• Evaluatie van het nieuwe registratieformulier niet-curatieve SOA-bestrijding

      Toonen M; van de Laar MJW; van Pelt W; Tillemans GJ; CIE (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1996-01-31)
      De registratie van de niet-curatieve Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) -bestrijding wordt uitgevoerd door sociaal-verpleegkundigen. Er worden clienten geregistreerd die zich met een SOA-hulpvraag of een HIVtest-verzoek melden bij de GGD of SOA-polikliniek. Naast de gebruikelijke gegevens (geslacht, leeftijd, woonplaats, type SOA) worden ook gegevens geregistreerd over land van herkomst, seksuele gerichtheid, prostitutie en druggebruik. Het doel van dit onderzoek is, ten einde de registratie te optimaliseren, het evalueren van het registratieformulier dat gebruikt wordt voor deze registratie, het in kaart brengen van de interne organisatie van de niet-curatieve SOA-bestrijding en de mogelijkheden voor automatisering. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een vragenlijst onder alle sociaal-verpleegkundigen bij GGD-en en SOA-poliklinieken die het registratieformulier gebruiken. De vragenlijst bestond uit een aantal onderdelen, te weten: interne organisatie niet-curatieve SOA-bestrijding, procedures voor het invullen en opsturen van het registratie-formulier, inhoud van het registratieformulier en automatisering en terugrapportage. Uiteindelijk hebben 52 van de 54 aangeschreven GGD-en met het onderzoek meegedaan. Uit de resultaten blijkt dat aan de interne organisatie niet bij alle GGD-en op dezelfde wijze vorm gegeven wordt en dat bij een aantal GGD-en niet altijd een registratieformulier ingevuld wordt voor clienten bij wie een SOA-onderzoek of HIVtest uitgevoerd wordt. Voorts blijkt dat bij een aantal GGD-en problemen bestaan bij een aantal vragen, met name de vragen over persoons-gegevens ; sociaal-verpleegkundigen twijfelen aan het nut van enkele van deze gegevens en vinden ook dat de anonimiteit in het gedrang komt. Dit heeft tot gevolg dat de persoonsgegevens niet altijd ingevuld worden. Uit de resultaten blijkt verder dat er een grote maar diverse behoefte bestaat aan terugrapportage van de gegevens, waarbij een jaarlijkse terugrapportage op lokaal en landelijk niveau het meest tegemoet lijkt te komen aan de wensen van de GGD-en. Tenslotte is duidelijk geworden dat er voldoende bereidheid is voor automatisering maar dat er bezwaren zijn bij iets meer dan de helft van de GGD-en tegen het invoeren van extra persoongegevens, nodig voor het maken van een unieke code per client. Er dienen initiatieven genomen te worden om de uniformiteit in de procedures voor het invullen en opsturen van de formulieren te verbeteren. Tevens moet de toelichting bij het formulier worden aangepast door meer nadruk te leggen op het belang van het registreren van de persoonsgegevens. Tenslotte moeten de mogelijkheden voor automatisering nader worden bekeken.<br>