• Ingevoerde gegevens ten aanzien van geohydrologie, samenstelling van grondwater en andere eigenschappen van West-Noord-Brabant. Deelrapport 3 van fase 2a van het project Allocatie bronnen van watervoorziening

   Meinardi; C.R. (1986-07-31)
   Dit deelrapport 3 van het project "Allocatie bronnen van watervoorziening, fase 2a", behandelt alle gegevens ten aanzien van geohydrologie en de samenstelling van het grondwater die ingevoerd worden in het optimalisatiemodel. Voor elk van de in te voeren parameters zijn waarden geschat voor het gebied West-Noord-Brabant. Deze schattingen zijn gebaseerd op een bureaustudie van bestaande gegevens. De geschatte waarden zijn weergegeven in kaartvorm, waarbij een beknopte toelichting is gegeven. Opgemerkt wordt dat de gekarteerde eigenschappen niet zonder meer gebruikt mogen worden voor andere doeleinden.
  • Een methodiek voor de selectie van bronnen van watervoorziening voor de regio West-Noordbrabant: Eindrapport van fase 2a van het project Allocatie bronnen van watervoorziening

   Meinardi; C.R.; Duist; H.A.van; Lanen; H.A.J.van (1986-07-31)
   In fase 2a van het project Allocatie bronnen van watervoorziening lag het accent op de uitwerking van de methodiek voor de optimalisatie van de winning van water voor de drinkwatervoorziening. Voor de proefregio West-Noordbrabant zijn mogelijke bronnen de levering van water uit de Biesboschbekkens en interne grondwaterwinning. Voor een subregio is een optimalisatiemodel, gebaseerd op lineaire programmering, gebruikt om voor diverse grootten van de behoefte de winning van grondwater te optimaliseren naar plaats en grootte van de onttrekking.
  • Samenstelling en stroming van het grondwater op een proeflocatie te Best

   Meinardi; C.R. (1985-05-31)
   Op de proeflocatie Best zijn op de hoekpunten van een vierkant van 40 x 40 m een aantal boringen gezet tot een maximale diepte van 30 m. Deze boringen zijn uitgerust met een groot aantal pomp-, peil- en minifilters. Uit de filters zijn monsters getrokken die in het veld en op het laboratorium zijn onderzocht op hun fysische en chemische eigenschappen (hoofdcomponenten). Hieruit bleek een zeer sterke variatie in deze eigenschappen. Deze variatie is verklaarbaar indien de stroming van het grondwater nader wordt beschouwd. De verschillen in samenstelling volgen uit verschillen in het lokale landgebruik.