• Beschrijving van de wenselijke inhoud van en de te stellen eisen aan basisrioleringsplannen

      Hoogt; L.de; Plaat; J.van der (1985-04-30)
      Voor het opstellen van basisrioleringsplannen zijn thans geen algemeen geldende normen of richtlijnen aanwezig, hetgeen heeft geleid tot vragen over de wenselijke inhoud van rioleringsplannen. Het rapport is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan bij de beoordeling en uitvoering van rioleringsprojecten in het kader van verschillende bijdrageregelingen. Daarnaast is commentaar van 15 externe deskundigen in dit rapport verwerkt. Er wordt een relatie gelegd tussen basisrioleringsplannen en structuurrioleringsplannen. Daarnaast wordt ingegaan op uitgangspunten, bestaande situatie, plangebied, hoeveelheden afvalwater, stelselkeuze, ontwerp rioolstelsel, berekeningen, knelpunten, onderhoud en beheer en tekeningen.