• Carcinogenicity study with epichlorohydrin (CEP) by gavage in rats

   Wester; P.W.; Heijden; C.A.van der; Bisschop; A.; Esch; G.J.van (1984-10-12)
   Aan Wistar ratten werd 5x per week gedurende minimaal twee jaar per maagsonde 0,2 resp. 10 mg/kg epichloorhydrine toegediend, waarbij naast lichaamsgewicht en sterfte vooral gelet werd op het ontstaan van tumoren. De voornaamste, aan de behandeling toegeschreven bevinding was het ontstaan van voormaagtumoren (plaveiselcelcarcinomen) in hoge incidentie in de 10 mg CEP/kg groep en in een lagere incidentie bij de 2 mg CEP/kg, terwijl dit type tumor bij de controledieren niet is waargenomen.
  • Onderzoek naar eventuele PCB/TCDF-besmetting van het waterwinstation "Prinses Juliana" te Andijk

   Egmond; N.D.van; Freudenthal; J.; Heijden; C.A.van der; Wegman; R.C.C. (1984-03-22)
   N.a.v. een bedrijfsstoring(explosie) bij het waterwinstation "Pr.Juliana" te Andijk, waarbij grotere PCB-condensatoren betrokken waren, zijn aanvankelijk door de brandweer van Andijk en later door RIV bemonsteringen uitgevoerd v.d. betreffende condensatorkast en omliggende bedrijfsruimten. Analyses werden uitgevoerd op PCB en TCDF (tetrachloordibenzofuranen). De omliggende bedrijfsruimten zijn niet besmet geraakt. In de betreffende condensatorkast werden PCB's aangetroffen, waarin ca. 1 ppm TCDF aanwezig was. In het monster van de bodem van de betr. condensatorkast werden enigszins verhoogde TCDF/PCB-verhoudingen waargenomen, mogelijk ten gevolge van enige TCDF-vorming bij de tijdelijk verhoogde temperatuur. Het TCDF- niveau bedroeg 1.1 mug/m2 (33 ppm). In een condensatorkast uit een andere groep werd later, geheel losstaand van de genoemde bedrijfsstoring, eveneens lekkage geconstateerd. In deze kast werden hoge PCB- concentraties met TCDF-niveaus van 25 tot 50 mug/m2 gemeten (1-5 ppm).
  • Onderzoek op PCDD's en PCDF's in grond afkomstig uit Bunschoten

   Dijkstra; G.; Heijden; C.A.van der (1985-07-19)
   In een viertal grondmonsters uit Bunschoten werden de gehalten aan HCH's, PCDD's en PCDF's bepaald. In een monster werd 0,02 mu-g/kg 2,3,7,8-TCDD aangetoond. In alle monsters blijft te totale verontreiniging aan PCDD's en PCDF's, uitgedrukt in 2,3,7,8-TCDD- equivalenten beneden de in de VS gehanteerde "level of concern" (1 mu- g/kg). De toxicologische evaluatie van de gehaltes aan PCDD's en PCDF's leidt tot de conclusie dat er geen direct gezondheidsrisico zou bestaan voor mensen die met de grond in contact komen. Hierbij is geen rekening gehoduen met soms hoge HCH-gehalten
  • Onderzoek op PCDD's in grond en storten uit Twente

   Dijkstra; G.; Heijden; C.A.van der (1985-07-19)
   In een 7-tal monsters van vuilstorten en grond uit Twente, alsmede van de voormalige HCH-opslag in Amsterdam, werden HCH's, PCB's en PCDD's bepaald. In drie monsters werd 2,3,7,8-TCDD aangetoond. In de drie monsters uit de woonwijk Berflo ES te Hengelo werden nagenoeg geen PCDD's aangetoond. Alleen van het monster van het voormalige HCH- opslagterrein te Amsterdam was het totale gehalte PCDD's uitgedruk in 2,3,7,8-TCDD-equivalenten hoger dan 1 mu-g/kg (level of concern). Bij deze toxicologische evaluatie is geen rekening gehouden met soms hoge HCH- en PCB-gehalten.
  • Toetsing van het BCW-selectiesysteem voor aanwijzing van stoffen uit de zwarte lijst

   Slooff; W.; Canton; J.H.; Heijden; C.A.van der (1984-01-12)
   Op basis van milieuhygienische gegevens uit de literatuur werden 52 stoffen, welke in EG of IRC-verband behoren tot de zwarte lijst, geclassificeerd volgens het door de Werkgroep Beoordelingscriteria Waterverontreiniging opgesteld selectieschema. Hiertoe werden de stoffen beoordeeld op carcinogeniteit, toxiciteit en afbreekbaarheid in relatie tot het milieucompartiment water. Er werden 37 stoffen als zwarte stof en 2 stoffen als grijze geselecteerd. De overige 13 verbindingen werden door gebrek aan gegevens als prioritair voor nader onderzoek beschouwd. In de aanwijzingsprocedure als zwarte stof bleek het gewicht van de effect- en gedragsgerichte selectiecriteria min of meer gelijkelijk verdeeld.