• Risks of granules and treated seeds to birds on arable fields

      de Leeuw J; Gorree M; de Snoo GR; Tamis WLM; van der Poll RJ; Luttik R; ACT; Centrum voor Milieukunde CML Rijksuniversiteit Leiden (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-06-30)
      Voordat een bestrijdingsmiddel op de Nederlandse markt wordt toegelaten, wordt onderzocht in hoeverre het gebruik van de stof risico's kan opleveren voor niet-doelwit organismen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek waarin is nagegaan in hoeverre het gebruik van bestrijdingsmiddelen, in de vorm van granulaten of zaaizaadbehandelingsmiddelen, mogelijke risico's met zich meebrengt voor vogels. Als bij toepassing behandelde zaden of granulaten aan het oppervlak van een akker blijven liggen, kunnen ze om twee redenen door vogels worden opgepikt: zaden worden gezien als voedsel of granulaten en gepileerde zaden kunnen worden gezien als potentieel grit (maalsteentjes in de maag die helpen bij de vertering van het voedsel). Voor het bepalen van de risico's van het gebruik van granulaten en zaaizaadbehandelingsmiddelen bestaan bij de risico-evaluatie een aantal kennislacunes. Allereerst is niet bekend wat het gritgebruik is van akkervogels in Nederland en daarnaast is onbekend hoeveel zaden na het zaaien aan het oppervlak blijven liggen. In dit rapport wordt het grit van een aantal akkervogels beschreven, de mate van gelijkenis van grit en granulaten/gepileerd zaad wordt vastgesteld en een schatting van het hieruit resulterende risico wordt gegeven. Daarnaast geeft het rapport de aantallen (percentages) zaden die aan het oppervlak achterblijven na het zaaien van verschillende gewassen, een analyse van de factoren die deze aantallen kunnen beinvloeden en de verwerking hiervan in de risicoschatting.<br>