• Onderzoek naar de bloedloodbelasting bij kinderen van 3 tot en met 12 jaar, wonende in het havengebied te Stein

   Savelkoul; T.J.F.; Groot; G.de; Blok; S.M.G.; Sangster; B. (1984-02-29)
   Naar aanleiding van de bodemverontreiniging met lood te Stein is bij kinderen van 3 tot en met 12 jaar, wonende in het verontreinigde havengebied de bloedloodconcentratie gemeten. Op grond van de mate van bodemverontreiniging was vooraf een onderverdeling gemaakt in vier aandachtsgebieden, waarvan er drie bewoond zijn (aandachtsgebieden 2, 3 en 4). Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat de totale onderzoeksgroep te verdelen is in twee subgroepen. Een subgroep kinderen die woont in aandachtsgebied 2 en een subgroep kinderen die woont in aandachtsgebieden 3 en 4. De loodbelasting van de subgroep kinderen in aandachtsgebied 2 is significant hoger dan de loodbelasting van de subgroep kinderen wonend in de aandachtsgroep 3 en 4. De loodbelasting van de kinderen in aandachtsgebied 2 is eveneens hoger dan die van kinderen, wonend in rurale woongebieden elders in Nederland.
  • Onderzoek naar normaal voorkomende waarden van een aantal organochloorbestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen en hun metabolieten, van polychloorbifenylen en van chloorfenolen in bloed dan wel plasma van gezonde vrijwilligers

   Blok; S.M.G.; Greve; P.A.; Sangster; B.; Savelkoul; T.J.F.; Wegman; R.C.C. (1984-11-30)
   De stoffen PCP, 2,3,4,6-TCP, PCB's, HCB, de alfa, beta en gamma- isomeren van HCH, beta-HEPO en p,p'-DDE zijn in plasma dan wel bloed aangetoond. Vergeleken met de beschikbare gegevens uit de literatuur kan gezegd worden dat deze concentraties deels van dezelfde orde van grootte zijn en deels duidelijk lager zijn dan die in de literatuur. In tegenstelling tot de literatuurgegevens zijn in dit onderzoek de stoffen p,p'-DDT, o,p'-DDT, TDE en dieldrin niet aangetoond. Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden, is dat wanneer bij een milieu-incident meerdere malen plasma- of bloedconcentraties worden bepaald als maat voor de lichaamsbelasting met bovengenoemde verontreinigende stoffen, men bij de interpretatie van deze gegevens terdege rekening dient te houden met de "normale" individuele variatie in de concentraties.
  • Vervolgonderzoek naar de bloedloodbelasting bij personen van 13 jaar en ouder, wonend in het aandachtsgebied 2 in de havenregio te Stein

   Savelkoul; T.J.F.; Groot; G.de; Blok; S.M.G.; Sangster; B. (1984-06-29)
   Personen van 13 jaar en ouder wonend in aandachtsgebied 2 werden in de gelegenheid gesteld hun bloedloodconcentratie te laten vaststellen. Deze personen dienden d.m.v. het inzenden van een antwoordbrief zelf te kennen te geven aan het onderzoek te willen deelnemen. Het doel van het onderzoek was om de bloedloodconcentratie bij deze mensen te bepalen en eventueel nader onderzoek te adviseren. Als grenswaarde voor dit nader onderzoek werd voor personen van 21 jaar en ouder een waarde van 350 mug/l aangehouden, terwijl voor personen vanaf 13 tot 21 jaar een waarde van 300 mug/l werd gehanteerd. Uit het onderzoek blijkt dat geen van de onderzochte personen boven de grens van 350 mug/l uitkomt en tevens geen van de onderzochte personen in de leeftijd van 13 tot 21 jaar boven de grens van 300 mug/l. In vergelijking met het eerdere onderzoek van de kinderen blijkt dat de nu onderzochte groep voor alle percentielwaarden op een lagere concentratie uitkomt. Ongeveer de helft van de opgeroepen personen nam deel aan het onderzoek.