• Criteriadocument chloroform

   van der Heijden CA; Speijers GJA; Ros JPM; Huldy HJ; Besemer AC; Lanting RW; Maas RJM; Heijna-Merkus E; Bergshoeff G; Gerlofsma A; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-07-31)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof chloroform. Het dient ter onderbouwing van een kwaliteitseis voor de buitenlucht van deze stof.<br>
  • Criteriadocument ethyleenoxide (oxiraan)

   Vermeire T; van Esch GJ; van der Plaat J; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Knaap AGAC; van Leeuwen FXR; Bergshoeff G; Huygen C; Huldy HJ; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-07-31)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste literatuurgegevens over de prioritaire stof enthyleenoxide in het milieucompartiment Lucht. Achtereenvolgens komen de volgende aspecten aan de orde: -fysisch-chemische eigenschappen ; -meetmethoden en meetstrategie; -uitworpen ; -verspreiding en omzetting ; -concentraties in het milieu en blootstellingsroutes ; -normen en richtwaarden ; -effecten ; De kern van dit document is het hoofdstuk over effecten. Naast de effecten van ethyleenoxide op mens en dier zijn ook de invloeden op het aquatische milieu en op materialen in ogenschouw genomen. Bovendien is aandacht besteed aan effecten op wereldschaal. Voornamelijk op basis van de effecten op mens en dier is een toxicologische evaluatie gegeven. Omdat de stof carcinogeen blijkt te zijn is het kankerrisico geschat bij bepaalde concentraties in de lucht.<br>
  • Criteriadocument styreen

   van Apeldoorn ME; van der Heijden CA; van Leeuwen FXR; Huldy HJ; Besemer AC; Lanting RW; Jol A; Heijna- Merkus E; Bergshoeff G; Venselaar J; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-07-31)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof styreen. Het dient ter onderbouwing van een kwaliteitseis voor de buitenlucht van deze stof.<br>
  • Criteriadocument tetrachloormethaan

   Huiskamp R; van der Heijden CA; Speijers GJA; Ros JPM; Huldy HJ; Besemer AC; Lanting RW; Maas RJM; Heijna- Merkus E; Bergshoeff G; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-07-31)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof tetrachloormethaan. Het dient ter onderbouwing van een kwaliteitseis voor de buitenlucht van deze stof.<br>
  • Handleiding bij het CAR-programma versie 1.0

   Eerens HC; Sliggers CJ; Baars HP; Huygen C; LLO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMTNOVROMRIVM, 1988-01-31)
   Betreft model voor de verspreiding van luchtverontreiniging.<br>
  • Technische aspecten van het besluit luchtkwaliteit koolstofmonoxide en lood

   Eerens HC; Huygen C; Sliggers CJ; van de Wiel HJ (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-12-31)
   Enkele aspecten van het besluit luchtkwaliteit koolstofmonoxide en lood worden, met name ten behoeve van de met de uitvoering belaste overheden nader toegelicht. Controle van de luchtkwaliteit, maatregelen ter handhaving van de grenswaarden en rapportage over de uitvoering van het besluit behoren tot de taak van provincies en gemeenten. Het hoe en wat van de controle staat centraal in dit rapport. Onder andere wordt voor de berekening van emissieconcentraties in verkeerssituaties een model gepresenteerd.<br>