• De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1993

      Versteegh JFM; van Gaalen FW; van Breemen AJH; LWD; RIMH/U (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMMinisterie van VolkshuisvestingRuimtelijke Ordening en MilieubeheerVROMRijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuRIVM, 1995-07-31)
      Voor u ligt het tweede rapport over de drinkwaterkwaliteit van Nederland. Het rapport is opgesteld op basis van meetgegevens in 1993, die de waterleidingbedrijven hebben aangeleverd aan de Inspectie Milieuhygiene. De Inspectie Milieuhygiene rapporteert hierover op verzoek van de Minister aan de Tweede Kamer. Naar de mening van de Inspectie Milieuhygiene blijkt uit de gegevens dat ook voor 1993 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed nageleefd zijn. Tevens blijkt dat in 1993 voor veel gemeten stoffen ten opzichte van 1992 nauwelijks sprake is van een toe- of afname van de concentratie. De kwaliteit van het geleverde drinkwater is in het algemeen goed. Er was geen sprake van een bedreiging van de volksgezondheid. Wel is het zo dat de inspanningen die de waterleidingbedrijven moeten leveren om goed drinkwater te maken toenemen: vanwege de vaak matige kwaliteit van de grondstof (zoet oppervlaktewater en zoet grondwater) voor de bereiding van drinkwater is in steeds meer gevallen verregaande zuivering noodzakelijk. Ook gaan steeds meer bedrijven over op conditionering , om tot een extra kwaliteitsverbetering van het water te komen. Naarmate de kennis over de verontreinigingen in de grondstof toeneemt, wordt de noodzakelijke meetinspanning ook steeds groter. De modernisering van de meettechnieken brengt met zich mee dat steeds meer stoffen met name bestrijdingsmiddelen kunnen en worden aangetoond. Voor waarborging van de drinkwaterkwaliteit op de langere termijn moet naar mening van de Inspectie het milieubeleid gericht blijven op bescherming van de bronnen. De meetinspanningen van de bedrijven en de wijze waarop hierover door de bedrijven gerapporteerd wordt, kan verder geoptimaliseerd worden.<br>