• Strategisch Onderzoek RIVM Jaaroverzicht 2012 : Speerpuntnotities - publicaties - kengetallen

      ten Kroode JHCM; van Leeuwen CD; Demon JMH; C&A; BDV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2013-12-12)
      Strategisch onderzoek RIVM jaaroverzicht 2012 Het RIVM brengt jaarlijks verslag uit van het onderzoeksprogramma van het instituut, het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR). Dit onderzoeksprogramma is bedoeld om te voorzien in de expertise en kwaliteit om nu en in de toekomst de taken voor de opdrachtgevers adequaat uit te kunnen voeren. SORprojecten worden in een cyclus van vier jaar uitgevoerd. De jaarrapportage 2012 omvat het tweede jaar van de vierjarige cyclus van SOR 2011-2014. Per project is aangegeven wat de doelstelling is, de voortgang en de maatschappelijke relevantie van de behaalde resultaten. Daarnaast waren er nog doorlopende projecten uit de voorgaande SOR-ronde 2007 - 2010. De genoemde aantallen en bedragen hebben betrekking op alle lopende SORprojecten. Er zijn 85 publicaties verschenen in peer-reviewed tijdschriften en er zijn daarnaast nog 100 publicaties ingediend. Van de verschenen publicaties zijn er 70 waarvan een RIVM-medewerker eerste, tweede of laatste auteur is. Daarnaast is een groot aantal andere producten gerealiseerd: 19 (brief)rapporten, 93 lezingen op internationale congressen, 30 instrumenten (bijvoorbeeld modellen), 12 databases, 8 websites en 1 patent. De wetenschappelijke impact van de publicaties wordt gemeten aan de hand van een vooraf vastgestelde lijst met referentietijdschriften. De uitkomst van deze vergelijking is in 2012 een bovengemiddelde score. In 2012 is ongeveer 13,6 miljoen euro aan SOR besteed.