• Bepaling van aan luchtstof gebonden lood

   Meulen; A.van der (1985-11-20)
   Voor de vaststelling van de lood concentratie in de buitenlucht kunnen de Nederlandse normen NEN 2785 (HVS-bemonstering van luchtstof), NEN 6465 (monstervoorbewerking) en NEN 2153, 6453 resp. 6429 (AAS element bepalingstechniek) als een compleet geheel beschouwd worden. De laagst meetbare lood concentratie bedraagt in de orde van enkele nanogram/m3 ; in de praktijk bedraagt de lood concentratie in de buitenlucht minimaal enkele tientallen nanogram/m3. In intensieve verkeerssituaties kan de werkelijke lood concentratie in de buitenlucht zo'n 50% onderschat worden ; in een landelijke c.q. industriele omgeving ten hoogste slechts 25%. Het gebruik van niet-gestandaardiseerde bepalings-technieken zou niet als eerste overwogen dienen te worden ; in ieder geval dient een vergelijking t.o.v. de gestandaardiseerde AAS techniek uitgevoerd te worden.
  • Beschrijving van een spinning top generator voor de produktie van hypermicron aerosol

   Makkus; R.*; Meulen; A.van der (1986-03-31)
   Dit rapport beschrijft pogingen tot het verbeteren van de May spinning top aerosol generator. Met deze generator is het theoretisch mogelijk monodispers aerosol met afmetingen tussen 1 en 10 um te produceren met grote concentraties (ongeveer 500 deeltjes per cc). Diverse factoren die de werking van de generator beinvloeden zijn onderzocht. De aandrijving van de tol (spinning top) met perslucht levert grote problemen op voor het afvoeren van de geproduceerde deeltjes. Dit leidt tot belangrijke verliezen van primaire hypermicron deeltjes.
  • Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

   Feijt; A.*; Meulen; A.van der (1985-09-30)
   Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron aerosol geproduceerd worden. De aerosol afmetingen kunnen gevarieerd worden tussen 0.3 en 1.2 mu-m in diameter de geometrische standaardafwijking bedraagt circa 1.25-1.4.
  • Determination of air-borne cadmium

   Meulen; A.van der (1985-04-30)
   In dit rapport wordt een overzicht gegeven van methoden ter bepaling van aan luchtstof gebonden cadmium. Zeer algemeen verdient het aanbeveling de cadmium-bepaling te verrichten met behulp van de gestandaardiseerde Atomaire Absorptie Spectrometrie. I.h.b. kunnen dan de hogere cadmiumconcentraties bepaald worden met vlam-AAS, en de lagere concentraties met de grafiet-oven techniek. De zeer lage detectielimiet van de laatst genoemde techniek maakt het mogelijk de praktisch veel beter hanteerbare "Medium Volume Sampling" bemonsteringsmethode toe te passen. Ook een bemonsteringsduur korter dan 24 uur is aldus mogelijk. Het gebruik van niet-gestandaardiseerde bepalingstechnieken, zoals Rontgenfluorescentie, Neutronen Activeringsanalyse of Voltammetrie zou niet als eerste overwogen dienen te worden. Een vergelijking met de gestandaardiseerde AAS-techniek verdient in ieder geval aanbeveling.
  • Element analyse van aerosolen

   Meulen; A.van der; Elzakker; B.G.van; Schippers; J.T. (1984-10-03)
   De mogelijkheden van elementbepaling in aerosolen m.b.v. REM-EDAX worden besproken. De minimum aantoonbaarheid van sporenelementen ligt in de orde van: PIXE: 1 ppm rontgen fotonen: 10-100 ppm; REM-EDAX: 1000 ppm. Gebruikersgemak en ruimtelijk oplossend vermogen zijn daarnaast belangrijke factor bij de keuze van een analysemethode. Relatieve elementbepaling m.b.v. calibratiestandaarden is mogelijk tot op circa 20%. Semikwantitatieve analyse mogelijk tot op een factor 2 in eerste orde benadering.
  • Meting van de lichtabsorptiecoefficient van aerosolen met een simultane transmissonefelometer

   Goedkoop; J.B.*; Meulen; A.van der (1985-06-30)
   Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van en metingen met een zogenaamde "White-cell" transmissonefelometer voor de simultane bepaling van totale verzwakking c.q. pure verstrooiing van licht door vrij zwevend stof. In eerste aanleg bleek het met deze opstelling mogelijk om adsorptiemetingen te verrichten aan: a) kunstmatig gegenereerd laboratorium teststof en, b) buitenluchtstof in hoge concentraties zoals tijdens de luchtverontreinigings-episode van januari 1985.