• Een alternatieve normalisatietechniek voor op fotoplaat opgenomen massaspectra

   Klein Brink; H.B.*; Freudenthal; J. (1984-10-17)
   In dit rapport wordt een methode beschreven om verschillen te kunnen ontdekken tussen groepen monsters die massaspectrografisch op een fotoplaat zijn vastgelegd. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de normalisatie van de massaspectra, d.i. de fase volgend op acquisitie en massacalibratie. In het betreffende onderzoek is een nieuwe methode ontwikkeld, die in tegenstelling tot de gebruikelijke, niet de transmissiefactoren op de fotoplaat omrekent naar genormeerde intensiteiten. De gemeten factoren worden daarentegen rechtstreeks genormaliseerd hetgeen leidt tot een aanmerkelijke bekorting in de verwerking in vergelijking met de oude methode. Toepassing op enkele monsters leerde dat beide methoden dezelfde standaarddeviaties (7%) in de uitkomsten opleverden. Op grond van de bevindingen lijkt een gematigd optimisme ten aanzien van de deugdelijkheid van de vernieuwde normalisatie gerechtvaardigd.
  • Teksten en handleidingen van computerprogramma's ter verwerking van fotoplaatspectra

   klein Brink; H.B.*; Freudenthal; J. (1984-12-31)
   Deze uitgave omvat een bundeling van computerprogramma's t.b.v. de verwerking van fotoplaatgegevens. De vergaring van de gegevens op de plaat m.b.v. een desitometer wordt gestuurd door een acquisitieprogramma, geschreven in macro. Dit programma is als utility "PHO" aanwezig in het systeem en brengt na iedere uitvoering een spectrum voort in de vorm van een "direct-access"-file. In het kader van het spectrumonderzoek is de werking van "PHO" niet van belang, het is voldoende de structuur van de spectrumfiles te kennen.