• Impact of environmental factors on the migration of Pu, Am, Np and Tc in geological systems

   Prins; M.; Pennders; R.M.J.; Frissel; M.J. (1986-06-30)
   In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de EG vond in de periode 1 juli 1984 tot 1 januari 1986 op laboratoriumschaal onderzoek plaats naar het geochemisch gedrag van een viertal radionucliden. De invloed van pH, Eh (redox potentiaal) en zoutconcentratie van het grondwater op het adsorptie- en migratiegedrag van Am, Pu, Np en Tc werd bestudeerd in twee verschillende geologische materialen. Dit gedrag werd gekarakteriseerd m.b.v. de distributiecoefficient KD. Geconcludeerd kan worden dat er een grote variatie (tot een factor 1000) in de KD-waarde optreedt als functie van genoemde bodemparameters. Dit mpliceert dat t.b.v. het beschrijven en voorspellen van het migratiegedrag van radionucliden een goede kennis is vereist van de in een geologisch systeem heersende condities.
  • De natuurlijke radioactiviteit van Nederlandse gronden

   Koster; H.W.; Keen; A.*; Pennders; R.M.J.; Bannink; D.W.*; Winkel; J.H.de; (1985-12-02)
   De primordiale radionucliden U-238, Th-232 en K-40 in de grond en hun dochters veroorzaken gemiddeld 40% van de natuurlijke stralingsbelasting van de mens. Uit metingen blijkt, dat de activiteitsconcentraties van deze nucliden duidelijk verschillen in Nederlandse gronden, en dat zij binnen de als normaal beschouwde grenswaarden liggen. De verschillen kunnen grotendeels verklaard worden met lineaire regressiemodellen gebaseerd op de bodemeigenschappen: korrelgrootte-verdeling, organische stof en kalkgehalte, al of niet in combinatie met grondsoort. Met dezelfde modellen kunnen de activiteitsconcentraties in Nederlandse gronden met redelijke nauwkeurigheid voorspeld worden. Opname van de bodemmonstereigenschappen als pH en bemonsteringsdiepte verbeteren de modellen niet. Verder onderzoek, noodzakelijk voor de verfijning van de modellen, is aangegeven.