• Handreiking Gezondheidsonderzoek na Rampen

      Franssen EAM; Ruijten MWMM; Meijden PA van der; Verra WJE; IJzermans CJ; MGO (Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen CGORPaul van der Meijden Organisatieadvies en InterimmanagementPrismant Strategie GroepNIVEL, 2006-06-27)
      Deze 'Handreiking Gezondheidsonderzoek na Rampen' is geschreven om een bijdrage te leveren aan een weloverwogen, doelmatige en tijdige inzet van gezondheidsonderzoek na rampen en aan de voorbereiding en de uitvoering ervan. De handreiking geeft inzicht in: - het besluitvormingsproces rond gezondheidsonderzoek na rampen; - de onderwerpen die van belang zijn bij het voorbereiden respectievelijk uitvoeren ervan. Nederland heeft de afgelopen decennia verschillende grote rampen en crises meegemaakt, zoals de vliegramp Bijlmermeer, de vuurwerkramp in Enschede en de vogelpest-epidemie. Bij een aantal van deze rampen is, als onderdeel van de nazorg, onderzoek verricht naar de gevolgen voor de gezondheid van getroffenen. Deze onderzoeken hebben belangrijke informatie verschaft over de gevolgen van de ramp: om keuzes te maken bij de opzet van nazorg of te adviseren over individuele behandeling van getroffenen, om maatschappelijke onrust te adresseren en om wetenschappelijke vragen te beantwoorden. De ervaring en kennis die beschikbaar zijn gekomen over deze gevolgen en de wijze waarop gezondheidsonderzoek kan worden ingevuld is samengebracht in deze handreiking. De handreiking bestaat uit een operationeel deel en een achtergronddocument. Het operationeel deel bestaat uit: - een bestuurlijke samenvatting voor de operationele fase; - een checklist over de uitvoering van gezondheidsonderzoek, geordend in 5 stappen: preparatie, besluitvorming, het eerste acute onderzoek, voorbereiden en inrichten van de procesorganisatie voor een hoofdonderzoek, uitvoering van het hoofdonderzoek en afbouw. Het achtergronddocument beschrijft de achtergronden bij de bestuurlijke samenvatting en de checklist, aan de hand van dezelfde 5 stappen als in de checklist.