• Neurotoxische effecten van broomcyclohexaan

   Velsen; F.L.van; Danse; L.H.J.C.; Vries; L.J.de; Liefde; A.de (1984-06-29)
   Kortdurende toediening (4-7 dagen) van broomcyclohexaan (BCH) veroorzaakt in een dosering van 1200 mg/kg lichaamsgewicht (per maagsonde) necrose van gegranuleerde cellen in de korrellaag van de kleine hersenen. In deze doseringen zijn ook gedragsafwijkingen waargenomen d.m.v. een objectieve geautomatiseerde observatie methode. In deze dosering alsmede in een dosering van 800 mg/kg lichaamsgewicht zijn bij visuele observatie, die niet was geobjectiveerd, afwijkingen waargenomen die indicatief zijn voor verstoring van de carebellaire functie.
  • Ontwikkeling proefdiermodel voor detectie van slokdarm-etsing

   Danse; L.H.J.C.; Beenen; J.; Velsen; F.L.van; Heyst; A.N.P.van (1984-06-25)
   Een door Van Heyst et al. (1983) ontwikkeld proefdiermodel voor de detectie van de slokdarmetsende potentie van stoffen is aan een nader onderzoek onderworpen. Groepen van 6 konijnen kregen onder narcose en met een atropine-premedicatie huishoudchemicalien toegediend in de slokdarm. Drie weken na applicatie zijn de slokdarmen na sectie macroscopisch en microscopisch onderzocht op littekens. Door de variabiliteit van de lesies binnen een groep is het niet mogelijk het model thans valide te noemen. Nader onderzoek naar de oorzaak van deze variabiliteit is in uitvoering.
  • Semichronische orale toxiciteit van beta-HCH bij de rat. II

   Velsen; F.L.van; Helleman; P.W.; Danse; L.H.J.C.; Dormans; J.A.M.A. (1984-12-31)
   De semichronische orale toxiciteit van beta-HCH is onderzocht om de effecten, die in eerder onderzoek zijn waargenomen, te valideren en om een no-effect-level vast te stellen. In dit experiment zijn de doses 0, 0,1, 0,4, 2 en 10 mg/kg voer onderzocht. Bij de vrouwelijke dieren van de 2 en 10 mg/kg voer-groepen is een significant lagere concentratie van de leucocyten waargenomen dan die in de controle groep. Dit effect komt in zekere zin overeen met de resultaten van het eerdere onderzoek. In dit onderzoek was 0,4 mg/kg voer de dosering zonder effecten. Omgerekend is dit 20 mug per kg lichaamsgewicht. De in onderzoek van duplicaat 24-uren-voedingspakketten vastgestelde mediane dagelijkse opname van beta-HCH door de mens bedroeg 0,05 mug/kg lichaamsgewicht. Derhalve is de marge tussen de voorlopige no-effect-level en de mediane opname per capita een factor 400.