• Mathematical modelling of the behaviour of chemicals in the environment

   Singh KP; den Hollander HA; van de Meent D (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1989-05-31)
   In dit rapport worden twee multicompartimentale modellen, SIMPLESINGH en SIMPLERIVER, beschreven. SIMPLESINGH kent in totaal 14 compartimenten, waarmee twee verschillende luchtcompartimenten, drie watercompartimenten (met daarin drie compartimenten zwevend slib en daaronder drie compartimenten sediment) en drie bodemcompartimenten kunnen worden beschouwd. SIMPLERIVER bestaat uit 20 boxen ; zes watercompartimenten, met daarin elk een gesuspendeerd materiaal- en een sedimentcompartiment, een luchtcompartiment en een bodemcompartiment. In beide modellen worden blootstellingsconcentraties geschat als het netto resultaat van een set van simultaan optredende processen: advectief stoftransport in water en lucht, dispersief transport tussen de verschillende milieumedia en omzetting in de verschillende compartimenten. Het model SIMPLESINGH kan naar keuze worden gebruikt voor het schatten van de op termijn te verwachten concentraties (steady-state berekening), of voor het simuleren van de ontwikkeling van de concentraties in de tijd (quasi-dynamische berekening). Beide modellen zijn spread-sheet georienteerd ; in de quasi-dynamische uitvoering van SIMPLESINGH wordt gebruik gemaakt van het numerieke integratieprogramma FAME. De schattingen die verkregen worden met de ontwikkelde modellen zijn in overeenstemming gevonden met die van het basismodel SIMPLESAL.<br>
  • Mathematical modelling of transfer, transport and transformation of chemicals in the environment: SIMPLESINGH - A spatially inhomogeneous multimedia box modelling system

   Singh KP; van de Meent D (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1989-02-28)
   Het rapport beschrijft een nieuw multimedia boxmodel: SIMPLESINGH, een uitbreiding van het bestaande spreadsheet model SIMPLESAL. Het model kent in totaal 14 compartimenten (boxen), waarmee twee verschillende luchtcompartimenten, drie watercompartimenten (met daarin drie compartimenten zwevend slib en daaronder drie compartimenten sediment) en drie bodemcompartimenten kunnen worden beschouwd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het belangrijkste bezwaar van de modellen van het z.g. "Mackay-type", waarin de mulieucompartimenten als ruimtelijk homogeen worden beschreven. SIMPLESINGH is een integraal model, waarin de als gevolg van een bepaalde emissie te verwachten blootstellingsconcentraties worden geschat als het netto resultaat van een set van simultaan optredende milieuchemische processen: advectief stoftransport in water en lucht, dispersief transport tussen de verschillende milieumedia, omzetting in de verschillende compartimenten. SIMPLESINGH combineert de voordelen van de "Mackay-achtige" modellen (integrale beschrijving van het milieu, algemene toepasbaarheid voor verschillende stoffen en eenvoud) met die van de veel complexere ruimtelijke mono-compartimentale milieumodellen (beschrijving van reeele milieu--situaties). SIMPLESINGH biedt mogelijkheden voor het simuleren van reeele milieusituaties op locale, regionale en mondiale schaal.<br>