• Regenwaterkwaliteitsmetingen in relatie tot vermeerderd kolenverbruik

      Noort; P.C.M.van (1985-11-30)
      Voor drie verschillende plaatsen in Nederland is gedurende 1983 de concentratie in regen van benzeen, enige alkylbenzenen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) en opgelost organisch koolstof (DOC) bepaald. PAH concentraties waren in de winter het hoogst. De verschillen tussen de drie locaties bedroegen slechts minder dan een faktor 2. De totale depositie van de geanalyseerde PAHs bedroegen 300- 500 ug/m2 per jaar. Mediane concentraties van benzeen en alkylbenzenen bedroegen 5-60 ng/l. Een seizoensafhankelijkheid was voor hen niet aantoonbaar. Het DOC gehalte lag tussen < 0.1 en 11 mg/l. In de zomer waren de gehaltes het hoogst. Metingen toonden aan dat gasfase PAHs voornamelijk onder, en aerosolgebonden PAHs voornamelijk in wolken worden ingevangen. Modelberekeningen van de evenwichtsverdeling van PAHs tussen lucht en water in wolken bleken in overeenstemming met deze bevindingen.