• Aanvullend serologisch onderzoek naar de immunogeniteit van in het RIVM bereid meningococcen groep A+C polysaccharide vaccin

   Nagel; J.; Beuvery; E.C.; Kanhai; V.; Zee; J.S.van der* (1985-09-30)
   Uit de in dit aanvullende onderzoek verkregen gegevens werd geconcludeerd: 1. De ELISA van antistoffen gericht tegen groep A en groep C kapselpolysacchariden geeft resultaten die in bevredigende mate zijn gecorreleerd met die van de bactericidie-proef. 2. De immuunrespons, gemeten 14 dagen na vaccinatie voldoet aan de internationale WHO eis met betrekking tot de stijging van de antistofgehalten en aan die m.b.t. het percentage personen (max. 10%) dat geen of een te geringe stijging vertoont. De bereikte antistoftiters bereiken bij 90% (A), resp. (93%) (C) van de vrijwilliger dat als beschermend wordt beschouwd (2 ug/ml of hoger). 3. Er kunnen geen significante verschillen tussen de 3 onderzochte partijen A+C polysaccharide vaccin worden vastgesteld. Gezien deze conclusies lijken er geen belemmeringen te bestaan dit vaccin voor immunisatie van mensen te gebruiken.
  • De bepaling van de molecuulgewichtsverdeling van eiwit en de concentratie van albumine in urinemonsters uit het screeningsonderzoek "De Kempen"

   Derks; H.J.G.M.; Borrias-van Tongeren; V.; Sluimer; E.*; Hagen-Fast; A.K. (1984-12-31)
   In dit rapport wordt de analytische methode beschreven waarmee t.b.v. het screeningsonderzoek "De Kempen" de fracties van hoog-, midden- en laagmoleculair eiwit in de verzamelde spoturinemonsters zijn onderzocht. De methode berustte op hoge druk gelpermeatiechromatografie met UV-detectie. Door toevoeging van anilino-naftaleensulfonzuur aan het kolomeluaat kon bovendien albumine fluorimetrisch worden bepaald. Deze albuminebepaling werd bij 10% van de geanalyseerde monsters vergeleken met een radiale immunodiffusiemethode met of zonder concentratie van de monsters. Uit de analyseresultaten verkregen voor een interne en een externe kwaliteits-controle-urinepool kon worden afgeleid dat de analytische variatie van de over alle meetdagen gepoolde resultaten bevredigend was. De vergelijking van de twee gebruikte methoden voor albumine toonde aan dat de correlatie tussen beide goed was voor niet geconcentreerde monsters, waarbij de chromatogafische methode systematisch 20% lagere resultaten gaf.
  • Onderzoek van invries- en vriesdroogcondities van humane referentiesera

   Ham; W.A.van den; Borrias-van Tongeren; V.; Buitenhuis; S.G.; Derks; H.J.G.M.; Laar-Beyerink; E.van; et al. (1985-02-28)
   Beschreven worden de effecten van het toevoegen van mercapto ethanol en pyridoxaalfosfaat en van variaties in de invries- en vriesdroogprocedures op enkele eigenschappen van humaan referentie serum. Getest werden o.m.: - visueel aspect - pH, viscositeit, soortelijk gewicht - absorptie-spectrum - eiwitsamenstelling m.b.v. elektroforese, chromatografie en totaal eiwitbepaling. De effecten van de verschillende behandelingen bleken gering te zijn. Nader onderzoek wordt noodzakelijk geacht.