• Beschikbaarheid van meetwaarden uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit voor de periode 1976-1990

   Buijsman E; Rentinck ECM; Swaan P; Diesel JW (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1992-02-29)
   The Dutch National Air Quality Monitoring Network is operational since 1976. This report presents an overview of the measurement sites and the availability of data from the sites for the period 1977-1990 as far as available in the automated data base of the laboratory for Air Research. Overviews are presented for the following components [in brackets the starting year of the monitoring activity is geven]: - gaseous components: CO [1977], NOx 1977], O3 [1977] and SO2 [1976 ; - aerosols etc.: black smoke 1987], acidifying compounds [1987], metals [1987], tsp [1987 ; - chemical composition of precipitation: bulk components [1978], microcomponents [1983 ; - meteorological parameters: global radiation [1977], temperature [1987], wind direction [1977], wind speed [1977].<br>
  • Evaluatie van het functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in 1991

   Buijsman E; Straalen D van; Swaan P; Vos PW de; Boelhouwer HC (1992-11-30)
   Abstract niet beschikbaar
  • Evaluatie van het functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in 1992

   Buijsman E; van Straalen D; Swaan P; de Vos PW; van Elzakker BG; Stolk AP; LLO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1994-01-31)
   In this report the results of an evaluation of the technical performance of the Dutch National Air Quality Monitoring Network in 1992 are presented. The average brute component efficiencies, i.e. a measure for the availability of measuring data, are: - for the automatically measured components [CO, NOx, O3, SO2] 96% ; - for the meteorological parameters [global radiation, temperature, wind direction, wind speed] 97% ; - for aerosols etc. [black smoke, acidifying compounds, metals, tsp] 96% ; - for the chemical composition of precipitation [i.a. acidifying compounds, heavy metals] 96%. Current Dutch legislation requires the measurement of a number of components in such way that only a minimal loss of data is tolerated. The number of stations which did not meet the legal requirements in 1992 are: two for CO[8% of the total number of stations], seven for NO2 [35%], six for SO2 [7%], two for lead aerosol [50%] and 6 for black smoke [30%].<br>
  • Evaluatie van het functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in 1993

   Buijsman E; van Straalen D; Swaan P; de Vos PW; van Elzakker BG; Stolk AP; LLO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1994-10-31)
   In dit rapport wordt het technisch functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit [LML] in 1993 geevalueerd. Tevens wordt de beschikbaarheid van meetwaarden beschouwd mede in relatie tot wettelijke eisen [AMvB's] zoals die voor een aantal componenten zijn geformuleerd. Het gemiddeld bruto component rendement, een maat voor de beschikbaarheid van meetwaarden, bedroeg voor de automatische opstellingen voor gasvormige componenten 95,7%, voor fijn stof 86,0% en voor de meteorologische grootheden 98,0%. Het gemiddeld bruto component rendement voor de semi-automatische opstellingen bedroeg 97,3%. Hiermee heeft het meetnet in 1993 een vergelijkbaar rendement behaald als in vorige jaren. Overzicht van de bruto component rendementen in 1993: * GASVORMIGE COMPONENTEN: ammoniak: 87,9; koolstofmonoxide: 97,2 ; ozon: 95,4 ; stikstofoxiden: 94 ,0; zwaveldioxide 97,8. * DEELTJESVORMIGE EN DEELTJESGEBONDEN COMPONENTEN: fijn stof 86,0 ; metalen met mvs 98,8 ; verzurende aerosolen met lvs 97,0 ; zwarte rook 97,0. * CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN NEERSLAG IN HET KADER VAN HET LML: meting neerslaghoeveelheid 98,9 ; monsterverzameling 100 ; * CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN NEERSLAG IN HET KADER VAN ECE/EMEP: 100. * METEOROLOGISCHE GROOTHEDEN: globale straling 96,7 ; temperatuur 97,4 ; windrichting 98,5; windsnelheid 98,1. Van de automatische opstellingen heeft de NOx-monitor opnieuw matig gefunctioneerd. Dit resulteerde tevens in een groot verlies van meetwaarden voor ozon. Daarnaast is de prestatie van de monitor voor fijn stof mager te noemen. Opvallend is de sterke verbetering in prestatie van de ammoniak opstellingen (+21,1% t.o.v. 1992). Storingen in de data-acquisitieapparatuur zorgde voor vrijwel alle automatische componenten voor het ontbreken van circa 1% van de meetwaarden. Een gewijzigde bedrijfsvoering m.b.t. de meting van zwarte rook heeft het functioneren van deze opstelling sterk verbeterd (+3,6% t.o.v. 1992). De toetsing van de beschikbaarheid van meetwaarden aan de wettelijke kwantitatieve eisen leverde de volgende aantallen AMvB ongeldige stations op: - drie voor de meting van koolstofmonoxide [14%] ; - dertien voor de meting van stikstofdioxide [28%] ; - negen voor de meting van zwaveldioxide [13%] ; - geen voor de monsterneming van lood [0%] ; - vijf voor de monsterneming van zwarte rook [31%].<br>
  • Evaluatie van het functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in 1994

   Stolk AP; de Vos PW; van Straalen D; Swaan P; van Elzakker BG; Buijsman E; LLO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-12-31)
   In dit rapport wordt het technisch functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in 1994 geevalueerd. Tevens wordt de beschikbaarheid van meetwaarden beschouwd mede in relatie tot wettelijke eisen (AMvB's) zoals die voor een aantal componenten zijn geformuleerd. Het gemiddeld bruto component rendement, een maat voor de beschikbaarheid van meetwaarden, bedroeg voor de automatische opstellingen voor gasvormige componenten (NH3, CO, NOx, O3, SO2) 95,5%, voor fijn stof 90,0% en voor de meteorologische grootheden (windrichting en windsnelheid) 95,7%. Het gemiddeld bruto component rendement voor de semi-automatische opstellingen (zwarte rook, verzurende aerosolen, metalen in aerososlvorm) bedroeg 90,4% en voor de opstellingen voor de monsterneming van de chemische samenstelling van de neerslag 86,8%. Hiermee heeft het meetnet in 1994 met de automatische opstellingen een vergelijkbaar rendement behaald als in vorige jaren. De verdere invoering van structurele validatieprocedures heeft weliswaar geleid tot een daling in het rendement van de semi-automatische opstellingen, maar dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de geflatteerde rendementen in vorige jaren door kwalitatief mindere procedures. De toetsing van de beschikbaarheid van meetwaarden aan de wettelijke kwantitatieve eisen leverde de volgende aantallen AMvB ongeldige stations op: 1 voor de meting van koolstofmonoxide (6%), 10 voor stikstofdioxide (24%), 4 voor zwaveldioxide (11%), 4 voor de monsterneming van lood (100%) en 7 voor de monsterneming van zwarte rook (54%).<br>
  • Evaluatie van het technisch functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in 1990

   Buijsman E; Straalen D van; Swaan P; Vos PW de; Boelhouwer HC (1991-10-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1998 en 1999

   Breugel P van; Buijsman E; Diederen H; Hammingh P; Kamst A; Noordijk H; Rentink L; Swaan P; Velders G; Velze K van; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2001-04-27)
   This annual survey presents a view based on measurements and model calculations of air quality and the burden on soils and surface water, caused by atmospheric depostition, in the Netherlands in 1998 and 1999. The report consists of one special topic, 'Background to air-quality monitoring', and the folowing chapters on global, photochemical, acidifying, particulate and local air pollution. New standards issueing from the European directives are als introduced here.
  • Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2000

   Breugel P van; Diederen H; Hammingh P; Jimmink B; Kamst A; Noordijk H; Swaan P; Velders G; Velze K van; LLO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2002-04-04)
   This annual report comprises an overview of the air quality and the load placed on soils and surface water by atmospheric deposition in the Netherlands on the basis of measurements and model calculations. Special attention has been paid to the smog regulation of 2001, with chapters on global, photochemical, acidifying, particulate and local air pollution. New standards issuing from Dutch and European (EU) directives are also introduced here.
  • Kwaliteitscontrolemetingen ozon in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

   Swaan P; LLO (1994-03-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1993. Deel 1: Regio 1 Limburg, Regio 2 Noord-Brabant, Regio 3 Zeeland

   Doesburg MJ van; Rentinck ECM; Swaan P; LLO (1994-10-31)
   In dit rapport worden de meetresultaten van de stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 1 (Limburg), 2 (Noord-Brabant) en 3 (Zeeland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage vindt plaats over het kalenderjaar 1993 de zomer van 1993, de winter van 1992-1993 en over de periode van 1 april 1992 t/m 31 maart 1993 (meteorologisch jaar: EG-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte rook-methode) en SO2. In dit rapport worden resultaten van metingen van fijn stof (PM10) gepresenteerd. In dit rapport worden de resultaten van fijn stof weergegeven zonder een correctie voor een mogelijk systematische onderschatting veroorzaakt door de monsternemer. Een uitzondering wordt gemaakt bij het toetsen aan de kwaliteitsdoelstellingen. Tevens is voor elk station in het meetnet nagegaan of de Nederlandse grenswaarden voor deze componenten zijn overschreden. Op landelijk niveau zijn overschrijdingen van de grenswaarden voor zwarte rook en fijn stof waargenomen. De (ontwerp)grenswaarden voor SO2, NO2, CO en O3 zijn niet overschreden.
  • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1993. Deel 2: Regio 4 Zuid-Holland, Regio 5 Noord-Holland

   Doesburg MJ van; Rentinck ECM; Swaan P; LLO (1994-10-31)
   In dit rapport worden de meetresultaten van de stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 4 (Zuid-Holland) en 5 (Noord-Holland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage vindt plaats over het kalenderjaar 1993 de zomer van 1993, de winter van 1992-1993 en over de periode van 1 april 1992 t/m 31 maart 1993 (meteorologisch jaar: EG-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte rook-methode) en SO2. In dit rapport worden resultaten van metingen van fijn stof (PM10) gepresenteerd. In dit rapport worden de resultaten van fijn stof weergegeven zonder een correctie voor een mogelijk systematische onderschatting veroorzaakt door de monsternemer. Een uitzondering wordt gemaakt bij het toetsen aan de kwaliteitsdoelstellingen. Tevens is voor elk station in het meetnet nagegaan of de Nederlandse grenswaarden voor deze componenten zijn overschreden. Op landelijk niveau zijn overschrijdingen van de grenswaarden voor zwarte rook en fijn stof waargenomen. De (ontwerp)grenswaarden voor SO2, NO2, CO en O3 zijn niet overschreden.
  • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1993. Deel 3: Regio 6 Utrecht en Flevoland, Regio 7 Gelderland, Regio 8 Overijssel en Regio 9 Noord-Nederland

   Doesburg MJ van; Rentinck ECM; Swaan P; LLO (1994-10-31)
   In dit rapport worden de meetresultaten van de stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 6 (Utrecht en Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) en 9 (Noord-Nederland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage vindt plaats over het kalenderjaar 1993 de zomer van 1993, de winter van 1992-1993 en over de periode van 1 april 1992 t/m 31 maart 1993 (meteorologisch jaar: EG-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte rook-methode) en SO2. In dit rapport worden resultaten van metingen van fijn stof (PM10) gepresenteerd. In dit rapport worden de resultaten van fijn stof weergegeven zonder een correctie voor een mogelijk systematische onderschatting veroorzaakt door de monsternemer. Een uitzondering wordt gemaakt bij het toetsen aan de kwaliteitsdoelstellingen. Tevens is voor elk station in het meetnet nagegaan of de Nederlandse grenswaarden voor deze componenten zijn overschreden. Op landelijk niveau zijn overschrijdingen van de grenswaarden voor zwarte rook en fijn stof waargenomen. De (ontwerp)grenswaarden voor SO2, NO2, CO en O3 zijn niet overschreden.
  • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1993. Deel 4: Stadsstations Straatstations

   Doesburg MJ van; Rentinck ECM; Swaan P; LLO (1994-10-31)
   In dit rapport worden de meetresultaten van de stads- en straatstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in alle regio's in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage vindt plaats over het kalenderjaar 1993 de zomer van 1993, de winter van 1992-1993 en over de periode van 1 april 1992 t/m 31 maart 1993 (meteorologisch jaar: EG-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte rook-methode) en SO2. In dit rapport worden resultaten van metingen van fijn stof (PM10) gepresenteerd. In dit rapport worden de resultaten van fijn stof weergegeven zonder een correctie voor een mogelijk systematische onderschatting veroorzaakt door de monsternemer. Een uitzondering wordt gemaakt bij het toetsen aan de kwaliteitsdoelstellingen. Tevens is voor elk station in het meetnet nagegaan of de Nederlandse grenswaarden voor deze componenten zijn overschreden. Op landelijk niveau zijn overschrijdingen van de grenswaarden voor zwarte rook en fijn stof waargenomen. De (ontwerp)grenswaarden voor SO2, NO2, CO en O3 zijn niet overschreden.
  • Meetactiviteiten in 1991 in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

   Swaan P; Buijsman E (1991-05-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Meetactiviteiten in 1992 in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

   Swaan P; Buijsman E (1992-03-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Meetactiviteiten in 1993 in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

   Swaan P; Buijsman E (1993-03-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Meetactiviteiten in 1994 in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

   Swaan P; Buijsman E; LLO (1994-04-30)
   Abstract niet beschikbaar
  • Meting van stikstofoxiden in drukke verkeersstraten: no - NO2 problem?

   Meulen A van der; Swaan P (1990-10-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • SO2 meetwaardencorrectie over het jaar 1988

   Swaan P (1989-10-31)
   In het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML) wordt voor het vaststellen van de SO2 concentraties in de buitenlucht het meetsignaal van de monitor m.b.v. de zogenaamde calibratiewaarde omgerekend naar een concentratiewaarde in mug/m3. De calibratiewaarde wordt vastgesteld door middel van calibratiegas. Volgens opgave van de leverancier is de concentratie van dit gas nagenoeg constant. (Verloop < 2% per 2 jaar). Bij een evaluatie van de stabiliteit van het calibratiegas aan het eind van 1988, bleek echter dat de concentratie van dit gas met gemiddeld 4.5% per jaar afneemt. Blijft men uitgaan van de oorspronkelijke calibratieconcentratie, dan leidt dit tot een navenante overschatting van de concentraties. Voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit heeft dit in 1988 tot een gemiddelde fout in de SO2-meetwaarden van 7.7% geleid. De grootte van deze afwijking wordt niet acceptabel geacht. Alle SO2 meetwaarden zijn dientengevolge, met een per geval vastgestelde factor, gecorrigeerd. De hierbij gevolgde procedure wordt in dit rapport nader toegelicht. Momenteel wordt gewerkt aan procedures, waardoor een jaarlijkse correctie, zoals in 1988, achterwege kan blijven.