• Bodemsanering in beleidsaandachtsgebieden

      Versluijs CW; Mulder HFMM; Wijnen HJ van; Broek HH van den; LER (3B Bureau Bodem & milieuBeleid, 2008-01-25)
      Dit rapport biedt een bijgewerkt overzicht van de inventarisatie van het Landsdekkend beeld bodemverontreiniging en een raming van de aantallen verontreinigde locaties en spoedlocaties in Nederland. Het RIVM schat het aantal locaties in Nederland waarvan de bodem met spoed moet worden gesaneerd op 6500 tot 7500. Er zijn nog enkele jaren nodig om op basis van bodemonderzoek de exacte aantallen en de precieze spoedlocaties vast te kunnen stellen. Het overzicht is aangevuld met geraamde saneringskosten en risiconiveaus. Nieuw is dat bij de bepaling van de spoedlocaties naast de verontreinigingsbron meer factoren zijn betrokken die de risico's voor de mens bepalen: de manier waarop de bodem wordt gebruikt (huisvesting, industrie, volkstuinen, enzovoort) en de kans op verspreiding van de verontreiniging naar het grondwater (afhankelijk van het bodemtype) Volgens het huidige coalitieakkoord en de prioriteiten van de minister van VROM gelden een aantal gebieden (zoals de veertig wijken in de grote steden, de milieuaandachtsgebieden en de ecologische hoofdstructuur) als aandachtsgebied. Ook voor deze aandachtsgebieden zijn in dit rapport de aantallen locaties bepaald. Er is onderzocht of op de uitvoeringskosten kan worden bespaard door grondwatersaneringen of beheermaatregelen op nabijgelegen locaties te combineren. Het RIVM beveelt aan deze insteek verder te ontwikkelen.