• Arseen, natrium, kalium, selenium en tin in vers in- en uitheems fruit

   Vaessen; H.A.M.G.; Ooik; A.van; Kamp; G.C.van de; Zuydendorp; J. (1985-01-31)
   Onderzocht werden 242 monsters vers in- en uitheems fruit op gehalte aan natrium en kalium. Daarnaast is in 85 monsters uit deze groep het gehalte gemeten aan arseen, selenium en tin. Ter kwaliteitsbewaking werd daarnaast in zes referentiematerialen het gehalte aan natrium en kalium gemeten. Het gehalte aan arseen, selenium, tin en natrium in vers in- en uitheems fruit is gemiddeld zeer laag ; mediane waarden voor :arseen 0,004 mg/kg, selenium 0,002 mg/kg, tin < 0,05 mg/kg en natrium < 0,001 mg/kg. De bijdrage van deze produkten aan de dagelijkse opname van de mens van deze elementen is in het algemeen dan ook te verwaarlozen. Het kaliumgehalte van alle 38 soorten vers fruit varieerde van 0,07 tot 0,50%. Deze produkten kunnen afhankelijk van de consumptiefactor een belangrijke bijdrage leveren aan de dagelijkse kaliumopname door de mens! M.u.v. arseen, waarvoor in dit onderzoek lagere waarden worden geregistreerd, komen de meetresultaten goed overeen met die vermeld in de literatuur.
  • Cadmium, lood, selenium en zink in varkens-, runder- en schapenieren alsmede in kuikenlevers

   Vaessen; H.A.M.G.; Ellen; G.; Ooik; A.van; Tolsma; K.; Zuydendorp; J. (1985-07-31)
   Op gehalte aan cadmium, lood, selenium en zink werden onderzocht 72 varkensnieren, 70 rundernieren, 24 schapenieren en 30 mengmonsters kuikenlever. De mediaanwaarden (mg/kg) in varkensnier, resp. rundernier, resp. schapenier, resp. kuikenlever waren voor cadmium 0,23 ; resp. 0,33 ; resp. 0,08 ; resp. 0,03. Voor lood 0,13 ; resp. 0,40 ; resp. 0,43 ; resp. < 0,05. Voor selenium 1,92 ; resp. 1,06; resp. 1,05 ; resp. 0,59. Voor zink 19,9 ; resp. 16,0 ; resp. 19,4 ; rr. 29,2. Voor de elementen lood, selenium en zink werden in doorsnee voor geen van de vier orgaansoorten andere gehalten gevonden in vergelijk met soortelijk onderzoek in de periode 1970-1980. Het cadmium gehalte in varkensnieren, schapenieren en kuikenlevers daarentegen ligt in doorsnee nu aanzienlijk lager. In slechts een van de monsters (een kuikenlever) werd een gehalte aan lood en cadmium gemeten dat hoger is dan op grond van het onlangs afgekondigde Warenwetsbesluit is toegestaan.
  • Determination of cortisol in two BCR reference sera by isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry

   Derks; H.J.G.M.; Freudenthal; J.; Heiningen; A.van; Gramberg; L.G.; Klaasen; R. (1984-08-23)
   In dit rapport wordt een analytische methode voor de juiste en preciese bepaling van cortisol in humaan serum en zijn toepassing bij de certificatie van twee gevriesdroogde referentiesera van de BCR beschreven. De methode is gebaseerd op isotoopverdunnings gaschromatografie-massaspectrometrie met hoge druk vloeistofchromatische voorzuivering. De gevonden gemiddelde cortisol concentraties van de beide sera waren respectievelijk 276.73 (CV 1.57%) en 774.25 nmol/l (CV 1.24%).
  • De gaschromatografische bepaling van cholesterol in serum: een kandidaat-referentie methode

   Derks; H.J.G.M.; Heiningen; A.van; Koedam; J.C. (1985-09-30)
   In dit rapport wordt de ontwikkeling van een kandidaat- referentiemethode voor cholesterol in humaan serum beschreven. De methode is gebaseerd op capillaire gaschromatografie, waarbij speciale aandacht is besteed aan het inwegen van standaarden en monsters, de wijze van calibreren en de integratie van chromatografische pieken. De analytische terugwinning bedroeg 99,99% + 0,48% en de reproduceerbaarheid was uitstekend (VC 0,35-0,50%). De cholesterolconcentratie in het Human Reference Serum (SRM 909) van het National Bureau of Standards (Washington DC, USA) zoals bepaald met deze methode bleek niet significant af te wijken van het gecertificeerde waarde.
  • Gehalte aan keukenzout, natrium en kalium van aardappelprodukten, beschuit, roggebrood en vleeswaren

   Vaessen; H.A.M.G.; Kamp; C.G.van de; Wilbers; A.A.M.M.; Ooik; A.van; Zuydendorp; J. (1984-10-15)
   Van 100 monsters aardappelprodukten, 26 monsters beschuit, 24 monsters roggebrood en 51 monsters vleeswaar werd het gehalte bepaald aan keukenzout, natrium en kalium. Gebleken is dat natriumzouten op ruime schaal worden toegevoegd bij de produktie van vleeswaren en sommige aardappelprodukten. Vleeswaren bevatten gemiddeld 3,32% (m/m) keukenzout waarbij opvalt dat voor de monsters spek uit deze groep dit gemiddelde zelfs boven de 4% m/m ligt. Van alle onderzochte produkten is voor vleeswaren het gemiddeld keukenzoutgehalte het hoogst. Het gemiddelde gehalte aan kalium gemeten voor aardappelen, potato chips en patates frites is aanmerkelijk lager dan vermeld voor deze produkten in de Nederlandse Voedingsmiddelentabellen. Aanzienlijk hoger dan verwacht op grond van voornoemde tabellen ligt daarentegen het gemiddeld gemeten gehalte aan natrium van Gelderse rookworst en spek. De gehalten aan keukenzout, natrium en kalium van roggebrood en beschuit komen overeen met hetgeen verwacht op grond van de literatuur.
  • Seleen, nitraat en nitriet in baby- en kleutervoeding

   Vaessen; H.A.M.G.; Ellen; G.; Egmond; E.; Ooik; A.van; Zuydendorp. J. (1984-12-31)
   In 44 monsters baby- en kleutervoeding werden seleengehalten gemeten van < 0,005 - 0,050 mg Se/kg, mediaanwaarde 0,006 mg/kg. Van 17 monsters (39%) was het seleengehalte lager dan de bepaalbaarheidsgrens, 0,005 mg/kg ; voorts bevatten 64% van de monsters minder dan 0,010 mg Se/kg. Geconcludeerd wordt dat de meeste baby- en kleutervoedingen nauwelijks bijdragen aan de seleenbehoefte van deze categorie kinderen: slechts 2 van de 44 monsters bevatten geen nitraat (< 1 mg NO-3/kg). De overige monsters bevatten nitraatgehalten van 3,2-570 mg NO-3/kg, mediaan 45 mg NO-3/kg. Hoge nitraatgehalten (> 200 mg NO-3/kg) werden vooral aangetroffen in produkten die spinazie bevatten. In vijf monsters (11%) werd een aantoonbare hoeveelheid nitriet (> 0,5 mg NO- 2/kg) gemeten, in gehalten van 0,7-1,3 mg NO-2/kg).