raaij MTM van; SEC; SIR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-11-18)
   Four factsheets describing risk assessment methods used at the Expert Centre for Substances (SEC) and the Centre for Substances and Integral Risk Assessment (SIR) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) are presented here with the main aim of promoting greater transparency in the risk assessment methods used at the Institute in general and within the two Centres in particular. The factsheets, listed below, reflect a state-of-the-art approach; they are also meant to function as a platform for discussion. 1/ Hazard assessment for direct immunotoxicity 2/ The interpretation of hepatic peroxisome proliferation and associated hepatocellular carcinogenesis 3/ Environmental risk assessment scheme for plant protection products: birds and mammals 4/ Environmental risk assessment scheme for plant protection products: non-target terrestrial higher plants. The first 2 factsheets are related to human risk assessment and the last 2 to environmental issues. Remarks, omissions or additional information sent to the editors (first name) will be appreciated.
  • Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment - Part IV

   Smit CE; Raaij MTM van; SEC; SIR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2005-03-08)
   This report contains two factsheetsdescribing risk assessment methods used at the Centre for Substances and Integral Risk Assessment (SIR) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The main aim is to enhance transparency and consistency in the risk assessment methods used at SIR-RIVM. The factsheets on forestomach tumours and Leydigcell tumours describe the mechanistic aspects involved in tumour formation, as well as the similarities and differences in anatomy, physiology and exposure conditions between rodents and humans. An approach is presented to evaluate the relevance of these types of tumours for human risk assessment. The two factsheets reflect a state-of-the-art approach and are meant to facilitate discussion with other national and international parties involved in risk assessment.
  • Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM)

   Luttik R; Raaij MTM van; CSR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2001-05-21)
   Eight fact sheets describing risk assessment methods used at the Centre of Substances and Risk assessment (CSR) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) are presented here with the main aim of promoting greater transparency in the risk assessment methods used at the Institute in general and within the Centre in particular. The fact sheets, listed below, reflect a state-of-the-art approach; they are also meant to function as a platform for discussion. 1) Methemoglobine/Heinz bodies, 2) Acetylcholinesterase inhibitors, 3) Pheochromocytomas, 4) Assessment factors for human health risk assessment, 5) Delayed Neurotoxicity/NTE inhibition, 6) Residues of plant protection products on food ingested by birds and mammals, 7) Degradation of veterinary drugs in manure, 8) Guideline for evaluating studies to determine excretion of veterinary drugs. The first five fact sheets are related to human risk assessment and the last three to environmental issues. Remarks, omissions or additional information sent to the editors (first name) will be appreciated.
  • Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Part II

   Luttik R; Pelgrom SMGJ; CSR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2002-08-23)
   Er worden 5 factsheets gepresenteerd voor de risicoschattingsmethoden van het Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling (CSR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 3 Factsheets hebben betrekking op de risicoschattingsmethoden voor de volksgezondheid en 2 op de risicoschattingsmethoden voor het milieu: 1 Alpha2u-globulin associated nephropathy and renal-cell neoplasms. 2. Follicular thyroid tumours in rodents. 3. Pesticide residue analysis in plant and animal products. 4. Sediment risk assessment for pesticides. How to evaluate and use ecotoxicological field tests for regulatory purposes. Naast het vastleggen van de risicoschattingsmethoden zoals die bij het RIVM/CSR worden gehanteerd is het doel van deze publicatie de risicoschattingsmethoden transparanter te maken en een platform voor discussie te creeren. De auteurs van elke factsheet beschrijven de "state-of-the-art" van hun onderwerp. Opmerkingen, tekortkomingen en aanvullende informatie wordt op prijs gesteld en kunnen naar de eerste redacteur worden opgestuurd.<br>
  • Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Part III

   Luttik R; van Raaij MTM; SEC; SIR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-11-18)
   In het rapport worden 4 factsheets gepresenteerd voor de risicoschattingsmethoden van het Stoffen Expertise Centrum (SEC) en het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicoschatting (SIR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 2 Factsheets hebben betrekking op de risicoschattingsmethoden voor de volksgezondheid en 2 op de risicoschattingsmethoden voor het milieu: 1/ Hazard assessment for direct immunotoxicity 2/ The interpretation of hepatic peroxisome proliferation and associated hepatocellular carcinogenesis 3/ Environmental risk assessment scheme for plant protection products: birds and mammals 4/ Environmental risk assessment scheme for plant protection products: non-target terrestrial higher plants Naast het vastleggen van de risicoschattingsmethoden zoals die bij het RIVM/CSR worden gehanteerd is het doel van deze publicatie de risicoschattingsmethoden transparanter te maken en een platform voor discussie te creeren. De auteurs van elke factsheet beschrijven de "state-of-the-art" van hun onderwerp. Opmerkingen, tekortkomingen en aanvullende informatie wordt op prijs gesteld en kunnen naar de eerste redacteur worden opgestuurd.<br>
  • Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment - Part IV

   Smit CE; van Raaij MTM; SEC; SIR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2005-03-08)
   Dit rapport bundelt twee factsheets waarin methodieken worden beschreven die worden gebruikt voor de risicobeoordeling van stoffen bij het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicobeoordeling (SIR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het voornaamste doel is om de inzichtelijkheid en eenduidigheid van de bij RIVM-SIR gevolgde methodieken te vergroten. De factsheets over voormaagtumoren en Leydigcel tumoren beschrijven de mechanistische aspecten van de tumorvorming en gaan in op de verschillen in anatomie, fysiologie en blootstelling tussen knaagdieren en mensen. Er wordt een raamwerk geboden voor het evalueren van de relevantie van deze tumoren voor de humane risicobeoordeling. De factsheets vormen de weerslag van de huidige stand van wetenschap. Ze zijn bedoeld om de discussie met andere (inter)nationale partijen op het gebied van risicobeoordeling te bevorderen.
  • Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment, Part V

   Wolterink G; Turkstra GH; Muller AW; Smit CE; de Knecht JA; Rila JP; Scheepmaker JWA; Smit CE; van Raaij MTM; SEC; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2005-12-06)
   Dit rapport bundelt vijf factsheets waarin methodieken worden beschreven die worden gebruikt voor de risicobeoordeling van stoffen bij het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicobeoordeling (SIR) en het Stoffen Expertise Centrum (SEC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het voornaamste doel is om de inzichtelijkheid en eenduidigheid van de bij RIVM-SIR en -SEC gevolgde methodieken te vergroten. De vijf factsheets vormen de weerslag van de huidige stand van wetenschap. Ze zijn bedoeld om de discussie met andere (inter)nationale partijen op het gebied van risicobeoordeling te bevorderen. De factsheet over levertumoren in de muis beschrijft onder welke voorwaarden levertumoren in de muis als relevant voor risicobeoordeling in de mens worden beschouwd. In de factsheet over historische controle gegevens van tumorincidentie wordt aangegeven hoe het RIVM bij de evaluatie van carcinogeniteit omgaat met historische controles gegevens. In de factsheet over Mononucleaire Cel Leukemie in de F344 rat wordt de relevantie voor de mens van een toename in de incidentie van mononucleaire cel leukemie (MNCL) in F344 ratten besproken en wordt een strategie voor de gevaar- en risicobeoordeling geleverd. In de factsheet 'Energie- en vochtgehalte en assimilatie-efficientie van voedsel voor vogel- en zoogdieren' zijn twee grote datasets met gegevens over het energie- en watergehalte van verschillende voedselbronnen voor vogels en zoogdieren samengevoegd en geanalyseerd. De laatste factsheet over sorptie van dissocierende stoffen geeft een uiteenzetting van de belangrijkste principes en beperkingen van de QSAR- modellen en HPLC-methoden voor het bepalen van het adsorptiegedrag van een stof.
  • Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment, Part VI

   Janssen PJCM; ter Burg W; Pelgrom SMGJ; Fleuren R; SIR; SEC (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2007-01-18)
   Dit rapport bundelt vier 'factsheets' over methodieken voor de risicobeoordeling van stoffen bij het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicobeoordeling (SIR) en het Stoffen Expertise Centrum (SEC). De eerste drie factsheets behandelen onderwerpen die betrekking hebben op humane risicobeoordeling, de laatste gaat over risicobeoordeling in het milieu. De eerste factsheet Relevance of changes in selected blood biochemical parameters, gaat in op biochemische bloedparameters die gerelateerd zijn aan leverschade (zoals bv. bilirubine gehalte) in proefdieren. De factsheet evalueert de toxicologische betekenis van toenames in deze parameters. De tweede factsheet Strategy for quantitative risk assessment for skin sensitisation using the Local Lymph Node Assay (LLNA), gaat over een methode die de potentie van stoffen kan bepalen om overgevoeligheid bij huidcontact te veroorzaken. Het gevoelig raken voor stoffen wordt huidsensibilisatie (skin sensitisation) genoemd. De gebruikte LLNA testmethode geeft inzicht in de relatie tussen de hoogte van de dosis en het uiteindelijke effect. In deze factsheet wordt een strategie voorgesteld voor een kwantitatieve risicobeoordeling van huidsensibilisatie, wat tot nu toe niet gebruikelijk is. De derde factsheet gaat over Leydigcel tumoren. De Leydig cel tumor is een van de drie typen tumoren die in testikels kunnen voorkomen. De factsheet bediscussieert of de Leydig cel tumor als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen bij dieren, relevant is voor de humane risicobeoordeling. De vierde en laatste factsheet Proposal for the interpretation of leaching study data for wood preservatives (biocides), heeft waarde voor de risicobeoordeling van stoffen in het milieu. Bij de risicobeoordeling van houtverduurzamingsmiddelen speelt de snelheid waarmee het middel uit het hout verdwijnt (uitloging) een cruciale rol, aangezien het middel via deze route in het milieu belandt. Aan de bepaling van deze snelheid zitten momenteel diverse haken en ogen. Deze factsheet behandelt een aantal verschillende modellen en stelt een efficiente en simpele aanpak voor.