• De Rijnvervuiling door het ongeval bij Sandoz Ag

      Canton JH; van Gestel CAM; Greve PA; de Jong AP; Knoop J; de Kruijf HAM; van de Meent D; van Noort PCM; de Nijs T; Struijs J; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-11-21)
      Op basis van de door DBW/RIZA en het RIVM uitgevoerde metingen van de concentraties in Rijnwater van de bij Bazel geloosde bestrijdingsmiddelen zijn schattingen gemaakt van de maximale concentraties van deze stoffen in de Nederlandse oppervlaktewateren. Het betrof met name de stoffen disulfoton en thiometon met maximum concentraties bij Lobith van 2-3 ug/l resp. 8-9 ug/l. In samenhang met de toxiciteitsgegevens moet geconcludeerd worden dat voor de Nederlandse ecosystemen geen schade van dit incident op lange termijn te verwachten is. Overigens is door het ontbreken van inzicht in de exacte toestand van de huidige ecosystemen voor het ongeval herstel van het ecosysteem moeilijk te verifieren. Aanbevolen wordt een biomonitoringsysteem te ontwikkelen zodat bij eventuele toekomstige gevallen de ecologische betekenis beter kan worden aangegeven. De gifgolf kan leiden tot een zekere verslechtering van de kwaliteit van het uit oeverinfiltraat gewonnen drinkwater.<br>