• Enkele gevoeligheidsanalyses ten behoeve van de berekening van stromen klein chemisch afval

   Tangena; B.H.; Plaat; J.van der (1986-01-31)
   In het kader van het project "klein chemisch afval" CKCA) zijn enkele gevoeligheidsanalyses uitgevoerd betreffende uitgangspunten bij de berekening van KCA-stromen en de milieuhygienische consequenties daarvan. Met een rekenmodel zijn zes varianten op de invoergegevens geanalyseerd. De resultaten laten in het algemeen een gering effect op de KCA-bijlage en de milieuhygienische consequenties van gescheiden KCA-inzameling zien.
  • Optimalisatie bestrijding verzurende emissies

   Tangena; B.H. (1984-07-31)
   In dit rapport is de huidige kennis geinventariseerd omtrent emissie- effecten en kosten van maatregelen ter vermindering van de uitworp van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak. Uitgaande van een economisch-energetisch scenario zijn voor de jaren 1990 en 2000 de te bereiken emissiereductie en kosten berekend voor een aantal pakketten bestrijdingsmaatregelen. Op basis van de kosten per ton emissiereductie zijn optimale maatregelen vastgesteld om een bepaalde uitworp te bereiken. In het jaar 2000 kan de SO2-uitworp gereduceerd worden tot 150.000 ton voor 650 miljoen gulden, de NOx-uitworp tot 350.000 voor 550 miljoen en de NH3-uitworp tot 80.000 ton voor 590 miljoen (prijspeil 1980).
  • Verspreiding van milieuverontreinigingen en globale karakterisering van milieuhygienische effecten daarvan. Deelrapport 3 t.b.v het onderzoek naar lange termijnontwikkelingen i.v.m. provinciale milieubeleidsplannen

   Tangena; B.H.; Bogte; J.J. (1984-12-31)
   Schatting van toekomstige immisieniveaus (tot het jaar 2000) vanuit de huidige niveaus, door hierin de veranderingen van de emissies in rekening te brengen. Binnen de mogelijkheden van het project moest volstaan worden met een globale benadering middels het opstellen van massabelangen voor slechts enkele stoffen, t.w.: SO2 en NO2 (bij luchtverontreiniging) en Ammonium, Totaal-fosfaat, zink en lood (bij oppervlaktewaterverontreiniging in twee afwateringsgebieden). Een globale berekening van milieuhygienische effecten was slechts mogelijk bij luchtverontreiniging door SO2 en NO2 ; overige effecten konden vooralsnog niet worden berekend.