• Macrodispersie in gelaagde pakketten - deel 1: een rekenmodel -

      Uffink; G.J.M. (1985-06-30)
      In gelaagde watervoerende pakketten treedt een spreiding van opgeloste stoffen op die enkele orden van grootte verschilt met de spreiding in een homogeen pakket. Voor de berekening van beschermingszones rondom waterwingebieden is deze spreiding uitermate belangrijk. Er wordt een methode gepresenteerd om het transport in gelaagde pakketten te berekenen. Het convectief transport wordt berekend door numerieke integratie van de bewegingsvergelijkingen. Snelheidsvariaties ten gevolge van de gelaagdheid worden in rekening gebracht. Het dispersief transport wordt gesimuleerd met een random-walk. De beschreven methode kan worden toegepast in uniforme en niet uniforme stroming. Voor het geval van uniforme stroming zijn de numerieke resultaten in goede overeenstemming met de analytische oplossing van Gelhar. Wanneer het pakket door nuttige neerslag of kwel wordt gevoed ontstaat een drie- dimensionale stroming, die met de Dupuit-Forchheimer benadering kan worden bepaald. Een aantal voorbeelden wordt gegeven voor verschillende stromingsproblemen.