• Modellering van het gedrag van organische microverontreinigingen tijdens drinkwaterbereiding

      Hrbubec J; Knoop J; Marsman P (1987-09-30)
      Er werd een orienterend onderzoek verricht naar de stand van zaken van de modellering van het gedrag van de organische microverontreinigingen (OM) bij de drinkwaterbereiding. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, een evaluatie van de mogelijkheden van de voorspelbaarheid van het gedrag van OM tijdens de in de drinkwaterbereiding gebruikte zuiveringstechnieken en uit een experimenteel onderzoek op laboratoriumschaal voor het modelleren van het gedrag van de OM tijdens de actieve koolfiltratie.