• Arseen, natrium, kalium, selenium en tin in vers in- en uitheems fruit

   Vaessen; H.A.M.G.; Ooik; A.van; Kamp; G.C.van de; Zuydendorp; J. (1985-01-31)
   Onderzocht werden 242 monsters vers in- en uitheems fruit op gehalte aan natrium en kalium. Daarnaast is in 85 monsters uit deze groep het gehalte gemeten aan arseen, selenium en tin. Ter kwaliteitsbewaking werd daarnaast in zes referentiematerialen het gehalte aan natrium en kalium gemeten. Het gehalte aan arseen, selenium, tin en natrium in vers in- en uitheems fruit is gemiddeld zeer laag ; mediane waarden voor :arseen 0,004 mg/kg, selenium 0,002 mg/kg, tin < 0,05 mg/kg en natrium < 0,001 mg/kg. De bijdrage van deze produkten aan de dagelijkse opname van de mens van deze elementen is in het algemeen dan ook te verwaarlozen. Het kaliumgehalte van alle 38 soorten vers fruit varieerde van 0,07 tot 0,50%. Deze produkten kunnen afhankelijk van de consumptiefactor een belangrijke bijdrage leveren aan de dagelijkse kaliumopname door de mens! M.u.v. arseen, waarvoor in dit onderzoek lagere waarden worden geregistreerd, komen de meetresultaten goed overeen met die vermeld in de literatuur.
  • Cadmium, lood, selenium en zink in varkens-, runder- en schapenieren alsmede in kuikenlevers

   Vaessen; H.A.M.G.; Ellen; G.; Ooik; A.van; Tolsma; K.; Zuydendorp; J. (1985-07-31)
   Op gehalte aan cadmium, lood, selenium en zink werden onderzocht 72 varkensnieren, 70 rundernieren, 24 schapenieren en 30 mengmonsters kuikenlever. De mediaanwaarden (mg/kg) in varkensnier, resp. rundernier, resp. schapenier, resp. kuikenlever waren voor cadmium 0,23 ; resp. 0,33 ; resp. 0,08 ; resp. 0,03. Voor lood 0,13 ; resp. 0,40 ; resp. 0,43 ; resp. < 0,05. Voor selenium 1,92 ; resp. 1,06; resp. 1,05 ; resp. 0,59. Voor zink 19,9 ; resp. 16,0 ; resp. 19,4 ; rr. 29,2. Voor de elementen lood, selenium en zink werden in doorsnee voor geen van de vier orgaansoorten andere gehalten gevonden in vergelijk met soortelijk onderzoek in de periode 1970-1980. Het cadmium gehalte in varkensnieren, schapenieren en kuikenlevers daarentegen ligt in doorsnee nu aanzienlijk lager. In slechts een van de monsters (een kuikenlever) werd een gehalte aan lood en cadmium gemeten dat hoger is dan op grond van het onlangs afgekondigde Warenwetsbesluit is toegestaan.
  • Cadmium, zink en lood in prei uit de gemeenten Zeeland en Luyksgestel

   Vaessen; H.A.M.G.; Schuller; P.L.; Tolsma; K.; Loon; J.W.van (1984-07-06)
   Prei uit de volkstuinen in de gemeenten Luyksgestel (43 monsters) en Zeeland (38 monsters) werd onderzocht op gehalte aan cadmium en zink. Daarnaast werd lood bepaald in 10 monsters prei uit Luyksgestel en 11 uit Zeeland. Doel van het onderzoek was na te gaan of prei uit de van cadmium besmetting verdachte gemeente Luyksgestel hoger in gehalte aan cadmium is dan prei uit de controle-gemeente Zeeland. Voor prei uit Luyksgestel werd gem. 0,13 mg cadmium per kg en 9,5 mg zink per kg prei gemeten. De overeenkomstige waarden voor prei uit Zeeland waren 0,10 mg/kg en 9,4 mg/kg. Gem. zijn de verschillen gering ; voor cadmium is dit verschil statistisch significant, voor zink niet. Voor prei uit Zeeland werd gem. 0,32 mg/kg en voor prei uit Luyksgestel gem. 0,51 mg lood per kg gemeten. Prei uit beide gemeenten is gemiddeld hoger in gehalte aan de onderzochte elementen dan vermeld in de literatuur voor deze groente. Als mogelijke verklaring hiervoor kunnen worden aangevoerd: verschillen in besmetting, bodem en preisoort (winter- en zomerprei).
  • Chloride, alkali- en aardalkalimetaal opneming via de voeding; resultaten van 201 duplicaten van 24-uurs voeding

   Vaessen; H.A.M.G.; Kamp; C.G.van de (1985-04-30)
   Onderzocht werden 201 duplicaten van evenzovele 24-uurs voedingen op gehalte aan chloride, natrium, kalium, calcium, magnesium, rubidium en lithium en hieruit werd de opname van deze elementen per persoon en per etmaal berekend. De gemiddelde opname bedroeg voor chloride 5,08 gram, voor natrium 3,24 gram, voor kalium 2,95 gram, voor calcium 0,934 gram, voor magnesium 0,289 gram, voor rubidium 2,97 milligram en voor lithium 20,2 microgram. De opname aan keukenzout blijkt gemiddeld lager dan verwacht, terwijl de kaliumopneming goed overeenkomt met literatuurgegevens. De magnesium voorziening blijkt aan de krappe kant ; de calciumopneming daarentegen is gemiddeld hoger dan de 300 mg aanbevolen door de Voedingsraad. Voor slechte een voeding werd een overschrijding van de ADI voor lithium gemeten; voor rubidium was er geen ADI-overschrijding.
  • Enkele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) en stikstofhoudende analoga (N-PAH) in levensmiddelen en ander biologisch materiaal

   Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A..nf (1986-02-28)
   Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van margarine en halvarine (N=28), rundernieren (N=6), maiskiemen (N=1), "vet" uit overstortputjes (N=1), spinazie (N=5), boerenkool (N=8), mosselen (N=10), brood (N=4) en duplicaten van 24-uurs voeding (N=6) op gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH). Daarnaast is een deel van de monsters onderzocht op N-heterocyclische aromatische koolwaterstoffen (N-PAH). In geen van de monsters was het gehalte per N-PAH groter dan 0,2 ug/kg. Mosselen zijn met totale PAH-gehalten van 124 tot 384 ug/kg het hoogst besmet en leveren een niet te verwaarlozen bijdrage aan de totale carcinogene PAH-belsting via de voeding. Het PAH-gehalte van de margarine blijkt sterk afhankelijk van de kwaliteit van de grondstoffen.
  • Gehalte aan keukenzout, natrium en kalium van aardappelprodukten, beschuit, roggebrood en vleeswaren

   Vaessen; H.A.M.G.; Kamp; C.G.van de; Wilbers; A.A.M.M.; Ooik; A.van; Zuydendorp; J. (1984-10-15)
   Van 100 monsters aardappelprodukten, 26 monsters beschuit, 24 monsters roggebrood en 51 monsters vleeswaar werd het gehalte bepaald aan keukenzout, natrium en kalium. Gebleken is dat natriumzouten op ruime schaal worden toegevoegd bij de produktie van vleeswaren en sommige aardappelprodukten. Vleeswaren bevatten gemiddeld 3,32% (m/m) keukenzout waarbij opvalt dat voor de monsters spek uit deze groep dit gemiddelde zelfs boven de 4% m/m ligt. Van alle onderzochte produkten is voor vleeswaren het gemiddeld keukenzoutgehalte het hoogst. Het gemiddelde gehalte aan kalium gemeten voor aardappelen, potato chips en patates frites is aanmerkelijk lager dan vermeld voor deze produkten in de Nederlandse Voedingsmiddelentabellen. Aanzienlijk hoger dan verwacht op grond van voornoemde tabellen ligt daarentegen het gemiddeld gemeten gehalte aan natrium van Gelderse rookworst en spek. De gehalten aan keukenzout, natrium en kalium van roggebrood en beschuit komen overeen met hetgeen verwacht op grond van de literatuur.
  • Gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen van enkele levensmiddelen en duplicaten van 24-uurs voeding

   Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A. (1984-04-24)
   Onderzocht op polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) werden 25 duplicaten van 24-uurs voeding en 59 levensmiddelen (groenten, koekjes, vleeswaren). Als methode van onderzoek werd capillaire gaschromatografie gebruikt waarmee een groot aantal PAK kunnen worden bepaald in het extract dat na hydrolyse met alkoholische loog uit de monsters is verkregen. Ter kwaliteitsborging van de meetresultaten werden op 2 niveaus van toevoegen, 2 tot 4 mug.kg-1 en 0,3 tot 0,5 mug.kg-1 opbrengstexperimenten uitgevoerd. Van de groenten is boerenkool het zwaarst met PAK besmet o.a. t.g.v. de tijd die dit produkt te velde staat. Voor monsters uit verkeersintensieve streken werden totale PAK-gehalten gemeten van 174 tot 778 mug.kg (M=16). Verse handels- monsters zijn nog onverwacht hoog besmet, diepvriesboerenkool daarentegen duidelijk lager. De besmettingsgraad van de andere groenten is vergelijkbaar met die van de onderzochte monsters rookworst, vleeswaren en koekjes. Koken en bakken blijken van weinig invloed op het PAK-ghalte.
  • Milieu-inventarisaties MER EOT Groote Veld, Lochem. Inventarisaties van de bestaande toestand van het milieu

   Driessen E; Reiling R; Vaessen; CIMI (1990-03-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Natrium, kalium, calcium, magnesium en keukenzout in noten, specerijen en kruiden

   Vaessen; H.A.M.G.; Kamp; C.G.van de (1985-01-31)
   Resultaten worden beschreven van het onderzoek van 26 monsters noten en 41 monsters specerijen en kruiden op gehalte aan natrium, kalium, calcium en magnesium. Gemeten werden deze elementen met vlam-AAS na ontsluiten van de waar in een drukvat. Het gehalte aan natrium in ongepelde noten, specerijen en kruiden blijkt laag te zijn en gewoonlijk minder dan 0,1% te bedragen. Sommige samengestelde produkten daarentegen bijvoorbeeld brosnoten, Shangai-noten, knabbelnoten, mosterd, kerrie Madras, chilipoeder en Sambal Oelek bevatten veel natrium als toegevoegd keukenzout ; gehalten van 1,76 tot 12,9% keukenzout werden gemeten. M.u.v. sojanoten werden voor alle andere produkten uit de groep "noten" gehalten aan kalium gemeten van 0,4 tot 0.7% Hoog in kaliumgehalten zijn droge peterselie en selderij met resp. 5.0 en 5,1% van dit element. Hoge calcium- en magnesiumgehalten werden gemeten in droge bladkruiden nl. resp. van 1,20 tot 2,42% en van 0,183 tot 0,690%.
  • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in margarine en halvarine - onderzoeksresultaten 1984 en 1986

   Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A. (1986-08-31)
   Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van 14 monsters margarine en 6 monsters halvarine op 15 polycyclische aromatische verbindingen (PAK's). De resultaten nu worden vergeleken met die uit twee studies in 1984 waarbij 18 resp. 10 monsters werden onderzocht. Nu worden in het algemeen lagere gehalten van PAK's gemeten, dit geldt zowel voor het gemiddelde als de mediaan. Hoge uitschieters in PAH- gehalte zoals in 1984 zijn er nu niet. Evenals in 1984 wordt ook nu vaker een relatief "hogere" PAH-besmetting bij de niet - merk - gebonden produkten gevonden dan bij de gevestigde merken. Een deel van de PAK's is schadelijk tot zeer schadelijk voor de gezondheid. Het probleem van het voorkomen van PAK's in margarine en halvarine is echter beheersbaar o.a. door betere selectie en raffinage van de grondstoffen.
  • Preparation and stability study of ampouled polycyclic aromatic hydrocarbon solutions

   Vaessen; H.A.M.G.; Kamp; C.G. van de; Jekel; A.A.; (1986-08-31)
   De stabiliteit van geampulleerde acetonitril- en tolueenoplossingen van zeven polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) werd bestudeerd gedurende een jaar. Beide oplossingen waren qua PAK- samenstelling en gehalte identiek en bereid uit een moederoplossing. Voor en vlak na het ampulleren werden geen afwijkingen gevonden t.o.v. het verwaachte PAK-gehalte ; contaminatie werd evenmin waargenomen. De ampullen werden een jaar bewaarde bij -20, +4 en +20 C. Na 0,3,6,9 en 12 maanden werden uit de opslag bij +20C drie geampulleerde acetonitril- en drie geampulleerde tolueenoplossingen getrokken voor onderzoek. Uit de opslag bij -20C werd een zelfde aantal monsters getrokken. De acetonitril oplossingen werden onderzocht met HPLC, de tolueenoplossingen met capillaire GC. Hierbij werden geen significante afwijkingen t.o.v. de verwachte PAK gehalten gevonden, evenmin werden contaminaties gevonden. Beide
  • Seleen, nitraat en nitriet in baby- en kleutervoeding

   Vaessen; H.A.M.G.; Ellen; G.; Egmond; E.; Ooik; A.van; Zuydendorp. J. (1984-12-31)
   In 44 monsters baby- en kleutervoeding werden seleengehalten gemeten van < 0,005 - 0,050 mg Se/kg, mediaanwaarde 0,006 mg/kg. Van 17 monsters (39%) was het seleengehalte lager dan de bepaalbaarheidsgrens, 0,005 mg/kg ; voorts bevatten 64% van de monsters minder dan 0,010 mg Se/kg. Geconcludeerd wordt dat de meeste baby- en kleutervoedingen nauwelijks bijdragen aan de seleenbehoefte van deze categorie kinderen: slechts 2 van de 44 monsters bevatten geen nitraat (< 1 mg NO-3/kg). De overige monsters bevatten nitraatgehalten van 3,2-570 mg NO-3/kg, mediaan 45 mg NO-3/kg. Hoge nitraatgehalten (> 200 mg NO-3/kg) werden vooral aangetroffen in produkten die spinazie bevatten. In vijf monsters (11%) werd een aantoonbare hoeveelheid nitriet (> 0,5 mg NO- 2/kg) gemeten, in gehalten van 0,7-1,3 mg NO-2/kg).