Welcome to the Webbased Archive of RIVM Publications (WARP)

On this website you will find articles and reports that are written by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), available for a full text download.

We are constantly working to improve the Repository. Please contact our administrator if you have any further questions or remarks.

Select a community to browse its collections.

RIVM official reports
Articles and other publications by RIVM employees
Datafeed Community
 • MCA en MKBA: structureren of sturen? Een verkenning van beslissingsondersteunende instrumenten voor Nuchter omgaan met Risico's

  Lebret E; Leidelmeijer K; Poll HFPM van; RIGO Research en Advies BV; MGO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2006-03-17)
  Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) en Multi-Criteria Analyse (MCA) kunnen nuttig zijn bij afweging van milieurisico's, maar zijn geen panacee. Het nut van beide beslissingsondersteunende instrumenten ligt vooral in het structureren van complexe en veelsoortige informatie. Dit is vooral van belang bij afwegingen vanuit het beleidskader Nuchter omgaan met Risico's. Een essentieel element in dit beleidskader is immers de weging van de gevaren en risico's van een activiteit tegen de maatschappelijke kosten en baten van die activiteit. MKBA en MCA kunnen daarmee het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu aanvullen. Voorlopig zullen MKBA en MCA nog geen sterk sturende werking in de besluitvormingsprocessen hebben. Er is nog te weinig uniformiteit en standaardisatie in benadering en de uitkomsten hebben nog een zeer grote bandbreedte.Bij zeer complexe milieu-gezondheid problemen met grote onzekerheden over de risico's, is het afwegingsproces zelf en participatie van belanghebbenden belangrijker dan de keuze van het beslissingsondersteunende instrument. Dit blijkt uit een verkennende analyse die het RIVM uitvoerde in opdracht van het Ministerie van VROM. Deze verkenning werd aan het RIVM opgedragen door het Ministerie van VROM in reactie op een motie de van Tweede Kamer.Het rapport verkent de voor's en tegen's van toepassingen van MKBA en MCA en beschrijft enkele praktijkvoorbeelden. Het rapport geeft een aantal aanbeveling voor verdere ontwikkelingen van het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu en doet een voorzichtige eerste aanzet tot handreiking voor beleidsmatige afweging van Nuchter omgaan met Risico's.
 • Eerste rapportage over stoffen in bloed en urine. Gezondheidsonderzoek Vuurwerkramp Enschede

  Lebret E; Staatsen B; Cuijpers C; Meulenbelt J; LBM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2000-07-20)
  In deze eerste rapportage over het gezondheidsonderzoek dat 2 tot 3 weken na de vuurwerkramp in Enschede werd uitgevoerd, worden de resultaten gerapporteerd van een steekproef van 936 personen uit de in totaal 2905 personen(bewoners en hulpverleners) die van 31 mei tot 4 juni 2000 aan het onderzoek hebben deelgenomen. De belangrijkste conclusie is dat er geen consistente verhogingen zijn gevonden van de stofniveaus (Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zn) in bloed en urine ten opzichte van wat normaal in de algemene bevolking wordt gevonden. Evenmin is er een consistente relatie gevonden tussen de potentiele blootstelling aan stoffen (bepaald op basis van een vragenlijst) en gemeten niveaus in bloed en urine. De conclusie op basis van deze steekproef is dat er voor de onderzochte stoffen bij bewoners en hulpverleners geen verhoogde lichaamsbelasting is opgetreden door de vuurwerkramp.
 • Milieubalans 2000. Het Nederlandse milieu verklaard

  AVV; Alterra; CBS; CPB; DWW; ECN; HIMH; KNMI; LEI; NLR; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2000-09-01)
  Het Milieu- en Natuurplanbureau publiceert jaarlijks een Milieubalans. Dit boekt beschrijft de toestand van het milieu en de samenhang tussen de toestand van het milieu en het gevoerde beleid. De volgende hoofdstukken staan in deze milieubalans: Dertig jaar Milieubeleid; Energiegebruik en Klimaatverandering; Grensoverschrijdende luchtverontreiniging; Het milieu in het landelijk gebied; De mens in de stedelijke leefomgeving. Als bijlage worden onder andere de emissies per thema per doelgroep gegeven. Deze Milieubalans gaat speciaal in op de afweging tussen milieu en economie. De consument profiteert van de hoge economische groei van de afgelopen jaren. Door de welvaartsontwikkeling blijft de energiebehoefte, met name voor elektriciteit en mobiliteit, stijgen. De groeiende energiebehoefte heeft in 1999 niet geleid tot een stijgende CO2 -emissie. Die is voor het eerst sinds jaren gedaald, met ongeveer 2% ten opzichte van 1998. De belangrijkste verklaring is de toegenomen import van elektriciteit uit het buitenland; een gevolg van de liberalisering van de Europese energiemarkt.
 • Afstemming in de zorg. Een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening

  Baan CA; Hutten JBF; Rijken PM; NIVEL; PZO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-11-05)
  In dit rapport wordt verslag gedaan van de achtergrondstudie die het RIVM en NIVEL hebben uitgevoerd ten behoeve van de IGZ-rapportage 'Staat van de Gezondheidszorg 2003'. De studie is bedoeld als een eerste verkenning van de (keten)zorg voor 15 chronische aandoeningen in Nederland. Het gaat daarbij niet om de zorginhoud zelf maar om de afstemming van de zorgverlening tussen de betrokken zorgaanbieders.
 • Four scenarios for Europe. Based on UNEP's third Global Environment Outlook

  Bakkes JA; LED (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-05-08)
  De derde Global Environment Outlook (GEO-3) werd gepubliceerd vlak voor de top in Johannesburg. GEO-3 keek dertig jaar terug en dertig jaar vooruit. Met vier contrasterende scenarios is verkend langs welke wegen de wereld kan ontwikkelen, inclusief implicaties voor sociale en milieudoelen. De GEO-3 scenarios zijn respectievelijk Markets First, Policy First, Security First and Sustainability First. Kenmerkend voor GEO-3 is dat betrekkelijk diepgaand wordt onderzocht wat van elk van deze scenarios de gevolgen zijn voor de verschillende wereldregio's. De brochure presenteert de uitwerking van de GEO-3 scenario's voor West-, Centraal- en Oost-Europa.

View more