• Asfaltmenginstallaties

   Hulskotte JHJ; Slaager JM; Quarles van Ufford CHA; LAE (Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Produktgebruik WESP, 1996-06-30)
   In dit rapport is informatie verzameld over de milieuaspecten van 'asfaltmenginstallaties'. Het is gepubliceerd binnen het samenwerkingsproject WESP: de Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Productgebruik. In dit project wordt informatie verzameld over processen in de doelgroepen van consumenten, bouw, handel en dienstverlening om tot overeenstemming te komen over de gegevens die gebruikt worden bij verschillende instituten en levert ondersteunende informatie voor het regeringsbeleid over emissiereductie. Dit document bevat informatie over processen, emissiebronnen, emissies naar lucht en water, afval, emissiefactoren, emissiereductie, onderzoek naar schone processen en producten, normstelling en vergunningen.
  • Definitierapport Graadmeters Water in de Milieubalans/Milieuverkenningen. Discussiestuk

   van Liere L; Beurkens JEM; Leewis RJ; Medema GJ; de Nijs ACM; van Puijenbroek PJTM; Quarles van Ufford CHA; Wortelboer FG; LWD; LAE; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1994-09-30)
   In dit rapport worden de graadmeters voorgesteld voor het compartiment water ten behoeve van de Milieubalans/Milieuverkenningen. Graadmeters worden behandeld voor zowel zoute als zoete oppervlaktewateren. Het zoete oppervlaktewater is onderverdeeld in Rijkswateren (rivieren, grote kanalen en meren in beheer bij Rijkswaterstaat) en regionale wateren (beheerd door lokale waterbeheerders). De regionale wateren zijn onderverdeeld in meren, sloten, kanalen en vaarten, en stromende wateren. De graadmeters voor de Rijkswateren en een aantal regionale wateren worden behandeld volgens de thema's verzuring, vermesting en verspreiding. M.b.t. alle regionale wateren wordt een classificering naar ecologisch niveau gebruikt. De nadruk bij de keuze van de graadmeters ligt op de chemische randvoorwaarden voor een duurzame ecosysteem ontwikkeling. Enige zeer kenmerkende biologische graadmeters voor de genoemde thema's worden eveneens gebruikt. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan waterbodems. Sommige effecten worden niet veroorzaakt door een bepaald thema, maar komen tot stand door meerdere actoren. Zij worden besproken in het hoofdstuk over multiple stress. Volksgezondheidseffecten van het oppervlaktewater worden als apart thema behandeld.<br>
  • Exploratory Report 1,1,1-Trichloroethane

   Slooff W; Bont PFH; Janus JA; Quarles van Ufford CHA (1991-07-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Grafische industrie

   Quarles van Ufford CHA; Gels H; LAE (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1994-02-28)
   This document on Graphics industry has been published within the SPIN-project. In this project information has been collected on industrial plants or industrial processes to afford support to governmental policy on emission reduction. This document contains information on the processes, emission sources, emissions to air and water, waste, emission factors, use of energy and energy factors, emission reduction, energy conservation, research on clean technology and standards and licences.
  • Industriele houtverduurzaming

   Quarles van Ufford CHA; LAE (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1994-01-31)
   This document on Wood preservation has been published within the SPIN-project. In this project information has been collected on industrial plants or industrial processes to afford support to governmental policy on emission reduction. This document contains information on the processes, emission sources, emissions to air and water, waste, emission factors, use of energy and energy factors, emission reduction, energy conservation, research on clean technology and standards and licences.
  • Informatieanalyse instrumentendatabase

   Maas C van der; Duvoort CHA; Schijndel M van; Hoek D; Drissen E; Booij H; Quarles van Ufford CHA; Esch SA van; LAE; MNV (1999-03-01)
   Wat is het huidige milieubeleid? Welke instrumenten zet de overheid in om milieuproblemen aan te pakken? Op welke doelgroepen grijpen die instrumenten aan? Wat is de effectiviteit van die instrumenten? Welke factoren zijn van invloed op de effectiviteit van instrumenten? Belangrijke vragen, die in alle MilieuPlanBureauproducten steeds weer een centrale rol spelen. Om het beantwoorden van deze vragen te faciliteren, wordt het huidige MPB-instrumentarium (RIM+, doelgroepmodellen, GOALBASE, MK-modellen, etc) uitgebreid met een informatiesysteem waarin het huidige en voorgenomen milieubeleid is beschreven. Dit rapport beschrijft alle aspecten van een informatiesysteem voor het beschrijven van het milieubeleid: de instrumentendatabase
  • Informatieanalyse instrumentendatabase

   Maas C van der; Duvoort CHA; Schijndel M van; Hoek D; Drissen E; Booij H; Quarles van Ufford CHA; Esch SA van; LAE; MNV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1999-03-01)
   What is current environmental policy? What instruments is the government using? What environmental problems and target groups are these instruments aiming at? What is the effectiveness of policy instruments? What factors determine the effectiveness? These important questions play a central role in determining all RIVM products. To facilitate the environmental planning process, an information system will be added as a policy-instrument database to the current model infrastructure (like RIM+, target-group models, GOALBASE and environmental quality models) to describe current and environmental policy. This report describes all the aspects of such a policy-instrument database.
  • Milieubeleidsanalyse, de balans opgemaakt. Methodiek en toepassing in milieubalans 1995, 1996 en 1997

   Hoek D; Quarles van Ufford CHA; Hoekstra JA; Duvoort G; Glasbergen P; Driessen PPJ; Das MC; Poorter JP de; Habermehl N; Klok PJ; et al. (Rijksuniversiteit Utrecht RUUCentrum voor Schone Technologie en Milieubeleid CSTMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1998-10-19)
   Er wordt verslag gedaan van 3 jaar milieubeleidsanalyse voor de milieubalans, met nadruk op de onderbouwing van de in MB95, MB96 en MB97 getrokken conclusies. Samen met de RUU en CSTM zijn kwantitatieve en kwalitatieve methoden ontwikkeld. Aan de hand van een instrumententheorie van Glasbergen is een inventarisatie en karakterisering van beleidsinstrumenten uitgevoerd. De beleidsmixen zijn geanalyseerd per doelgroep en per thema. In de vergelijkende beleidsanalyse zijn voor een groot aantal kwantitatieve en meer kwalitatieve factoren tijdseries opgesteld voor 44 cases (doelgroep-stof-combinaties) over de periode tussen 1970 en 1995. Met behulp van het zo opgebouwde gegevensbestand was het mogelijk kwantitatieve relaties te leggen tussen de beleidsimpuls, maatschappelijke aandacht, kosten van maatregelen enerzijds en de emissiefactor anderzijds. Inzicht is verkregen in het verloop en de duur van beleidsprocessen en het effect van het aandeel juridische, financiele en communicatieve instrumenten in de beleidsmix. Een aparte analyse is gewijd aan de milieu-convenanten en meerjarenafspraken over energie met de industrie.
  • Milieurapportage 1993. I. Integrale rapportage stikstof

   Aben JMM; Bollen MJS; Boumans LJM; Bouwman AF; van Dijk GM; van Drecht G; van de Eertwegh G; van Grinsven JJM; Heij GJ; Heinhuis A; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1994-10-31)
   Dit rapport bevat een integrale beschrijving van de rol van stikstof in het milieu. Emissies van verschillende stikstofverbindingen worden gegeven en het transport van stikstof door het milieu (lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater) wordt beschreven. Ook worden de ecologische effecten op zowel terrestrische als aquatische ecosystemen besproken, alsmede de risico's voor de volksgezondheid. De consequenties voor de drinkwatervoorziening worden eveneens behandeld.<br>
  • Openbare zwembaden

   Loos B; Quarles van Ufford CHA; Guis B; LAE (Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Produktgebruik WESP, 1996-06-30)
   In dit rapport is informatie verzameld over de milieuaspecten van "Openbare zwembaden". Het is gepubliceerd binnen het samenwerkingsproject WESP: de Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Productgebruik. In dit project wordt informatie verzameld over processen in de doelgroepen van consumenten, bouw, handel en dienstverlening om tot overeenstemming te komen over de gegevens die gebruikt worden bij verschillende instituten en levert ondersteunende informatie voor het regeringsbeleid over emissiereductie. Dit document bevat informatie over processen, emissiebronnen, emissies naar lucht en water, afval, emissiefactoren, gebruik van energie en energiefactoren, emissiereductie, energiebehoud, onderzoek naar schone technologie normstelling en vergunningen.
  • PAK in oppervlaktewater: bronnen en maatregelen. SPEED werkplan PAK

   Campen ALBM van; Quarles van Ufford CHA; Berbee RPM; Luijten LAM; Schwartz MJC (1991-06-30)
   Abstract niet beschikbaar
  • Procesbeschrijving en WESP

   Quarles van Ufford CHA; Verstappen GGC; Most PFJ van der; Guis B; Duvoort GL; Jeltes R; CBS; RIZA; DGM; RIVM (Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Produktgebruik WESP, 1994-01-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Production of primary aluminium

   Quarles van Ufford CHA; Ros JPM (1993-01-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Produktie van primair aluminium

   Quarles van Ufford CHA; Ros JPM (1992-01-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • PROMISE een scenariomodel voor de prognoseberekening van emissies naar het oppervlaktewater

   Elzenga JG; Quarles van Ufford CHA; Slootweg J; Dijk RPM van; Roovaart JC van den; Verstappen GGC; Rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling (RIZA), Lelystad; LAE; RIZA (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1998-03-31)
   PROMISE is an acronym for PROgnosis Model of Inputs to Surface water and Emission reductions. It is a co-operation project of RIZA and RIVM and is operational for toxic priority pollutants, like heavy metals and polycycli aromatic hydrocarbons. PROMISE will be used to evaluate Dutch environmental policy (especially in scenario studies like the Water System Analyses and the National Environmental Outlook). Special attention has been paid to the relations of PROMISE with other models like water quality models, soil run-off models and air pollution distribution models. With PROMISE the user generates long-term scenario's of the surface water load. Point and diffuse sources, reduction measures and all important routes to the surface water are taken into account. It shows if and in what year a policy target can be reached. To be able to make a connection between RIM+/PROMISE and Dutch water quality models for the input to surface water the so called PAWN schematisation is used. This schematisation divides the Netherlands in districts (small surface waters) and junctions (main rivers and lakes). RIZA and RIVM have agreed to maintain and update PROMISE together. RIZA is primarily responsible for the data that are related to water emissions and the discharge situation of processes. RIVM is responsible for data related to air emissions and scenarios. By using one model with one central database RIZA and RIVM have taken an important step towards consistent and coherent prognoses of emissions and surface water loadings.
  • PROMISE een scenariomodel voor de prognoseberekening van emissies naar het oppervlaktewater

   Elzenga JG; Quarles van Ufford CHA; Slootweg J; van Dijk RPM; van den Roovaart JC; Verstappen GGC; LAE; RIZA (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMRijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling (RIZA)Lelystad, 1998-03-31)
   Om inzicht te krijgen in de belasting van het oppervlaktewater ten gevolge van de veranderende maatschappelijke activiteiten hebben RIZA en RIVM het model PROMISE (PROgnosis Model for Inputs to Surface water and Emission reductions) ontwikkeld. Dit model beoogt de omvang van de emissies naar het oppervlaktewater te bepalen evenals de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen en effecten van ingrepen en maatregelen daarop. In 1992 werd door het RIZA het project Watersysteemverkenningen (WSV) gestart om een volgende Nota Waterhuishouding kwantitatief beter te kunnen onderbouwen. Dit is de aanleiding geweest om binnen de WSV een reken- en scenariomodel te ontwikkelen waarmee meting en toetsing mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast was bij het RIVM de behoefte ontstaan aan een goed prognose-instrument bij de voorbereidingen van de Milieuverkenningen (MV) en het nationaal Milieubeleidsplan (NMP). De activiteiten van RIZA en RIVM voor het ontwikkelen van een scenariomodel vertoonden inhoudelijk zoveel overeenkomsten dat werd besloten gezamenlijk een scenariomodel te ontwikkelen waarmee voor prioritaire stoffen de emissies naar water, lucht en bodem kan worden berekend. Samengevat levert PROMISE de volgende gegevens: 1) per prioritaire of milieubelastende stof een overzicht van de daardoor veroorzaakte emissies naar oppervlaktewater voor een bepaald uitgangs- en een prognosejaar. De berekening voor een prognosejaar is gebaseerd op een autonome economische, een sociaal-demografische en/of een technologische ontwikkeling. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met ingezet milieubeleid; 2) de netto emissies naar oppervlaktewater, regionaal over Nederland opgesplitst volgens het Pawn districten model.<br>
  • Provinciale milieukostenberekeningen met RIM+. Verslag van een pilot voor Limburg

   Quarles van Ufford CHA; Idenburg AM; Engelen RFJM; Laan WPM; van Lohuizen ZI; Oostenrijk CR; Peek C; Ubachs R; van Duyse P; LAE; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1996-04-30)
   De resultaten werden beschreven van een haalbaarheidsstudie met als doel om na te gaan of het RIM+ (Reken en informatiesysteem Milieuhygiene) dat nu door het RIVM wordt gebruikt voor het doorrekenen van nationale milieukosten, ook geschikt is voor het maken van provinciale milieukostenberekeningen. Hiertoe zijn voor een provincie (Limburg) de benodigde gegevens verzameld en ingevoerd in RIM+, waarna milieukosten met RIM+ zijn berekend. Resultaat van de pilot is dat het inderdaad mogelijk is provinciale milieukosten te berekenen met het RIM+. De uitkomsten zijn wat methodiek, soort resultaten en kwaliteit betreft vergelijkbaar met de kostenberekeningen die TME in 1994 voor de provincies heeft uitgevoerd. Tijdens de pilot is een aantal knelpunten onderkend, waarmee in een eventuele vervolgfase rekening moet worden gehouden. Behalve met het model RIM+ hebben deze knelpunten betrekking op de organisatie van provinciale kostenberekeningen en de methodiek en databehoefte van een provinciaal kostenmodel. Drie opties voor een provinciaal milieukostenmodel worden geevalueerd. Uiteindelijk wordt een voorstel gepresenteerd, dat zoveel mogelijk de positieve punten van de verschillende opties combineert.<br>
  • Scheepswerven

   Verstappen L; Quarles van Ufford CHA (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1993-04-30)
   This document on shipyards has been published within the SPIN project. In this project information has been collected on industrial plants or industrial processes to afford support to governmental policy on emission reduction. This document contains information on the processes, emission sources, emissions to air and water, waste, emission factors, use of energy and energy factors, emission reduction, energy conservation, research on clean technology and standards and licences.
  • SPEED-document chloorkoolwaterstoffen

   Schwartz MJC; Louer MJPF; Coppoolse J; Quarles van Ufford CHA; Loos B (1992-06-22)
   Abstract niet beschikbaar
  • STRAVERA: A model for the calculation of emission trends and surface water load

   Quarles van Ufford CHA; Ros JPM (1991-08-31)
   Abstract niet beschikbaar