• Aquatic environmental criteria for paper chemicals

      Janssen GB; Hulzebos EH; CSR (1997-02-28)
      Doel van de studie was het ontwikkelen van milieucriteria voor het aquatische milieu, die gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van papierchemicalien in het kader van de wet milieu gevaarlijke stoffen (WMS). Met deze criteria kan in de voorloopfase van notificatie een oordeel gegeven worden over het mogelijke risico voor het aquatisch milieu. De milieucriteria moeten gebaseerd zijn op het geaccepteerd risicobeleid van het Directoraat-Generaal Milieubeheer (DGM) en op in de Europese Gemeenschap geaccepteerde risicobeoordelingsmethodieken (TGD, 1996). De milieucriteria hebben betrekking op parameters die belangrijk zijn voor de emissieschatting (functiecategorie en specifieke fysisch-chemische eigenschappen) en een acute toxiciteitswaarde voor waterorganismen. Een 'standaardscenario' bestaande uit een vast tonnage (10 ton per jaar), Henri constante, octanol-water verdelingscoefficient, en vaste toxiciteits waarden voor waterorganimsen, werd gebruikt voor de afleiding van de criteria. De criteria werden toegepast op 28 in Nederland kennisgegeven papierchemicalien (tot december 1996). Indien de goed en niet-goed afbreekbare papierchemicalien samengevoegd werden, correspondeerde de klasse-indeling volgens de milieucriteria met de PEC/PNEC-ratio voor waterorganismen berekend in USES 1.0 met default instellingen volgens de TGD (1996). De milieucriteria kunnen samengevat worden in eenvoudige tabellen, die eenvoudig toepasbaar zijn voor fabrikanten en beleidsmedewerkers zonder gebruik te hoeven maken van een computer systeem.