• Natuur en Milieu in de Achterhoek. Toetsing van het Decision Support System "de Natuurplanner" op regionale schaal - een proefproject

      Heer M de; Alkemade JRM; Bakkenes M; Bekhuis FHWM; Bleeker A; Gudden J; Hoekstra J; Pastoors R; Rijken M; Reit HJ; et al. (Provincie Gelderland, 1999-02-01)
      De aanleiding voor deze studie vormde de behoefte bij het Ministerie van VROM om te komen tot operationele methoden, die kunnen bijdragen aan de onderbouwing van het gebiedsgerichte (milieu)beleid op regionale schaal. Het RIVM heeft voor haar nationale planbureau-taken de Natuurplanner ontwikkeld. Dit systeem omvat een keten van modellen waarmee de effecten van abiotische milieucondities (verzuring, verdroging en vermesting) op de flora kunnen worden bepaald. De vier doelstellingen van het project waren: (1) Toetsen van de bruikbaarheid van de uitkomsten van de Natuurplanner op regionale schaal, waarbij de invoergegevens zijn ontleend aan landelijke en landsdekkende registraties en basisbestanden. (2) Nagaan van de mogelijkheden om de gegevensbasis uit te breiden met specifieke gegevens van de provincie Gelderland. (3) Verkennen van de toegevoegde waarde van deze extra informatie ten opzichte van de landelijke gegevens. (4) Verkrijgen van inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de Natuurplanner ter ondersteuning van het proces van beleidsontwikkeling en maatwerk op gebiedsniveau voor de relatie milieu en natuur.