• Evaluatie pilot Endogene Factoren

   Viet AL; Fiolet D; Voortman JK; Rover C de; Hanning C; Uitenbroek D; Loon AJM van; PZO; GGD Achterhoek; GGD Midden Holland; et al. (2004-03-02)
   In het kader van het project Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid (Monitor VGZ) is een aantal pilots opgezet voor het meten van endogene factoren. Doel van de pilot is het bestuderen van de haalbaarheid van een te in combinatie met een lichamelijk onderzoek op de GGD en nagaan of de waarden van totaal- en HDL cholesterol en glucose volgens een vingerprik methode overeenkomen met de uitslagen afkomstig van analysetechnieken in een gecertificeerd laboratorium. Haalbaarheid: De respons voor het lichamelijk onderzoek varieerde van 27% tot 43%. De samenwerking tussen RIVM en GGD / GG&GD was goed. Er werd meestal goed ingespeeld op problemen die tijdens het veldwerk ontstonden. Helaas weigerde de apparatuur enkele malen. De voorbereiding en de uitvoering kosten veel tijd voor de co6rdinatoren van de GGD'en. Deelnemers waren positief over het onderzoek. Vergelijkbaarheid: De correlatie voor totaal- en HDL-cholesterol tussen de vingerprik methode en de veneuze bloedafname is circa 0,86. De correlatie voor glucose is lager (0,62). Het gemiddelde totaal- en HDL-cholesterolgehalte en glucose is in het bloed afkomstig van de vingerprik significant hoger dan de waarden in veneus bloed. De prevalentie van hypercholesterolemie blijkt 2 keer zo hoog te zijn volgens de vingerprik waarden in vergelijking met de veneuze bloedwaarden. Conclusie: De uitvoering van een schriftelijke / mondelinge te in combinatie met een lichamelijk onderzoek op de GGD of op een wijkpost is haalbaar. De nieuwe meetmethode om met behulp van een vingerprik het totaal- en HDL-cholesterol en glucose te bepalen is niet vergelijkbaar met de waarden die bepaald worden in veneus bloed door een gecertificeerd laboratorium.
  • Evaluatie pilot Endogene Factoren

   Viet AL; Fiolet D; Voortman JK; Rover C de; Hanning C; Uitenbroek D; Loon AJM van; PZO; GGD Achterhoek; GGD Midden Holland; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2004-03-02)
   As a part of the project on the Local and National Monitor for Public Health several pilot studies were carried out in three Municipal Health Centres (GGDs). The first aim was to investigate the feasibility of a physical examination at the health centre in combination with a health interview (or postal survey). The second aim was to compare several endogenous factors (total- and HDL cholesterol, and glucose) measured at the health centre by means of a finger prick (capillary blood) and in a certified lab using whole venous blood. Feasibility The response to the postal survey varied between 27% and 43%. The cooperation between the health centres and the RIVM was very good. Unfortunately the devices used for blood measurements and the home trainer, used for the physical test, broke down a few times. Preparations for carrying out the pilot took a lot of time of the people at the health centre. The participants, who received the results of the physical tests along with a gift voucher, were enthusiastic about the pilot. Comparability Correlation between measurements from capillary blood and venous blood were found to be 0.86 for total- and HDL cholesterol and 0.62 for glucose. The measurements of total- and HDL cholesterol were significantly higher in capillary blood than in venous blood. The prevalence of hypercholesterolemia was twice as high in capillary blood compared with venous blood.ConclusionCombining an interview / postal survey with a physical examination is feasible. Measurements made in capillary blood are not comparable with those in a certified lab.