• Evaluatie van de verzuringsdoelstellingen: de onderbouwing

   Albers R; Beck J; Bleeker A; Bree L van; Dam J van; Eerden L van der; Freijer J; Hinsberg A van; Marra M; Salm C van der; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2001-09-07)
   The Third National Environmental Policy Plan announced an evaluation of the acidification policy goals for The Netherlands. This reports presents the scientific building blocks for this evaluation. An overview is given of the emission trends and the environmental quality since 1980 with an outlook up to the year 2010. Besides an assessment has been made of the state of the art on: *) the transport and depostion of acidifying compounds and the formation of ozone and particulate matter (PM10); the effects of transboundary air pollution on the health of human and the damage to plants and materials; *) the effects on the composition of species within terrestrial and aquatic ecosystems and on soil and ground water quality. The main findings are: *) the most recent scientific findings do not differ significantly from the critical loads and levels as they were when the goals were defined; *) the NOx and NH3 emission goals for the year 2010 require very large efforts, as is also the case for the depositon goals for 2010; *) the emission reduction of the last decades has enlarged the importance of some aspects that until recently could be neglected.
  • Evaluatie van de verzuringsdoelstellingen: de onderbouwing

   Albers R; Beck J; Bleeker A; van Bree L; van Dam J; van der Eerden L; Freijer J; van Hinsberg A; Marra M; van der Salm C; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMAlterraPlant Research International (PRI) Wageningen, 2001-09-07)
   In het Derde Nationaal Milieubeleidsplan 3 is een evaluatie van de verzuringsdoelstelling aangekondigd. In het rapport wordt een wetenschappelijke onderbouwing van de evaluatie gegeven. Er is een overzicht gemaakt van de ontwikkeling van de emissies vanaf 1980 met een doorkijk naar 2010. Daarnaast is de stand van de wetenschappelijke kennis op een rij gezet wat betreft: *) de verspreiding, transport en depositie van verzurende stoffen den vorming van ozon en fijn stof; *) de effecten van grootschalige luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen en schade aan planten en materialen; *) de effecten op de soortensamenstelling van terrestische en aquatische natuur en op bodem- en grondwaterkwaliteit. De belangrijkste bevindingen zijn: *) de meest recente inzichten in de effecten leiden niet tot wezenlijk andere kritische niveaus dan toen de beleidsdoelstellingen werden geformuleerd; *) de NMP3 emissiedoelstellingen voor 2010, met name NOx en NH3, vergen zeer grote beleidsmatige inspanningen, hetzelfde geldt voor de depostitiedoelstelling; *) de vermindering van de emissies heeft geleid tot een relatief groter belang van een aantal onderwerpen die eerder grof benaderd konden worden.<br>