• Cadmium- en loodgehaltes in de kunststoffracties PVC, PE + PD en PS uit huishoudelijk zakkenvuil

   Anthonissen; I.H. (1986-01-31)
   In dit onderzoek is het cadmium- en loodgehalte bepaald in PVC, PE + PP tezamen en PS-fracties als belangrijkste bestanddelen van de zgn. kunststoffractie uit zakkenvuil afkomstig van particuliere huishoudens. Aanleiding tot dit onderzoek vormt het feit dat Cd en Pb in relatief hoge gehalten, resp. rond 50 en 800 mg/kg voorkomen in de kunststoffractie. Hierbij moet bedacht worden dat het aandeel van de kunststoffractie in nat zakkenvuil ca. 6 gewichtsprocenten bedraagt en de onderzochte kunstoftypes voor ca. 98% deel uitmaken van de kunststoffractie. Voor wat de overige kunststoftypes betreft, welke tezamen de zgn. restfractie van ca. 2% vormen zijn de gehalten aan Cd en Pb berekend. Voorzichtige schattingen wijzen in deze restfractie op relatief hoge gehalten aan Cd en Pb van resp. 170 en 19000 mg/kg.
  • Inventarisatie van kleine hoeveelheden (< 20 ton/jaar) chemisch afval en probleemstoffen naar soorten en bronnen van ontstaan (deelproject 3 van het project Klein Chemisch Afval)

   Anthonissen; I.H.; Bremmer; H.J.; Meijer; P.J.; Ven; B.L.van der; Weide; S.F.van der* (1985-05-31)
   Ter voorbereiding en onderbouwing van een te ontwikkelen beleid aangaande een inzamelstructuur voor klein chemisch afval, wordt een aantal deelprojecten uitgevoerd. In deze studie is deelproject 3 aan de orde. Dit betreft een inventarisatie van het klein chemisch afval. Als ingang voor de inventarisatie is gekozen voor de invalshoek "afvalcategorieen". Een twintigtal afvalcategorieen is gedefinieerd en met behulp van beschikbare literatuur en raadpleging van deskundigen, is getracht om de benodigde gegevens te vergaren. Het totaal aan klein chemisch afval dat niet via de juiste wijze wordt verwijderd bedraagt ca.230.000 ton/jaar. Belangrijke categorieen zijn: spuitafval 5000 t/j ; verfafval (part.) 1400 t/j; verfafval (bouw) 1900 t/j ; afvalolie emulsies 45000 t/j ; afvalolie (part.) 10000t/j ; boor- en snijolie 2000 t/j ; batterijen (part.) 4000 t/j ; accu's 4500 t/j ; gasontladingslampen 4000 t/j ; asbest 4500 t/j ; PVC (part.) 40000 t/j ; apparaten 50000 t/j ; leerafval 35000 t/j.
  • Onderzoek naar de mobiliteit van metalen in toepassingen van bulkafvalstoffen

   Anthonissen; I.H. (1984-03-31)
   In het kader van mogelijke toepassing van (bulk)afvalstoffen in of op de bodem is in opdracht van het ministerie van VROM een vergelijkend onderzoek op labschaal verricht naar het mobiliteitsgedrag van metalen van een viertal bulkafvalstoffen in gebonden en ongebonden toestand. De werkwijze bestond uit een testprocedure waarbij de bulkafvalstoffen, te weten poederkoolvliegas, fosfogips, hoogovenslak en vuilverbrandingsslak werden onderworpen aan enerzijds een aantal chemische testen en anderzijds aan een aantal fysische testen. De chemische testprocedure bestond uit 3 fasen welke de stadia representeren van de afvalstof in ongebonden vorm tot het afvalstadium waarin de gebonden afvalstof uiteindelijke terecht zal komen Deze 3 fasen waren achtereenvolgens uitlogen van ongebonden, gebonden en vergruizelde gebonden afvalstof.