• Toekomstige vervangingsuitgaven ten behoeve van bestaande rioolstelsels

      Dommelen; A.E.van*; Jelsma; F.R.*; Vlijmen; J.H.M.van; Steutel; J.J.T.*; Mesman; G.A.M.* (1985-12-31)
      Het rapport geeft de resultaten weer van een onder een beperkt aantal (38) Nederlandse gemeenten gehouden enquete met betrekking tot in de toekomst te verwachten vervangingsuitgaven voor reeds bestaande riolering. Door extrapolatie van de verkregen gegevens zijn de landelijke in de toekomst te verwachten vervangingsuitgaven bepaald als jaarlijks gemiddelde. Daarnaast is aandacht besteed aan het tijdsafhankelijk verloop van deze uitgaven. Geconstateerd is dat slechts weinig gemeenten voorbereid zijn op deze uitgaven en dat vanwege de regelmatig terugkerende aard van deze uitgaven de momenteel gangbare wijze van financiering minder geschikt is. Het verkregen beeld is geextrapoleerd naar de landelijke situatie welke als volgt in cijfers is uit te drukken: een totale vervangingswaarde aan riolering ad f48,5 mld. een gemiddelde levensduur van 57 jaar, gemiddeld jaarlijks benodigd voor vervanging f850 mln.