• De bepaling van eiwit, glucose, kreatinine, calcium, fosfaat en natrium in urines en plasma verkregen uit het screeningsonderzoek "de Kempen"

   Dreumel; H.J.van; Buitenhuis; S.G.; Jansen; J.; Sluimer; E.*; Terlingen; J.B.A.; et al. (1984-12-31)
   Beschrijving van de uitvoering van de bepalingen van eiwit, glucose, kreatinine, calcium, fosfaat en natrium in plasma en urines verkregen uit het screeningsonderzoek "de Kempen" en de voorbehandeling van de monsters. Tevens wordt aandacht geschonken aan de kwaliteitsbewaking.
  • Bereiding van gevriesdroogd cholesterolcalibratie en -controleserum ten behoeve van de Stichting Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse ten behoeve van Epidemiologisch Onderzoek (KCA)

   Dreumel; H.J.van; Wikkeling; R.H.; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C. (1986-05-31)
   In het kader van de samenwerking tussen het RIVM en de Stichting KCA (Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse t.b.v. Epidemiologisch Onderzoek) werden drie partijen cholesterolserum bereid. Uitgegaan werd van menselijk serum (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst). Door uit een deel van het serum de cholesterol te verwijderen en een ander deel met cholesterol te verrijken werden door mengen met natief serum drie partijen bereid. Door variatie van het tapgewicht werden na vriesdrogen drie partijen calibratieserum en negen partijen controleserum verkregen, terwijl ten gevolge van het selecteren van de uitgangssera de HDL-cholesterolconcentraties verschillend van niveau waren.
  • Controle van spectrofotometers in ziekenhuislaboratoria

   Ham; W.A.van den; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Terlingen; J.B.A. (1985-03-31)
   In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek dat door twee medewerkers van het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie werd ingesteld naar de toestand van 22 fotometers in ziekenhuislaboratoria. Onderzocht werden: - juistheid van de golflengte-instelling - juistheid van de extinctiemeting bij verschillende golflengtes en op diverse extinctieniveaus: daarmee samenhangend de lineairiteit - juistheid van de weglengte van de cuvet - temperatuurjuistheid en -beheersing van de cuvetinhoud. Er werden grote afwijkingen gevonden van met name de lineairiteit en de temperatuurbeheersing. Het ligt in de bedoeling een programma als bovengenoemd als dienstverlening van het RIVM aan ziekenhuislaboratoria aan te bieden.
  • Onderzoek naar de stabiliteit van reconstitutie van RIVM-humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmetingen

   Steentjes; G.M.; Laar; E.A.van; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C. (1984-11-30)
   Van het RIVM humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmethingen is de stabiliteit na reconsitutie gedurende een week bij diverse bewaaromstandigheden onderzocht. Bij normale gebruiksomstandigheden werden na 24 uur geen afwijkingen geconstateerd. Door bacteriele besmetting veroorzaakte afwijkingen na langere tijd kunnen worden tegengegaan door toevoeging van natriumazide.
  • Onderzoek van de stabiliteit en bruikbaarheid van proefcharges controle sera

   Koedam; J.C.; Ham; W.A.van den; Buitenhuis; S.G. (1985-01-31)
   Onderzocht werd wat het effect is van het bewaren van 4 proefpartijen menselijke- en paardeserum bij verschillende temperaturen in vloeibare en gevriesdroogde toestand, al of niet na bestraling. Tevens werd nagegaan in hoeverre de sera zich "normaal" gedroegen in een landelijk extern kwaliteitsbewakingsprogramma, waarnaast ook de mogelijke storing van de eiwitbepaling door het in sommige partijen aanwezige dextraansulfaat werd onderzocht. In het onderzoek werden voornamelijk bestanddelen betrokken, waarvan de ervaring heeft geleerd dat de stabiliteit een probleem vormt. De stabiliteit van de onderzochte bestanddelen was slecht in de vloeibaar bewaarde sera en eveneens in veel gevallen in de gevriesdroogde sera die bij hogere temperaturen bewaard werden. De lange-termijn opslag van gevriesdroogde sera dient bij -20 graden C te gebeuren ; kortdurend kunnen de sera bij +4 graden C en voor wat betreft een deel van de bestanddelen bij kamertemperatuur worden bewaard.
  • Onderzoek van invries- en vriesdroogcondities van humane referentiesera

   Ham; W.A.van den; Borrias-van Tongeren; V.; Buitenhuis; S.G.; Derks; H.J.G.M.; Laar-Beyerink; E.van; et al. (1985-02-28)
   Beschreven worden de effecten van het toevoegen van mercapto ethanol en pyridoxaalfosfaat en van variaties in de invries- en vriesdroogprocedures op enkele eigenschappen van humaan referentie serum. Getest werden o.m.: - visueel aspect - pH, viscositeit, soortelijk gewicht - absorptie-spectrum - eiwitsamenstelling m.b.v. elektroforese, chromatografie en totaal eiwitbepaling. De effecten van de verschillende behandelingen bleken gering te zijn. Nader onderzoek wordt noodzakelijk geacht.