• Bepaling van de depositie van zwavelverbindingen in Nederland

   Onderdelinden; D.; Jaarsveld; J.A.van; Egmond; N.D.van (1984-12-14)
   Door analyse van de voor Nederland beschikbare meetgegevens (SO2, SO4, natte depositie) en toepassing van een nieuw lange termijn model is de totale S-depositie geschat. De schatting is mede gebaseerd op analyse van de verticale concentratiegradienten, zoals die m.b.v. de 200 m KNMI-mast te Cabauw zijn vastgesteld. In tegenstelling met het tot op heden in Nederland verrichte onderzoek is deze studie, naast modelbeschouwingen, gebaseerd op meetresultaten die als representatief voor de Nederlandse situatie worden beschouwd. De voor Nederland effectieve droge depositie-snelheid wordt geschat op 1 cm/s ; resulterend in een totale (droge- en natte-) S-depositie van 1320 mol/ha per jaar, overeenkomend met 2640 eq zuur per ha per jaar. Tot op heden werd uitgegaan van 2750 eq zuur/ha/jaar (IMP-lucht). In een, eveneens op de literatuur gebaseerde studie van ECN (november 1983) werd deze depositie echter geschat op 915 eq/ha/jaar.
  • Modelmatige beschrijving van concentratie en depositie van kolenrelevante componenten in Nederland, veroorzaakt door emissies in Europa

   Jaarsveld; J.A.van; Onderdelinden; D. (1986-04-30)
   Door middel van een verspreidingsmodel werden de concentratie en depositieniveaus voor Nederland berekend m.b.v. geschatte emissies in Europa. Validatie van de berekende waarden werd uitgevoerd met metingen van deeltjes- en gasvormige verontreiniging zoals beschikbaar in Nederland. De volgende conclusies zijn getrokken: De hoogste bijdragen van inlandse emissies aan de gemiddelde niveaus in Nederland worden gevonden voor Pb (44%), Hg (43%) en NOx (42%). Voor de verzurende componenten SOx en NOx zijn deze percentages 27% en 40%. Hoge buitenlandse bijdragen (80%) worden gevonden voor As, Sb, Cd, Be en Se. De bijdragen van kolengestookte installaties in Europa is relatief groot (50%) voor de elementen Al, Be, Ba, Hg, Se en Sr. Slechts 5 tot 30% van de door Nederland kolengestookte elektriciteitscentrales wordt gedeponeerd binnen Nederland.