• Fysisch en chemisch onderzoek aan huishoudelijk afval

      Beek AIM van de; Cornelissen AAJ; Aalbers TG (1988-06-30)
      Voor het sorteeronderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) wordt driemaal per jaar in vijf wijken van vier gemeenten op representatieve wijze huishoudelijk afval (zakkenvuil) ingezameld. Door de keuze van de gemeenten en de wijken waarin de monstername plaatsvindt, is getracht een gemiddeld beeld van het Nederlandse zakkenafval te verkrijgen. Jaarlijks wordt door het RIVM van een wijk het zakkenvuil fysisch en chemisch onderzocht. Het hier beschreven onderzoek werd in 1986 uitgevoerd aan zakkenvuil, dat was ingezameld in Arnhem. Uit het onderzoek blijkt dat 1 kg nat zakkenvuil circa 5 mg arseen, 3 mg cadmium, 225 mg chroom, 260 mg lood en 4 mg antimoon bevat. Voorts verschaft het rapport informatie over de concentraties van de metalen beryllium, cobalt, koper, kwik, ijzer, mangaan, molybdeen, nikkel, vanadium en zink en de calorische waarden van de afzonderlijke componenten.