• Ontwerp Basisdocument ozon

      Slooff W; Aalst RM van; Heijna-Merkus E; Thomas R (eds.); Duijvenbooden W van; Fonds AW; Matthijsen AJCM; Noort PCM van; Rombout PJA; Wiel HJ van de; et al. (1987-09-30)
      Onderhavig document omvat gegevens over ozon inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota) en de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en blootstellingsroutes enerzijds en schadelijke concentraties voor de mens (onderdelen van) ecosystemen en materialena anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.