• De bruikbaarheid van een Reservoir-Analytische aanpak voor de Inventarisatie van Hydrogeologische Gegevens. Uitwerking voor het Gebied Zuidwending

   Beekman; H.E.; Geluk; M.C.*; Wildenborg; A.F.B. (1986-10-31)
   Studies van de genese, en de geologische geschiedenis van laagpakketten volgens een reservoir-analytische aanpak verschaffen inzicht in de ruimtelijke verdeling van, en daarmee contrasten in, hydrogeologische karakteristieken in de 'blanke ; gebieden, waar weinig gegevens beschikbaar zijn, en bieden bovendien mogelijkheden voor de discriminatie van de betrouwbaarheid van de gegevens. Door de te inventariseren gegevens in een duidelijk kader te plaatsen, waar de interactie tussen meer diciplines van aardwetenschappen aan ten grondslag ligt, kan een verantwooorde aansluiting met rekentechnische modelstudies gerealiseerd worden. Echter in de nabijheid van zoutpijlers waar het regionale beeld van de hydrogeologie door zouttectonische processen ernstig verstoord kan zijn, kunnen op grond van de beschikbare gegevens geen eenduidige uitspraken worden gedaan. Van ondiepe watervoerende pakketten, d.w.z. de laagpakketten van holocene, pleistocene en mio-pliocene ouderdom, is ten opzichte van de oudere laagpakketten veel meer informatie beschikbaar. Door de grote onbetrouwbaarheid van de diepte- en diktekaarten van diverse laagpakketten zijn deze grotendeels ongeschikt voor locatiegerichte studies. Een case-studie heeft geresulteerd in een hypothetisch beeld van de hydrogeologie in twee dwarsdoorsneden.
  • Hydrogeologie van Boven-Palaeozoische en Mesozoische laagpakketten in de ondergrond van Noordoost- en Oost-Nederland

   Beekman; H.E. (1986-04-30)
   Inventarisatie van hydrologische en hydrogeochemische gegevens van laagpakketten in de ondergrond van Noordoost- en Oost-Nederland, die in het Boven-Palaeozoicum en Mesozoicum zijn afgezet.
  • Vergelijkend kwaliteitsonderzoek van nieuwe lotnummers van Treponema Pallidum Hemagglutination Assay-reagentia in 1984

   Eijk; R.V.W.van; Aelbers; G.N.M.; Tideman; G.J.; Menke; H.E. (1985-01-16)
   Binnen het kader van de kwaliteitscontrole van het serologisch syfilisonderzoek bij de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid werd een kwaliteitsonderzoek aan nieuwe lotnummers van de eerder onderzochte Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA)-reagentia uitgevoerd. Hierbij werden de resultaten van de nieuwe lotnummers met een serumpanel, opgebouwd uit sera van syfilitici en niet-syfilitici, direct vergeleken met die van referentiereagentia, die in een eerder uitgevoerd uitgebreid onderzoek aan de gestelde eisen voldeden. In totaal werden 9 nieuwe lotnummers onderzocht en deze gaven alle resultaten te zien die vergelijkbaar waren met die van het desbetreffende referentiereagens. Concluderend kan worden opgemerkt dat er in Nederland TPHA-reagentia van goede kwaliteit te verkrijgen zijn. Door verdere controle kan er een bijdrage geleverd worden aan het handhaven van deze situatie.