• Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging Verslag april 1982/1983

   Onderdelinden; D.; Tissing; O. (Afdeling Operationele Metingen en GegevensverwerkingIPO, 1984-06-28)
   Het gemiddelde SO2-niveau over de periode 1982/1983 lag op een aanzienlijk lager niveau dan in de vorige jaarperiode. Uit modelberekeningen werd geconcludeerd dat er naast de jaarlijkse fluctuaties van het SO2-niveau, t.g.v. varierende verspreidingscondities, sinds 1979/1980 een neergaande tendens van ongeveer 7% per jaar optreedt. Deze afname hangt hoogstwaarschijn- lijk samen met een vermindering van de emissies. Overschrijdingen van de geadviseerde grenswaarden voor SO2 werden niet waargenomen. Het gemiddelde Nox-niveau lag eveneens op een lager niveau dan in de vorige verslagperiode. Overschrijding van de 50%-grenswaarde werd daardoor op slechts een meetstation geconstateerd. Overschrijding van het 240 mug/m3 niveau werd 530 x waargenomen, een aanzienlijke toename t.o.v. de vorige verslagperiode. De beschadiging van tabak bleek ook dit jaar, hoewel minder duidelijk, samen te hangen met verhoogde ozoncentraties. De beschadiging bij tulp is afgenomen. De beschadiging van gladiool toont een grote overeenkomst met de zomer van 1981.
  • Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging verslag over de periode 1 april 1983 - 1 april 1984

   Onderdelinden; D.; Tissing; O. (Afdeling Operationele Metingen en GegevensverwerkingIPO, 1985-04-30)
   Het rapport geeft een verslag van de metingen van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging over de periode april 1983 - april 1984. De gemeten componenten zijn SO2, NOx, O3, CO, SO4, NO3 en stof. Ook zijn biologische metingen verricht. Van de gemeten waarden worden percentielen en gemiddelden zowel in kaartvorm als in tabelvorm gepresenteerd. Daarnaast worden, o.a. m.b.v. modelberekeningen, enkele interpretaties van de gemeten waarden gegeven. Uit het rapport blijkt dat: - de niveaus van SO2, NOx en CO iets hoger lagen dan in de vorige jaarperioden - de zure depositie t.g.v. SO4 en NO3 over de periode oktober 1982-oktober 1983 respectievelijk 2640 en 1160 eq./ha bedroeg - voor SO2, NO2 en O3 overschrijdingen van een aantal grenswaarden zijn geconstateerd.