• Chemische contaminanten in moedermelk. Deelrapport 2: PCB's (sombepaling)

   Greve; P.A.; Harten; D.C.van; Heusinkveld; H.A.G.; Leussink; A.B.; Verschraagen; C. (1985-01-31)
   278 Monsters moedermelk zijn onderzocht op PCB's. Gevonden werd een mediaan van 0,72, een rekenkundig gemiddelde van 0,77, een 90%-waarde van 1,11 en een bereik van 0,27-2,23. De waarden zijn berekend als Clophen A60 na bepaling als decachloorbifenyl. Bij de analyse van de getallen blijkt: a) Er is een significante toename van het PCB-gehalte in het melkvet met toenemende leeftijd (ca 3% per jaar). b) Er is een significante afname van het PCB-gehalte in het melkvet met toenemende pariteit. (ca 8% per pariteit). c) Er is geen aanwijsbare invloed van woonplaats of door de deelnemers opgegeven eetgewoonten op het PCB- gehalte in het melkvet. d) Er is geen verband tussen PCB-gehalte in het melkvet en vetgehalte van de melk, evenmin tussen vetgehalte van de melk en leeftijd.
  • Chemische contaminanten in moedermelk. Deelrapport 3: Organochloorbestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen

   Greve; P.A.; Harten; D.C.van; Heusinkveld; H.A.G.van; Hulst; S.van; Janssen; G.E.; et al. (1985-01-31)
   278 Monsters moedermelk zijn onderzocht op organochloorbestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen. De resultaten kunnen als volgt samengevat worden (gegeven zijn: mediaanwaarde en, ts () 90%-waarden in mg/kg op vetbasis) HCB 0,19 (0,34), alfa-HCH <0,01 (<0,01), beta-HCH 0,10 (0,16), gamma HCH <0,01 (0,02), beta-HEPO 0,02 (0,03), dieldrin 0,03 (0,05), p.p'-DDE 0,82 (1,6), o.p'-DDT <0,03 (<0,03), TDE <0,02 (<0,02), p.p'-DDT 0,04 (0,13). T.o.v. het vorige onderzoek is een daling in gehalte aanwijsbaar ; deze is het meest opvallend voor HCB, beta-HCH, p.p'-DDE en p.p'-DDT. De daling loopt in de meeste gevallen parallel aan de al eerder gevonden daling voor de gehalten in depotvet (autopsiemonsters). De gehalten in de moedermelk liggen over het algemeen lager dan die in de autopsiemonsters ; in hoeverre hier sprake is van een leeftijdseffect of van een selectieve overdracht van de onderzochte stoffen naar de melk zou nader moeten worden onderzocht. Er is geen verband tussen herkomst van de monsters en gehalten org.chlo.bestr.middel daarin.
  • Organochloorbestrijdingsmiddelen en polychloorbifenylen (PCB&apos;s) in vetweefsel van Nederlandse ingezetenen (periode: 1983)

   Greve; P.A.; Harten; D.C.van; Nederlof; H. (1985-06-30)
   Er werden 78 monsters vetweefsel afkomstig van autopsieen onderzocht op organochloorbestrijdingsmiddelen en polychloorbifenylen (PCB's). De gevonden mediaanwaarden zijn (in mg/kg op vetbasis): HCB: 0,49; alfa- HCH: <0,01 ; beta-HCH: 0,29 ; gamma-HCH: <0,01 ; beta-HEPO: 0,10; dieldrin: 0,06 ; p.p'-DDE: 3,0 ; o.p'-DDT: <0,02 ; TDE: <0,02; p.p'-DDT: 0,22 ; PCB's (bepaald na perchloreren en uitgedrukt als Clophen A60): 2,0. De gevonden getallen volgen dezelfde lijn als die van vorige jaren, n.l. langzame daling voor HCB, beta-HCH, en p.p'-DDT, terwijl de overige gehalten (voorzover boven de bepalingsgrens gelegen) weinig verandering vertonen. Er wordt voorgesteld het lopende programma terug te brengen tot ca. de helft, en de vrijgekomen capaciteit aan te wenden voor onderzoek op individuele PCB's en pentachloorfenol (PCP). De tot nu toe gebruikte perchloreringsmethode zal dan kunnen vervallen.