• Milieu-indicator 1999: Resultaten van een verkenning naar een indicator voor het gewasbeschermingsmiddelenbeleid

      Brouwer WWM; Marsman H; Luttik R; CSR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMPlantenziektenkundige Dienstafdeling FytofarmacieWageningen, 2000-02-01)
      In opdracht van het Ministerie van LNV is een milieu-indicator opgezet die het mogelijk maakt volumecijfers te koppelen aan milieubelasting. Er zijn verschillende milieu-indicatoren uitgewerkt, te weten voor aquatoxiciteit, alg, kreeftachtige, vis, uitspoeling naar grondwater en toxiciteit voor vogels. Trends per indicator zijn opgesteld voor gewasbeschermingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen exclusief grondontsmettingsmiddelen, herbiciden, fungiciden en insecticiden. De uitgewerkte milieu-indicator maakt het mogelijk aan te geven waar knelpunten bestaan; zowel op het niveau van werkzame stoffen als op het niveau van gewassen. Uit deze studie zijn vele punten gevolgd op grond waarvan toekomstige indicatoren verbeterd kunnen worden.<br>