• Bepaling van de dosis en de dosisdistributie tijdens een sterilisatie procedure van de bestralingsinstallatie van Gammaster b.v. te Ede

   Aalbers; A.H.L.; Dijk; E. van; (1986-11-18)
   Door het laboratorium voor Stralingsonderzoek van het RIVM is een fysische procedecontrole uitgevoerd m.b.t. de geabsorbeerde dosisverdeling tijdens een sterilisatiebestralingsgang bij Gammaster b.v. Hiertoe is gebruik gemaakt van perspex dosimeters, die tijdens deze bestralingsgang zijn meegevoerd in een productcontainer. Uit de meetresultaten kan worden geconcludeerd, dat binnen de gebruikte test verpakkingseenheid elke waarde van de geabsorbeerde dosis hoger is dan de minimaal vereiste dosis voor sterilisatie. Deze minimum waarde voor de sterilisatiedosis bedraagt 25 KGy en is vastgelegd in de Wet op de Medische hulpmiddelen.
  • De grafiet calorimeter ; standaard voor het bepalen van de geabsorbeerde dosis. Meetprocedure en gegevensverwerking

   Dijk; E.van; Aalbers; A.H.L. (1985-12-31)
   Dit rapport beschrijft de afregeling van het elektronisch meetgedeelte van de calorimeter, alsmede de computerprogramma's voor de bewerking van de meetgegevens. Deze computerprogramma's zijn geschreven in HPL en worden gedraaid op een tafelmodel rekenmachine, Fabr. Hewlett-Packard, model 9825A. Dit rapport is een herziene versie van het Memo FL/1980/14/6 d.d. april 1980. Er is geen poging gedaan de tekst te ontdoen van diverse omschrijvingen, die zijn ontleend aan de engelse taal. In hoofdstuk 6 is naast een aantal stroomschema's ook programma- uitvoer opgenomen.
  • De grafietcalorimeter: standaard voor het bepalen van de geabsorbeerde dosis. Het meten van temperatuurvariaties in een calorimeter

   Dijk; E.van; Aalbers; A.H.L. (1986-01-31)
   In dit rapport wordt het elektronisch meetgedeelte van de calorimeter behandeld. Naast een beschrijving van de electronische onderdelen van dit meetsysteem wordt ingegaan op de werking ervan. Voor een aantal regelsystemen wordt het gedrag geanalyseerd aan de hand van de overdrachtsfunctie, die voor het betreffende circuit kan worden opgesteld. Dit rapport is een herziene versie van het Memo FL/1980/19/5 d.d. april 1980. In de tekst komen diverse omschrijving voor die zijn ontleend aan de Engelse taal.
  • Vergelijkend onderzoek aan rontgendiagnostiektoestellen uitgerust met beeldversterkers in het Westfries Gasthuis te Hoorn

   Aalbers; A.H.L.; Dijk; E. van; Bader; F.J.M.; (1986-11-24)
   Een vergelijkend onderzoek is ingesteld naar de werking van rontgenapparatuur uitgerust met beeldversterkers in het Westfries Gasthuis te Hoorn. Van een aantal geselecteerde toestellen is het intreedosistempo in de fantoom posititees bepaald. Het intreedosistempo van een rontgentoestel is hoger dan de waarde die door de Gezondheidsraad als voldoende wordt geacht voor een acceptabel doorlichtbeeld. Geadviseerd wordt de werking van het betreffende toestel te verbeteren c.q. vervanging te overwegen.
  • Vijfde EULEP vergelijking van rontgenstralendosimeters

   Aalbers; A.H.L.; Bader; F.J.M.; (1986-11-30)
   In de periode van 1983-1985 is de 5e EULEP dosimetrievergelijking gehouden, bestaande uit drie ronden. Muisfantomen voorzien van TL- dosimeters zijn aan de deelnemende instituten gezonden. De deelnemers bestraalden deze muisfantomen, waarna de evaluatie plaatsvond op het RIVM. Van de meerderheid van de deelnemers waren de verschillen in de gegeven dosis vergeleken met de referentiedosis kleiner dan +[D_ 5%. In een geval is een verschil van ca. 20% waargenomen. Slechts voor vijf van de twaalf deelnemende instituten voldeed de dosisverdeling aan de gestelde eisen m.b.t. de uniformiteit.