• Definitie voor de opzet van de studie Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002

   van Oers JAM; Achterberg PW; van den Berg Jeths J; Gijsen R; Hoeymans N; de Hollander AEM; Jansen J; Kramers PGN; van der Lucht F; Maas IAM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2000-07-05)
   In dit rapport worden de opzet en uitgangspunten van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002 gegeven. Doel-stelling is: Het bijeenbrengen, analyseren en integreren van kennis en gegevens, die van belang zijn voor de beleidsvorming op het gebied van volksgezondheid en zorg. Drie kenmerkende elementen van de VTV zijn: (1) de gezondheidstoestand van de bevolking is centraal uitgangspunt; (2) de verzamelde informatie wordt met elkaar in verband gebracht in een conceptueel kader; (3) het is een nationale inspanning met bijdragen van deskundigen binnen en buiten het RIVM. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de informatiebehoefte van het beleid bestaat de VTV uit drie onderdelen: (1) het samenvattend rapport VTV-2002, dat een overzicht biedt op hoofdlijnen, over ontwikkelingen in de gezondheidstoestand, de oorzaken en consequenties daarvan, en de mogelijkheden van beleids-interventies; (2) themarapporten die gedurende de loop van het project zullen verschijnen, en waarin op beknopte wijze thema's worden behandeld, die aansluiten bij de korte en middellange termijn beleidsvragen. Vooralsnog zijn vijf thema's geselecteerd: (1) Gezondheid in de grote steden; (2) Bevorderen van gezond gedrag bij specifieke groepen; (3) Vraag, aanbod en geografische verdeling van zorg; (4) Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen; (5) Ouderenzorg. Gedurende de looptijd van de VTV kunnen daar nog nieuwe thema's aan toegevoegd worden; (3) de Monitor Volksgezondheid en Zorg, een via Intranet toegankelijk systeem met informatie over (ontwikkelingen in) de volksgezondheid, determinanten en zorg. De VTV dient in deze opzet, meer dan voorheen, beschouwd te worden als een continu proces dat informatie ten behoeve van het volksgezondheidsbeleid oplevert. Evenals bij de eerdere VTV's zal bij de uitwerking een beroep worden gedaan op expertise binnen en buiten het RIVM.<br>
  • Groeien in gezondheid. Gezondheid en zorg in Midden-Holland, nu en in de toekomst

   Treurniet HF; Fiolet DCM; Eysink PED; Poos MJJC; Oers JAM van; GGD Hollands Midden; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2006-10-16)
   Het rapport Groeien in gezondheid brengt een grote hoeveelheid actuele informatie samen over gezondheid en ziekte, oorzaken van ongezondheid, preventie en zorggebruik in de regio Midden-Holland. Goed nieuws is dat de inwoners van Midden-Holland relatief gezond zijn. De levensverwachting en de gezonde levensverwachting zijn hoger dan gemiddeld in Nederland. De inwoners rapporteren minder vaak chronische luchtwegklachten, bewegingsbeperkingen en lichamelijke beperkingen. Ongezond gedrag en overgewicht echter zijn een bron van zorg voor de toekomst. Ruim een kwart van de mensen in Midden-Holland rookt en iets meer dan de helft van de volwassenen voldoet niet aan de norm voor gezond bewegen. Het alcoholgebruik onder jongeren is de laatste jaren gestegen. De regio kent een ruim aanbod aan preventie en zorg waar velen gebruik van maken. Naast gegevens over het preventie-aanbod, bevat het rapport informatie over het aanbod en het gebruik van een breed spectrum aan zorgsectoren. De bevolking van Midden-Holland zal snel groeien, sneller dan gemiddeld in Nederland. Belangrijke factor daarbij is de verwachte woningbouw in de regio. Ook het aantal ouderen zal toenemen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen ziekten als staar, coronaire hartziekten, artrose en diabetes mellitus naar verwachting sterk toenemen. Het zorggebruik zal vooral stijgen in de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg, maar ook de huisartsen en apothekers moeten een toenemende vraag tegemoet zien. De informatie kan gebruikt worden door diverse partijen in de zorg, waaronder de verzekeraar, het ziekenhuis, de huisartsen, de verplegings- en verzorgingssector en de GGD. Bij het vaststellen en uitvoeren van beleidsinterventies is intensieve samenwerking met andere partijen, zoals woningcorporaties, arbeidsorganisaties, scholen en gemeenten noodzakelijk.
  • Groeien in gezondheid. Gezondheid en zorg in Midden-Holland, nu en in de toekomst

   Treurniet HF; Fiolet DCM; Eysink PED; Poos MJJC; van Oers JAM; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMGGD Hollands Midden, 2006-10-16)
   Het rapport Groeien in gezondheid brengt een grote hoeveelheid actuele informatie samen over gezondheid en ziekte, oorzaken van ongezondheid, preventie en zorggebruik in de regio Midden-Holland. Goed nieuws is dat de inwoners van Midden-Holland relatief gezond zijn. De levensverwachting en de gezonde levensverwachting zijn hoger dan gemiddeld in Nederland. De inwoners rapporteren minder vaak chronische luchtwegklachten, bewegingsbeperkingen en lichamelijke beperkingen. Ongezond gedrag en overgewicht echter zijn een bron van zorg voor de toekomst. Ruim een kwart van de mensen in Midden-Holland rookt en iets meer dan de helft van de volwassenen voldoet niet aan de norm voor gezond bewegen. Het alcoholgebruik onder jongeren is de laatste jaren gestegen. De regio kent een ruim aanbod aan preventie en zorg waar velen gebruik van maken. Naast gegevens over het preventie-aanbod, bevat het rapport informatie over het aanbod en het gebruik van een breed spectrum aan zorgsectoren. De bevolking van Midden-Holland zal snel groeien, sneller dan gemiddeld in Nederland. Belangrijke factor daarbij is de verwachte woningbouw in de regio. Ook het aantal ouderen zal toenemen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen ziekten als staar, coronaire hartziekten, artrose en diabetes mellitus naar verwachting sterk toenemen. Het zorggebruik zal vooral stijgen in de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg, maar ook de huisartsen en apothekers moeten een toenemende vraag tegemoet zien. De informatie kan gebruikt worden door diverse partijen in de zorg, waaronder de verzekeraar, het ziekenhuis, de huisartsen, de verplegings- en verzorgingssector en de GGD. Bij het vaststellen en uitvoeren van beleidsinterventies is intensieve samenwerking met andere partijen, zoals woningcorporaties, arbeidsorganisaties, scholen en gemeenten noodzakelijk.
  • Kwaliteit van leven in de VTV. Een haalbaarheidsstudie voor acht ziekten

   Wolleswinkel- van den Bosch JH; Hoeymans N; Treurniet HF; Pallas, health research and consultancy, Rotterdam; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2001-06-29)
   The Public Health Status and Forecast (PHSF) describes the health status of the Dutch population. Previous editions of the PHSF described diseases in terms of mortality, prevalence and incidence. This pilot-study was conducted to investigate if there is also adequate information available in The Netherlands on health-related quality of life for diseases, and if this can be compared among diseases. This pilot study made use of a literature search on eight selected diseases to find information on generic quality of life and, where available, on patient characteristics, disease characteristics and health care factors. For breast cancer, visual impairments, osteoarthritis, and traffic accidents, the information was very limited. For the remaining half of the selected diseases (anxiety disorders, stroke, COPD/astma, diabetes) it was possible to describe the quality of life. Data on patient characteristics (age, education) were also available, but information on disease characteristics (severity) and health care factors was often lacking. In conclusion, the currently available information on quality of life can be used to complete the descriptions of the diseases in the PHSF. This pilot study will be applied to other diseases, with data being published in the 'National Compass on Public Health'.
  • Kwaliteit van leven in de VTV. Een haalbaarheidsstudie voor acht ziekten

   Wolleswinkel-van den Bosch JH; Hoeymans N; Treurniet HF; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMPallashealth research and consultancyRotterdam, 2001-06-29)
   De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) beschrijft de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking. In de tot nu toe verschenen VTV's zijn hiervoor per ziekte onder meer de indicatoren sterfte, prevalentie, incidentie en beloop beschreven. Dit rapport is een verslag van de haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd om na te gaan of er in Nederland ook voldoende informatie beschikbaar is over de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven per ziekte en of het mogelijk is een vergelijking tussen ziekten te maken. Voor de haalbaarheidsstudie zijn acht ziekten geselecteerd, waarvoor door middel van een literatuuronderzoek gegevens gezocht zijn over de generieke kwaliteit van leven, zo mogelijk naar pati6nt-, ziekte- en zorgkenmerken. Voor borstkanker, gezichts-stoornissen, artrose en verkeersongevallen was zeer weinig informatie beschikbaar. Voor de andere helft van de geselecteerde ziekten (angststoornissen, beroerte, COPD/astma en suikerziekte) was het redelijk goed mogelijk om de kwaliteit van leven te beschrijven. Hierbij waren gegevens over pati6ntkenmerken (leeftijd, opleiding, etc) aanwezig, maar informatie over kwaliteit van leven naar ziektekenmerken (o.a. ernst) en zorgkenmerken was beperkt. De conclusie is dat de huidig beschikbare gegevens over kwaliteit van leven gebruikt kunnen worden om de beschrijving van de ziekten in de VTV aan te vullen. De haalbaarheidsstudie zal daarom een vervolg krijgen voor de overige ziekten en de gegevens hiervan zullen opgenomen worden in het Nationaal Kompas Volksgezondheid.<br>
  • Kwaliteit van leven in het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Een ziektespecifieke benadering

   Wolleswinkel-van den Bosch JH; Hoeymans FHGM; Treurniet HF; Pallas, health and research consultancy; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-04-10)
   The goal of the study was to describe the health related quality of life for 53 diseases for publication in the National Public Health Compass, one of the websites of the Public Health Status and Forecast. A literature search on the quality of life conducted for all 53 diseases was confined to generic instruments and to Dutch studies published in the period 1990-2001. The quality of life, based on generic instruments, could be described for 24 diseases (45%). In the case of 6 diseases (11%), the only avalaible information was based on disease-specific instruments. For these diseases, only a reference was made to key publications. For 23 diseases, no information was found. In the future, additional information on quality of life for many diseases will be obtainable from new longitudinal studies. As far as applications for health policy are concerned, it would seem advisable to collect more data on disease characteristics related to quality of life.
  • Kwaliteit van leven in het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Een ziektespecifieke benadering

   Wolleswinkel-van den Bosch JH; Hoeymans FHGM; Treurniet HF; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMPallashealth and research consultancy, 2003-04-10)
   De doelstelling van dit onderzoek is het beschrijven van de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven bij 53 ziekten en aandoeningen ten behoeve van het Nationaal Kompas Volksgezondheid, een van de websites van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Door middel van een literatuuronderzoek zijn per ziekte gegevens gezocht over kwaliteit van leven, zo mogelijk in relatie tot ziektekenmerken. De inventarisatie is beperkt tot generieke meetinstrumenten (met name de SF-36) afkomstig uit Nederlands onderzoek gepubliceerd in de periode 1990-2001. Voor 24 (45%) ziekten was het mogelijk om de kwaliteit van leven te beschrijven op basis van generieke meetinstrumenten. Voor 6 (11%) ziekten waren er alleen data beschikbaar op basis van ziektespecifieke instrumenten. Hier is volstaan met een verwijzing naar enkele kernpublicaties. Voor 23 (43%) ziekten was er geen informatie. Informatie over kwaliteit van leven van patienten kan in de toekomst verder aangevuld worden door nieuwe gegevens van omvangrijke bevolkingsstudies. Om de informatie over kwaliteit van leven beter toepasbaar te maken voor het beleid, zou meer informatie over ziektekenmerken gewenst zijn.<br>
  • Op een lijn - Toekomstverkenning eerstelijnszorg 2020

   Bakker DH de; Polder JJ; Sluijs EM; Treurniet HF; Hoeymans N; Hingstman L; Poos MJJC; Gijsen R; Griffioen DJ; Velden LFJ van der; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2005-06-02)
   This report concerns the future of primary health care in the Netherlands. With the year 2020 as time horizon, we present perspectives on demand, supply and the organization of primary care. How many caregivers will be needed, and what will the organization look like? The report offers a wealth of information about current and future primary care. Due to the many facts and figures, this report not only gives a forecast, it is also a useful reference work for everyone who is involved in primary health care. In the autumn of 2004, the Ministry of Public Health, Welfare and Sports and the parties in the field declared themselves in favor of a 'reinforcement of primary health care' as a common ambition. This study intends to provide a contribution to this goal. The report is the result of a joint project of the Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL) and the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), and it is part of the series of Public Health Status and Forecasting 2006.
  • Op een lijn - Toekomstverkenning eerstelijnszorg 2020

   de Bakker DH; Polder JJ; Sluijs EM; Treurniet HF; Hoeymans N; Hingstman L; Poos MJJC; Gijsen R; Griffioen DJ; van der Velden LFJ; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMNIVEL, 2005-06-02)
   Dit themarapport gaat over de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland. Met het jaar 2020 als tijdshorizon worden verkenningen gepresenteerd over de zorgvraag, het zorgaanbod en de organisatie van de eerste lijn. Daarmee wordt zichtbaar welke zorgvragen in 2020 op de eerste lijn afkomen, hoeveel hulpverleners daarvoor nodig zijn en hoe de organisatie eruit kan zien. Mogelijke organisatieveranderingen worden steeds bezien vanuit de wetenschappelijke evidentie die er voor de effecten bestaat. Het rapport biedt een schat aan informatie over de huidige en toekomstige eerstelijnszorg. Door de vele feiten en cijfers is het rapport - behalve een toekomstverkenning - een nuttig naslagwerk voor allen die bij de eerstelijnszorg betrokken zijn. De veldpartijen en het Ministerie van VWS hebben zich in het najaar van 2004 uitgesproken voor 'versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg' als een gezamenlijke ambitie. Deze studie beoogt daaraan een bijdrage te leveren. Dit rapport is het resultaat van een samenwerkingsproject van het NIVEL en het RIVM, en maakt deel uit van de reeks Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2006.
  • Selectie van ziekten en aandoeningen voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen

   Gijsen R; Poos MJJC; Treurniet HF; Westert GP; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1999-08-23)
   A major goal of RIVM's regularly updated Public Health Status and Forecasts (PHSF) is to describe the health status of the population in the Netherlands on the basis of the health indicator 'presence of diseases and disorders'. The main concern in the preparation of this document was whether or not to change the selection of diseases and disorders used for the 1997 PHSF. We therefore set about examining diseases and disorders that had been included in other public health reports from the Netherlands and abroad, afterwhich we made an inventory of subjects proposed by health policy-makers and others during the production and evaluation of PHSF 1997. We also studied Dutch mortality statistics. The diseases and disorders selected for PHSF 1997 were indeed concluded to be the best point of departure for the following PHSF report. Important subjects now outside the selection of diseases and disorders will, however, also be candidates for adding to the selection. These are (1) worrying, emerging infections and zoonoses, (2) disorders with a high mortality and regarded as serious diseases (some neoplasms and chronic renal diseases) and (3) disorders with a large influence on a patient's quality of life and environment (chronic fatigue syndrome, personality disorders, decubitus and chronic incomprehensible pain). Furthermore, we proposed to pay (more) attention to disorders related to one's occupation, to allergic disorders and to infectious diseases predisposing chronic diseases. Final decisions on additional diseases to be selected can be determined in consultations with policy-makers and experts.
  • Selectie van ziekten en aandoeningen voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen

   Gijsen R; Poos MJJC; Treurniet HF; Westert GP; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1999-08-23)
   Een centrale doelstelling van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) is het beschrijven van de gezondheidstoestand van de bevolking in Nederland aan de hand van de indicator 'aanwezigheid van ziekten en aandoeningen'. De vraag is of de selectie van ziekten en aandoeningen die bij de beschrijving daarvan in VTV-1997 is gehanteerd, voor een volgende VTV aangepast zou moeten worden. Daartoe zijn diverse binnenlandse en buitenlandse documenten op het gebied van de volksgezondheid bestudeerd, zijn suggesties van beleidsmakers en medewerkers aan VTV-1997 geinventariseerd en is een nieuwe analyse van sterftecijfers gedaan. Hieruit wordt geconcludeerd dat de selectie van ziekten en aandoeningen voor VTV-1997 het uitgangspunt moet blijven voor een volgende VTV. Daarnaast zijn er nog belangrijke onderwerpen die nu buiten de selectie vallen, maar kandidaat zijn om toegevoegd te worden. Dit zijn (1) verontrustende infectiezieken en zoonosen, (2) aandoeningen met een hoge sterfte en hoge ernst (o.a. enkele nieuwvormingen, chronische nierziekten) en (3) aandoeningen met grote invloed op de kwaliteit van leven van patient en/of omgeving (o.a. chronisch vermoeidheidsyndroom, persoonlijkheids-stoornissen, decubitus, chronische onbegrepen pijn). Verder wordt voorgesteld (meer) aandacht te besteden aan arbeidsgerelateerde aandoeningen, allergieen en infectieziekten als oorzaak van chronische ziekten. Welke aandoeningen uiteindelijk toegevoegd gaan worden aan de huidige selectie in VTV kan in overleg met beleidsmakers en deskundigen worden vastgesteld.<br>
  • Een verkenning van Voorspellend Medisch Onderzoek in Keuringssituaties

   Jansen J; Lourijsen ECMP; Poppelaars CAM; Putten DJ van; Treurniet HF; Winter CR de; Water HPA van de; Verkleij H (1993-01-31)
   Abstract niet beschikbaar