• Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

   Feijt; A.*; Meulen; A.van der (1985-09-30)
   Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron aerosol geproduceerd worden. De aerosol afmetingen kunnen gevarieerd worden tussen 0.3 en 1.2 mu-m in diameter de geometrische standaardafwijking bedraagt circa 1.25-1.4.
  • De natuurlijke radioactiviteit van Nederlandse gronden

   Koster; H.W.; Keen; A.*; Pennders; R.M.J.; Bannink; D.W.*; Winkel; J.H.de; (1985-12-02)
   De primordiale radionucliden U-238, Th-232 en K-40 in de grond en hun dochters veroorzaken gemiddeld 40% van de natuurlijke stralingsbelasting van de mens. Uit metingen blijkt, dat de activiteitsconcentraties van deze nucliden duidelijk verschillen in Nederlandse gronden, en dat zij binnen de als normaal beschouwde grenswaarden liggen. De verschillen kunnen grotendeels verklaard worden met lineaire regressiemodellen gebaseerd op de bodemeigenschappen: korrelgrootte-verdeling, organische stof en kalkgehalte, al of niet in combinatie met grondsoort. Met dezelfde modellen kunnen de activiteitsconcentraties in Nederlandse gronden met redelijke nauwkeurigheid voorspeld worden. Opname van de bodemmonstereigenschappen als pH en bemonsteringsdiepte verbeteren de modellen niet. Verder onderzoek, noodzakelijk voor de verfijning van de modellen, is aangegeven.
  • Een programma voor de communicatie tussen de RIVM-computer (systeem 5) en de LCI-100 integrator van Perkin-Elmer

   Sicherer-Roetman; A.* (1986-07-31)
   In dit rapport wordt de ontwikkeling van een programma besproken voor de communicatie tussen de RIVM-computer en de LCI-100 integrator voor chromatografie van Perkin-Elmer. Het programma werkt geheel menugestuurd. Verder is er gezorgd voor een uitgebreide bescherming tegen foutieve invoer. Het programma is geschreven in standaard Fortran 77. Het is modulair opgezet en kan daardoor gemakkelijk gewijzigd en uitgebreid worden. Gebruik van dit programma bespaart zeer veel van het speciale papier van de integrator. Het belangrijkste is echter dat de resultaten van analyses nu duurzaam kunnen worden opgeslagen en op ieder gewenst moment met andere programma's verder kunnen worden bewerkt. De programmatekst is aanwezig bij de afdeling Meetmethoden van het Laboratorium voor Luchtonderzoek.
  • Rapportage van een onderzoek naar effecten op de nierfunctie in een langdurig aan cadmium blootgestelde populatie in de Kempen en een controle populatie

   Kreis; I.A.; Bruin; M. de*; Coumans; G.G.H.*; Derks; H.J.G.M.; Dreumel; H.J. van; et al. (1987-01-31)
   In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis, vraagstelling, onderzoekmethoden en resultaten van een onderzoek naar de cadmiumlichaamsbelasting en eventuele effecten op de nierfunctie. Er werd een duidelijk verschil tussen de plaatsen aangetoond in de concentratie aan cadmium van de urinemonsters, waarbij Luyksgestel hoger uitkomt dan Zeeland en waarbij het verschil toeneemt met de leeftijd. Er is eveneens een verschil tussen de plaatsen zichtbaar bij een aantal van de parameters voor de nierfunctie m.n. retinolbindend eiwit, de verhouding tussen laag- en hoogmoleculaire eiwitten en N- acetyl-B-d-glucosaminidase. De conclusie van het onderzoek kan dan ook luiden dat de belasting van het lichaam met cadmium als gevolg van de blootstelling via de voeding, zoals die in Luyksgestel heeft plaatsgehad, hoger is dan die in een vergelijkbare Nederlandse populatie. Er is een mogelijk daarmee samenhangende, verandering in de nierfunctie meetbaar.
  • Simulatie van de uitspoeling van het Herbicide Atrazine uit een kolom gevuld met podzolgrond

   Tiktak; A.*; Drecht; G.van (1986-02-28)
   Het gedrag van het herbicide Atrazine in de bodem is in het laboratorium onderzocht met behulp van grondkolommen. Over de proeven en de resultaten werd door Loch e.a. in 1985 gerapporteerd. Met behulp van model ONZAT werd de gemeten doorbraakkromme van Atrazine in een podzolgrond gesimuleerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de bodemfysische parameters van matig grof zand, zoals gepubliceerd door Rijtema (1969). De adsorptie-isotherm van Atrazine is bepaald d.m.v. schudproeven. De halfwaardetijd van Atrazine is berekend uit een soortgelijk experiment met een eerdgrond. De berekende doorbraakkrommen vertonen allemaal hetzelfde euvel, nl. dat ze te vroeg komen in vergelijking tot de gemeten doorbraakkromme. Dit is enigzins te verbeteren door een grotere adsorptie en afbraak aan te nemen. De oorzaak van de vertraagde doorbraak kan liggen in de ongelijke verdeling van het aan de kolom toegevoerde demiwater aan het bodemoppervlak.
  • Two field trials concerning the competitive exclusion of salmonellas and Campylobacter jejuni from chickens using a defined mixture of bacterial isolates

   Oosterom; J.; Mead; G.C.*; Impey; C.S.*; Voeten; A.*; Notermans; S.H.W. (1984-11-30)
   Het rapport beschrijft twee veldproeven waarin de beschermende werking van intestinale flora bij slachtkuikens tegen kolonisatie met Salmonella en C.jejuni werd onderzocht. De proeven werden uitgevoerd op een mestbedrijf met twee identieke kuikenhokken. Eendagskuikens in het ene hok kregen met het drinkwater beschermende flora toegediend, terwijl de kuikens in het andere hok niet werden behandeld. De intestinale flora bleek geen effect te hebben op de kolonisatie met C.jejuni. Met betrekking tot de Salmonella-kolonisatie konden geen conclusies worden getrokken omdat in beide proeven de eendagskuikens reeds met Salmonella waren besmet. In de eerste proef verdween deze besmetting spoedig, doch in de tweede proef handhaafde de Salmonella- besmetting zich tot het einde van de mestperiode. Er kon worden aangetoond dat de toegediende flora geen nadelige effecten op gezondheid of groei van de dieren opleverde.