• Aanpak van veldonderzoek bij gevallen van lokale bodemverontreiniging

   Duijvenbooden; W.van; Grootens; J.P.A.; Obdam; A.N.M.; Peeters; A.A.; Wever; D. (1985-01-31)
   In het rapport wordt de onderzoeksaanpak in geval van een lokale bodemverontreiniging besproken. Ingegaan wordt o.m. op de verzameling van historische gegevens van verontreinigde bedrijfsterreinen en van beschikbare veldgegevens. Voorts wordt ingegaan op de keuze van waarnemingspunten en wordt een aantal mogelijke onderzoekstechnieken belicht. Tenslotte wordt ingegaan op de problematiek van het nemen van bodem- en grondwatermonsters.
  • Gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen van enkele levensmiddelen en duplicaten van 24-uurs voeding

   Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A. (1984-04-24)
   Onderzocht op polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) werden 25 duplicaten van 24-uurs voeding en 59 levensmiddelen (groenten, koekjes, vleeswaren). Als methode van onderzoek werd capillaire gaschromatografie gebruikt waarmee een groot aantal PAK kunnen worden bepaald in het extract dat na hydrolyse met alkoholische loog uit de monsters is verkregen. Ter kwaliteitsborging van de meetresultaten werden op 2 niveaus van toevoegen, 2 tot 4 mug.kg-1 en 0,3 tot 0,5 mug.kg-1 opbrengstexperimenten uitgevoerd. Van de groenten is boerenkool het zwaarst met PAK besmet o.a. t.g.v. de tijd die dit produkt te velde staat. Voor monsters uit verkeersintensieve streken werden totale PAK-gehalten gemeten van 174 tot 778 mug.kg (M=16). Verse handels- monsters zijn nog onverwacht hoog besmet, diepvriesboerenkool daarentegen duidelijk lager. De besmettingsgraad van de andere groenten is vergelijkbaar met die van de onderzochte monsters rookworst, vleeswaren en koekjes. Koken en bakken blijken van weinig invloed op het PAK-ghalte.
  • Grondwatermeetnetten en databestanden. verslag van een workshop

   Duijvenbooden; W. van; Kooyman; J.*; Peeters; A.A.; Rolf; H.L.M.* (1986-09-15)
   Het rapport bevat verslag, conclusies en aanbevelingen, alsmede een hoeveelheid basisinformatie van een workshop over grondwatermeetnetten en databestanden. Aanbevolen wordt te komen tot inrichting van provinciale kwaliteitsnetwerken. Gestreefd dient te worden naar integratie van kwaliteits- en grondwaterstands netwerken. Inrichting van provinciale netwerken is een provinciale taak. Landelijke uniformering is evenwel noodzakelijk. Op korte termijn zijn landelijke richtlijnen nodig m.b.t. de inrichting van netwerken. Overleg is nodig over het financieringsprobleem en voor onderlinge afstemming. Een bruikbaarheidsclassificatie van bestaande grondwaterstandsmeetpunten voor kwaliteitsonderzoek is noodzakelijk.
  • Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit Analyse resultaten bemonstering 1985, Provincie Gelderland

   Peeterrs; A.A.; Kusse; A.A.M. (1987-01-31)
   Routinematige presentatie van de analyseresultaten van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit. Bemonstering 1985 ; Provincie Gelderland.
  • Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit. Analyse resultaten bemonstering 1985 Provincie Noord-Brabant

   Peeters; A.A.; Kusse; A.A.M. (1987-02-28)
   Routinematige presentatie van de analyseresultaten van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit. Bemonstering 1985 ; provincie Noord- Brabant.
  • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in margarine en halvarine - onderzoeksresultaten 1984 en 1986

   Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A. (1986-08-31)
   Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van 14 monsters margarine en 6 monsters halvarine op 15 polycyclische aromatische verbindingen (PAK's). De resultaten nu worden vergeleken met die uit twee studies in 1984 waarbij 18 resp. 10 monsters werden onderzocht. Nu worden in het algemeen lagere gehalten van PAK's gemeten, dit geldt zowel voor het gemiddelde als de mediaan. Hoge uitschieters in PAH- gehalte zoals in 1984 zijn er nu niet. Evenals in 1984 wordt ook nu vaker een relatief "hogere" PAH-besmetting bij de niet - merk - gebonden produkten gevonden dan bij de gevestigde merken. Een deel van de PAK's is schadelijk tot zeer schadelijk voor de gezondheid. Het probleem van het voorkomen van PAK's in margarine en halvarine is echter beheersbaar o.a. door betere selectie en raffinage van de grondstoffen.