• Meerjarenplanning bodemsanering - 2e Interimrapport

   Koster; P.K.; Riewerts; H.; Ree; C.C.D.F.van* (1984-01-31)
   Het voorliggende rapport is het 2e interimrapport van de RIVM- projectgroep Meerjarenplanning Bodemsanering en vormt als zodanig een vervolg op het 1e interimrapport van juli 1983. In het rapport wordt niet zozeer ingegaan op het simulatiemodel zelve, maar meer op de belangrijkste gegevens van de meerjarenplanning en op de resultaten die met het verbeterde model zijn verkregen. Deze opzet is in de hoofdstukindeling terug te vinden. Ten behoeve van de meerjarenplanning is een continu simulatiemodel ontwikkeld, geschreven in de simulatietaal DYNAMO. Het model is vooralsnog een landelijk simulatiemodel, d.w.z. het verzamelen van gegevens en het doorrekenen van varianten heeft betrekking op de bodemsanering voor Nederland als geheel. Ten opacihte van het 1e interimrapport is het simulatiemodel op enkele punten uitgebreid en verijfnd. Met name aan tijdelijke opslag en verwerking is ruime aandacht besteed. Gekoppeld aan de modellering hiervan is tevens de berekening van de kosten sterk verbeterd.
  • Meerjarenplanning bodemsanering - 3e Interimrapport

   Koster; P.K.; Ree; C.C.D.F.van*; Wils; W.* (1984-07-31)
   Voorbeelden van vragen die aan de orde komen zijn: Hoelang zal de bodemsanering duren? Hoeveel geld is wanneer nodig voor een vlot verloop van de bodemsanering? Indien minder geld beschikbaar is hoeveel langer duurt dan de uitvoering? Hoeveel personeel is nodig? Hoeveel opslagcapaciteit en of verwerkingscapaciteit is nodig? enz. Vanwege het lange termijn karakter van deze vragen en de vele onzekere factoren kunnen alleen benaderende antwoorden op deze vragen gegeven worden. Wel kunnen belangrijke knelpunten aangegeven worden. In het onderhavige project is een instrument in de vorm van een simulatiemodel ontwikkeld waarmee het toekomstig verloopvan de bodemsanering snel nagerekend kan worden op een computer onder veel alternatieve aannamen. Dit instrument kan gebruikt worden voor lange termijn stufing mits men ook door middel van een goede datavoorziening op de hoogte blijft van de korte termijn situatie en er een regelmatige bijstelling van de parameters plaatsvindt.