• Afzet Afvalstoffen als Secundaire grondstoffen: Milieuhygienische kwaliteit van secundaire bouwstoffen

      Wilde PGM de; Anthonissen IH; Beek AIM van de; Keijzer J; LAE; IWACO; Adviesbureau voor water en milieu; Rotterdam (1996-10-31)
      In het kader van het programma 'Afzet Afvalstoffen als Secundaire grondstof' is de kwaliteit van de in kwantitatief opzicht belangrijkste secundaire grondstofstromen die momenteel in de markt worden afgezet gemonitord. Doel van dit onderzoek is het creeren van een betrouwbaar gegevensbestand over de kwaliteit van granulaire afvalstoffen en hun (potentiele) toepassingen. In dit onderzoek is aan de hand van de organische samenstelling en de uitloging de milieuhygienische kwaliteit van een aantal niet-vormgegeven - en vormgegeven secundaire bouwstoffen beschreven en een lijst met kritische stoffen opgesteld. De uitloging van de niet-vormgegeven bouwstoffen is bepaald met behulp van de kolomproef en de uitloging van de vormgegeven bouwstoffen met behulp van de diffusieproef. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat voor betonKORRELMIX, poederkoolbodemas, gewassen mijnsteen, cementgebonden vormzand en zeer open asfaltbeton alle bemonsterde partijen in categorie 1 toepasbaar zijn en dus open mogen worden toegepast. Voor AVI-bodemas, gereinigd straalgrit, baggerspecie, kleigebonden vormzand en ijzerhoudend oppervlaktewaterslib blijkt daarentegen geen van de bemonsterde partijen toepasbaar te zijn. Bij de overige onderzochte niet-vormgegeven bouwstoffen is de indeling van de bemonsterde partijen naar toepassingscategorie minder eenduidig. De partijen zijn verdeeld over de categorieen 1, 2 en 'niet toepasbaar'. Bij de vormgegeven bouwstoffen zijn negen van de dertien onderzochte materialen bestempeld als een categorie 1A of 2/1B bouwstof. Dit geldt met name voor beton met betongranulaat (1A), hydraulisch mengKORRELMIX (2/1B), beton met gesinterde poederkoolvliegas (1A), betonmortel met hoogovencement (1A), betonmortel met vliegascement (1A), LD-staalslak stortsteen (1A en 2/1B), de asfaltbeton met de vulstof 1 en 2 (1A) en steenslagasfaltbeton (1A). Bij de overige vormgegeven bouwstoffen zijn de partijen verdeeld over de categorieen 1A, 2/1B en niet toepasbaar. Het betreft zandcementstabilisatie, asfaltbeton met asfaltKORRELMIX en breekasfaltcement met asfaltKORRELMIX.