• Ontwerp-basisdocument cadmium

      Ros JPM; Slooff W; de Boer KF; Canton JH; van Gestel CAM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Janus JA; Knaap AGAC; Knoop J; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-07-15)
      Onderhavig document omvat gegevens over cadmium inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties voor de mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderszijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen m.b.t. reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingbeleid.<br>